§ 2. Територіальна громада — первинний суб’єкт місцевого самоврядування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 

Провідне місце в системі місцевого самоврядування посідають тери

торіальні громади. Вони являють собою жителів, об’єднаних постійним

проживанням в межах села, селища, міста, що є самостійними адміністра

тивнотериторіальними одиницями, або добровільне об’єднання жителів

кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр.

Стаття 140 Основного Закону закріпила конституційну право

суб’єктність територіальної громади, визначивши, що саме їй належить

право на здійснення місцевого самоврядування, і реалізується воно в са

мостійному вирішенні громадою питань місцевого значення в межах

Конституції і законів України. Це конституційне положення, ґрунтую