§ 5. Організація діяльності інших органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 

Система республіканських органів виконавчої влади визначається

Верховною Радою АРК і включає:

1) міністерства Автономної Республіки Крим: економіки; фінансів;

промисловості та паливноенергетичного комплексу; транспорту і зв’яз

ку; курортів і туризму; агропромислового комплексу; культури; освіти і

науки; соціального захисту і з питань трудових відносин; охорони здо

ров’я; архітектури і будівельної політики; споживчого ринку і зов

нішньої торгівлі;

3) республіканські комітети Автономної Республіки Крим: Респуб

ліканський комітет по захисту прав споживачів; по житлокомунально

му господарству; у справах сім’ї і молоді; по фізичній культурі і спорту;

у справах національностей і депортованих громадян; по лісовому і мис

ливському господарству; по водному господарству; по інформації; по

охороні культурної спадщини; по екології і природних ресурсах (подвій

ного підпорядкування, фінансується з Державного бюджету України);

по земельних ресурсах (подвійного підпорядкування, фінансується з

Державного бюджету України);

4) інші органи виконавчої влади в Автономній Республіці Крим: Комітет

у справах релігій при Раді міністрів АРК; Головне управління зовнішніх

зв’язків і міжрегіонального співробітництва Ради міністрів АРК; Голов

не управління з матеріальних резервів, Головне управління цивільного

захисту населення, взаємодії з правоохоронними органами і мобі

лізаційній роботі Ради міністрів АРК; Головне управління капітально

го будівництва при Раді міністрів АРК; Управління міграції при Раді

міністрів АРК; Державна інспекція по нагляду за технічним станом ма

шин і устаткування при Раді міністрів АРК; Республіканська державна

відповідними актами. Процес вироблення рішень включає: а) постанов

ку проблеми; б) аналіз можливих варіантів вирішення проблеми; в)

підготовку і оформлення проекту рішення; г) прийняття рішення.

Метод організації виконання рішень відіграє ключову роль у діяльності

Ради міністрів АРК. Головна складова організації виконання рішень є

їх юридичне, матеріальнофінансове та організаційнотехнічне забезпе

чення. Метод контролю Рада міністрів АРК здійснює шляхом перевірок,

заслуховування звітів і доповідей, вивчення матеріалів, звернень грома

дян тощо. В роботі Ради міністрів АРК широко застосовується метод

інформаційного забезпечення, який включає збір, обробку та оцінку

інформації.

Важливе значення для ефективної роботи Ради міністрів АРК має

метод роботи з кадрами. Рада міністрів АРК щорічно затверджує план

роботи з кадрами, який включає заходи по підготовці і перепідготовці

управлінських кадрів, удосконаленню роботи з кадровим резервом,

підвищення кваліфікації, покращення системи заохочень і накладення

стягнень.