§ 3. Форми і методи діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 

Основною організаційною формою роботи Ради міністрів АРК є

засідання, які проводяться, як правило, два рази на місяць і є правомоч

ними за умови присутності більшості її складу. Порядок проведення

засідань регулюється Регламентом роботи Ради міністрів АРК. Голова

Ради міністрів АРК здійснює загальне керівництво підготовкою питань,

– здійснює організаційне забезпечення проведення засідань Ради

міністрів АРК, її робочих органів, ведення і оформлення протоколів і

прийнятих рішень;

– організовує перевірку виконання органами виконавчої влади

АРК, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого са

моврядування норм чинного законодавства України;

– проводить роботу, пов’язану з підбором, розстановкою кадрів,

веде їх облік, організовує перепідготовку і підвищення кваліфікації;

– бере участь у протокольних заходах, прийомах, делегаціях, здійс

нює їх фінансування;

– забезпечує ведення діловодства, єдиний порядок оформлення,

обробки документів і контроль за їх проходженням.