§ 3. Принципи місцевого самоврядування в Україні

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 

В основі організації місцевого самоврядування важливу роль відігра

ють його принципи. Принципи місцевого самоврядування — це визначені

Конституцією України та відповідними законами вихідні засади, що

покладені в основу його організації і функціонування і визначають вла

стивості та ознаки місцевого самоврядування. Закріплення в національ

ному законодавстві таких принципів є однією з вимог Європейської

хартії місцевого самоврядування, до якої приєдналась Україна. Хартія

визначає ряд принципів, за яких усі державиучасниці повинні будува

ти свої системи місцевого самоврядування.

Поперше, ст. 2 Хартії передбачає, що принцип місцевого самовряду

вання має бути визнаний у національному законодавсті і в міру можливості

в конституції. Конституція України проголосила цей принцип у ст. 7. Суть

інших принципів полягає в тому, що: 1) місцеве самоврядування становить

одну із засад будьякого демократичного ладу; 2) право громадян брати

участь в управлінні публічними справами є загальним демократичним пра

вом і безпосередньо може бути реалізоване на місцевому рівні; 3) з метою

забезпечення ефективного і наближеного до громадянина управління ма

ють бути створені органи місцевого самоврядування, наділені реальною

владою; 4) органи місцевого самоврядування мають бути створені демокра

тичним шляхом, мати широку автономію щодо своєї компетенції та поряд

ку її здійснення і приймати владні рішення; 5) місцеві органи влади мають

володіти відповідними ресурсами, достатніми для здійснення завдань та

функцій місцевого самоврядування; 6) права територіальних громад та

органів місцевого самоврядування мають бути надійно захищені.

Принципи місцевого самоврядування в Україні, встановлені Кон

ституцією України та Законом України «Про місцеве самоврядування в

дається з громадян України, іноземних громадян й осіб без громадян

ства, об’єднаних фактом постійного проживання на території населе

ного пункту (села, селища або міста) та спільністю місцевих інтересів,

який наділений гарантованим державою правом самостійно на підставі

власної матеріальнофінансової основи в межах Конституції і законів

України вирішувати питання місцевого значення в різноманітних фор

мах реалізації компетенції.

Територіальна громада реалізує належне їй конституційне право на

здійснення місцевого самоврядування безпосередньо та через органи

місцевого самоврядування. До форм безпосередньої демократії на

муніципальному рівні законодавцем віднесені місцеві вибори, місцеві

референдуми, загальні збори громадян за місцем їх проживання, місцеві

ініціативи, громадські слухання.

Місцеві вибори є формою прямого волевиявлення громадян, за до

помогою якої відбувається створення сільських, селищних, міських,

районних в місті, районних та обласних рад, обрання сільських, селищ

них та міських голів.

Місцевий референдум є формою волевиявлення територіальної гро

мади з питань місцевого значення, а також формою нормотворчої діяль

ності цього суб’єкта місцевого самоврядування, яка дає змогу громаді

безпосередньо здійснювати управління місцевими справами. Порядок

призначення та проведення місцевого референдуму визначається Зако

ном України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» від 3 липня

1991 року.

Ще однією формою безпосереднього здійснення місцевого самовря

дування є загальні збори громадян. Стаття 8 Закону України «Про місце

ве самоврядування в Україні» встановила, що порядок проведення за

гальних зборів громадян за місцем проживання визначається законом

та статутом територіальної громади. Але за умов відсутності статуту гро

мади при вирішенні питань підготовки і проведення загальних зборів

слід керуватися Положенням про загальні збори громадян за місцем

проживання в Україні, затвердженим Постановою Верховної Ради Укра

їни від 17 грудня 1993 року1.

Загальні збори громадян скликаються в міру необхідності за місцем

проживання громадян (села, селища, мікрорайону, житлового комплек

су, вулиці, кварталу, будинку) для обговорення найважливіших питань

місцевого життя. У роботі зборів мають право брати участь громадяни,

які досягли вісімнадцяти років і постійно проживають на відповідній

території, а також депутати місцевих рад, представники державних ор

ганів, трудових колективів, об’єднань громадян.

Територіальна громада має право проводити громадські слухання —

зустрічатися з депутатами відповідної ради та посадовими особами

правове регулювання комунальних відносин у межах повноважень, пе

редбачених законодавством (порядок управління і розпорядження

об’єктами комунальної власності, місцевими фінансами, регулювання

земельних відносин, використання природних ресурсів на відповідній

території та ін.).

Установчу функцію представницькі органи місцевого самоврядуван

ня реалізують на пленарних засіданнях, де вирішують питання про

кількісний склад ради, внутрішню структуру і персональний склад

комісій ради, її виконавчих органів, апарату ради та її виконавчих ор

ганів, забезпечуючи в такий спосіб принцип організаційної самостій

ності місцевого самоврядування.

Контрольна функція органів місцевого самоврядування має досить

об’ємний зміст. Представницькі органи місцевого самоврядування

здійснюють контрольні заходи щодо перевірки діяльності посадових

осіб, виконавчих органів місцевого самоврядування і депутатів відпо

відних рад. Ці заходи здійснюються у вигляді заслуховування звітів,

повідомлень, розгляду депутатських запитів, прийняття рішень про до

строкове припинення повноважень посадових осіб місцевого самовря

дування, діяльності тимчасових комісій місцевих рад. Контрольна

функція також реалізується шляхом взаємного контролю радами, поса

довими особами і виконавчими органами місцевого самоврядування за

дотриманням правових актів органів місцевого самоврядування.

Зміст правоохоронної функції стосовно місцевого самоврядування та

його органів становить сприяння охороні громадського порядку, який

забезпечується діяльністю всієї системи правоохоронних та судових ор

ганів, державних служб, інспекцій, які здійснюють функції нагляду та

контролю за дотриманням законодавства. Законом України «Про місце

ве самоврядування в Україні» передбачено коло повноважень щодо за

безпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних

інтересів громадян на підвідомчій території.

Функції місцевого самоврядування за сферами діяльності деталізують

ся та конкретизуються у вигляді певних повноважень, які закріплені в За

коні «Про місцеве самоврядування в Україні» та галузевому законодавстві.