§ 4. Основи місцевого самоврядування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 

Під основами місцевого самоврядування розуміють об’єктивно

сформовані в суспільстві економічні, соціальні, фінансові, правові та

інші можливості й умови, сукупність яких утворює той базис, на якому

будується вся система місцевого самоврядування.

Однією з основ місцевого самоврядування є територіальна основа,

закріплення якої має важливе значення, оскільки місцеве самовряду

Україні» (ст. 4), охоплюють всі аспекти організації і функціонування

місцевого самоврядування. Їх можна поділити на дві групи.

Перша група принципів визначає загальні засади організації та

здійснення публічної влади в Україні. Вони закріплені в розділі 1 Кон

ституції України і деякі з них в Законі України «Про місцеве самовря

дування в Україні». До цих принципів можна віднести такі: гуманізм,

народовладдя, демократизм, верховенство права, законність.

Друга група відображає принципи місцевого самоврядування як

специфічної форми публічної влади. Вони дістали закріплення в Кон

ституції України та в Законі України «Про місцеве самоврядування в

Україні» відповідно до положень та вимог Європейської хартії місцевого

самоврядування. До цієї групи принципів належать такі: гласність, ко

легіальність, поєднання місцевих і державних інтересів, виборність,

правова, організаційна та матеріальнофінансова самостійність у межах

повноважень, визначених законом, підзвітність та відповідальність пе

ред територіальними громадами їх органів та посадових осіб, державна

підтримка та гарантії місцевого самоврядування, судовий захист прав

місцевого самоврядування.

Усі ці принципи мають самостійне значення і водночас тісно пов’я

зані між собою. В сукупності вони становлять єдину цілісну систему

принципів організації та функціонування місцевого самоврядування.