§ 1. Порядок утворення і будова Ради міністрів Автономної Республіки Крим

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 

Урядом Автономної Республіки Крим є Рада міністрів АРК, яка

формується Верховною Радою АРК на строк її повноважень і є підкон

трольною, підзвітною і відповідальною перед нею. Рада міністрів АРК

не входить до системи органів державної виконавчої влади. Аналіз чин

ного законодавства України дає підставу зробити висновок, що до її

складу входять: Голова Ради міністрів АРК, його заступники, міністри

і голови республіканських комітетів. Згідно з ч. 4 ст. 136 Конституції

України, повноваження, порядок формування і діяльності Ради мініст

рів АРК визначаються Конституцією і законами України, нормативно

правовими актами Верховної Ради АРК з питань, віднесених до її ком

петенції.

Голова Ради міністрів АРК призначається на посаду і звільняється

з посади Верховною Радою АРК за поданням Голови Верховної Ради

АРК і за погодженням з Президентом України. Заступники Голови Ради

міністрів АРК, міністри і голови республіканських комітетів АРК при

значаються на посади Верховною Радою АРК за поданням Голови Ради

міністрів АРК.

Голова Ради міністрів АРК, його заступники, міністри і голови рес

публіканських комітетів можуть бути достроково звільнені Верховною

Радою АРК з посад у разі: а) особистої письмової заяви про дострокове

звільнення з посади; б) неналежного виконанням ними своїх обов’язків;

в) порушення Конституції України, Конституції АРК, законів України,

нормативноправових актів Верховної Ради АРК.

Верховна Рада АРК на пропозицію її Голови, не менше п’ятьох

постійних комісій або третини депутатів від загального складу має пра

во не більше двох разів на рік заслуховувати звіт з окремого напряму

діяльності Ради міністрів АРК, звіти окремих міністерств, респуб

ліканських комітетів.

Якщо за результатами звіту діяльність уряду АРК буде визнана не

задовільною, Верховна Рада АРК має право, у зв’язку з висловленням

які підлягають розгляду на засіданнях, веде засідання, підписує акти

Ради міністрів АРК і організовує контроль за їх виконанням. Рада

міністрів АРК у межах своєї компетенції видає постанови, рішення і

розпорядження, обов’язкові до виконання на всій території республіки.

Її постанови приймаються більшістю голосів членів уряду АРК при

сутніх на засіданні. У разі рівного поділу голосів вирішальним є голос

Голови Ради міністрів АРК.

Акти Ради міністрів АРК підписуються її Головою протягом чотир

надцяти днів після їх прийняття і публікуються в офіційному друкова

ному виданні Ради міністрів АРК «Кримська газета», а також в офіцій

ному друкованому виданні Верховної Ради АРК журналі «Збірник нор

мативноправових актів Автономної Республіки Крим». Файлові варіанти

актів Верховної Ради АРК, Ради міністрів АРК підлягають розміщенню

в комп’ютерній правовій інформаційнопошуковій системі норматив

них актів Автономної Республіки Крим.

Постанови Ради міністрів АРК набирають чинності через десять

днів після їх офіційного опублікування, якщо інший строк не встанов

лено в самих актах, але не раніше дня їх опублікування. Розпоряджен

ня Ради міністрів АРК — з моменту прийняття, якщо інший строк не

встановлено в розпорядженні.

Методи роботи Ради міністрів АРК спрямовані на впорядкування

діяльності структурних підрозділів, посадових осіб, працівників вико

навчих органів Автономної Республіки Крим. Серед них необхідно ви

окремити: планування, координацію діяльності, вироблення рішень,

організацію виконання рішень, контроль за їх виконанням, інфор

маційне забезпечення, роботу з кадрами.

Рада міністрів АРК розробляє комплексні плани соціальноеко

номічного і культурного розвитку АРК і спеціальні (тематичні) плани

розвитку окремих сфер суспільних відносин. Планування може бути по

точним і перспективним.

Метод координації широко застосовується в роботі Ради міністрів

АРК. Відповідно до функціональних обов’язків, Голова уряду коорди

нує роботу своїх перших заступників, заступників міністра Ради мініст

рів АРК, безпосередньо координує і контролює діяльність міністерст

ва фінансів і міністерства економіки АРК, фонду майна АРК, трьох го

ловних управлінь і двох управлінь, пресслужби, відділу контролю

Управління справами Ради міністрів АРК. Перші заступники, заступ

ники Голови Ради міністрів АРК, міністр Ради міністрів АРК коорди

нують діяльність відповідних міністерств, республіканських комітетів та

інших органів виконавчої влади.

Метод вироблення рішень має важливе значення для ефективної ро

боти Ради міністрів АРК. Реалізуючи свої функції і повноваження, Рада

міністрів АРК приймає велику кількість рішень, які оформлюються

комітети, міжвідомчі і регіональні комісії, робочі групи. Здійснюючи

контрольну функцію, Рада міністрів АРК у межах своєї компетенції має

право скасовувати акти міністерств і республіканських комітетів АРК,

інших підвідомчих їй органів, а з питань виконання державних функцій

і повноважень — акти місцевих державних адміністрацій, якщо вони

прийняті з порушенням Конституції України, законів України, актів

Президента, постанов Кабінету Міністрів України. В межах організа(

ційно(розпорядчої функції уряд Автономної Республіки Крим здійснює

управління майном, яке перебуває на її балансі, засновує свій друкова

ний орган, здійснює інші повноваження, передбачені Конституцією

АРК, законами України, актами Верховної Ради АРК, прийнятими в

межах її компетенції.

Економічну, соціальну, екологічну та інші об’єктні функції Рада

міністрів АРК здійснює в процесі вирішення питань: 1) розвитку еко

номіки; 2) планування економічного і соціального розвитку; 3) фінан

сової, кредитної та цінової політики; 4) промисловості; 5) паливно

енергетичного комплексу; 6) сільського господарства; 7) землеустрою;

8) лісового господарства; 9) водогосподарського будівництва і зрошу

ваного землеробства; 10) організації і розвитку курортнорекреаційної

сфери і туризму; 11) управління санаторнокурортними і туристични

ми комплексами; 12) зовнішньоекономічної діяльності та зовнішніх

зв’язків; 13) транспорту, зв’язку і дорожнього будівництва; 14) житлово

комунального господарства і благоустрою, архітектури і містобудування;

15) торговельного і побутового обслуговування населення; 16) організації

та розвитку освіти, науки, культури, мистецтва, охорони пам’яток історії

та культури; 17) поліграфії та видавничої справи; 18) охорони навколиш

нього природного середовища; 19) організації та забезпечення безпеч

них і здорових умов життя населення, організації та розвитку охорони

здоров’я, фізичної культури і спорту; 20) праці, її оплати, умов і охоро

ни праці, соціальних питань та зайнятості населення, соціального за

хисту населення; 21) забезпечення законності, охорони громадського

порядку і прав громадян; 22) міжнаціональних відносин; 23) молодіжної

політики, охорони материнства і дитинства.