§ 1. Система і будова місцевих рад

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 

Базовим елементом системи місцевого самоврядування в Україні є

представницькі органи, до яких належать місцеві ради і органи самоор

ганізації населення. Вони є виборними колегіальними органами, що

виражають волю і представляють інтереси всієї територіальної грома

ди чи її частини, мають право приймати від її імені рішення, які діють

на певній території. При цьому провідну роль серед представницьких

органів місцевого самоврядування виконують місцеві ради, які обира

ються членами громади.

Система місцевих рад закріплена ч. 3, 4 ст. 140 Конституції України

і ст. 5 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні». У юридичній

літературі немає єдності поглядів щодо кількості рівнів цієї системи.

Одні вчені доводять, що їх два1, інші говорять про трирівневу систему

місцевих рад2. Це пов’язано із відмінностями у правовому статусі місце

вих рад різних рівнів, наявністю обов’язкових та необов’язкових еле

ментів у системі місцевих рад, різними передумовами формування пред

ставницьких органів місцевого самоврядування.

Законодавець передбачає обов’язкову дворівневу систему місцевих

рад, перший рівень якої становлять сільські, селищні, міські ради, що

представляють територіальні громади сіл, селищ, міст і здійснюють від

їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самовряду

вання. На другому рівні перебувають обласні й районні ради, що представ

ляють інтереси не обласних та районних громад (адже законодавство на

явності таких громад не визнає), а спільні інтереси територіальних гро

мад сіл, селищ, міст, у межах повноважень, визначених Конституцією і

законами України або переданих їм сільськими, селищними, міськими представники депутатських груп і фракцій. Президія ради попередньо

готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що виносяться на

розгляд ради, і може приймати рішення дорадчого характеру.