§ 7. Апарат Верховної Ради Автономної Республіки Крим та організація його роботи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 

Діяльність Верховної Ради АРК, її органів і депутатів забезпечує

апарат Верховної Ради Автономної Республіки Крим, який складається

із Секретаріату і Управління справами.

Секретаріат Верховної Ради АРК здійснює організаційне, правове,

кодифікаційне, експертне, інформаційне, документальне та інше забез

печення діяльності Верховної Ради АРК, її Президії, постійних та інших

комісій, депутатів; організовує і забезпечує їх взаємодію з державними

і республіканськими органами влади, органами місцевого самовряду

вання; з підприємствами, установами, організаціями, партіями, гро

мадськими організаціями і громадянами.

Структура, чисельність Секретаріату, витрати на його утримання

встановлюються Верховною Радою АРК. Керівник Секретаріату і керу

Чергові сесії проводяться: а) весняна — із лютого по червень; б)

осіння — із вересня по грудень. Пленарні засідання проводяться в се

реду, четвер, п’ятницю кожного третього тижня місяця. Чергові засідан

ня Президії Верховної Ради АРК проводяться у вівторок кожного пер

шого тижня місяця, позачергові скликаються Головою Верховної Ради

АРК або за його дорученням заступниками в міру необхідності. Засідан

ня постійної комісії скликаються головою комісії або його заступником

у понеділок, вівторок кожного пленарного тижня, а також у міру не

обхідності для підготовки проектів актів з питань порядку денного пле

нарного засідання.

Позачергові сесії або позачергові пленарні засідання в період чер

гової сесії Верховної Ради АРК з зазначенням порядку денного склика

ються Головою Верховної Ради АРК за його ініціативою, пропозицією

Президії, вимогою не менше ніж третини від загального складу Верхов

ної Ради АРК не пізніше ніж через десять днів із дня надходження ви

моги про скликання.

У разі введення на території АРК режиму воєнного, надзвичайного

чи іншого стану, пов’язаного з обмеженням конституційних прав грома

дян, місцевого самоврядування, статусу і повноважень Верховної Ради і

Ради міністрів АРК, за вимогою не менше третини депутатів Верховної

Ради АРК, з ініціативи Голови Верховної Ради або її Президії Голова скли

кає надзвичайну сесію або надзвичайне пленарне засідання без дотриман

ня встановлених Регламентом строків і умов їх скликання.

Пленарне засідання Верховної Ради АРК відкривається і проводить

ся, якщо на ньому присутні більше половини депутатів від її загально

го складу. Ранкові пленарні засідання Верховної Ради АРК проводять

ся з 10 до 13 години, вечірні — з 15 до 18 години з перервами відповідно

з 11.30 до 11.45 і з 16.30 до 16.45. З 13 до 15 години проводяться засідан

ня депутатських груп, фракцій. На початку першого пленарного засідан

ня пленарного тижня відводиться час для формування порядку денно

го на тиждень і визначення порядку розгляду питань.

Перша сесія скликається не пізніше ніж на тридцятий день після

обрання не менше двох третин від встановленої кількості депутатів. Її

відкриває і веде до обрання Голови Верховної Ради АРК голова вибор

чої комісії Автономної Республіки Крим. Пленарні засідання прово

дяться за таким порядком денним: 1) утворення комісії по контролю за

електронною системою голосування, а в разі потреби — тимчасової

лічильної комісії; 2) утворення комісії по контролю за дотриманням

Регламенту Верховної Ради АРК; 3) утворення секретаріату сесії; 4) про

формування і реєстрацію депутатських груп, фракцій; 5) обрання

лічильної комісії; 6) обрання Голови Верховної Ради АРК, його Першого

заступника і заступника; 7) створення постійних комісій; 8) утворення

Президії Верховної Ради АРК; 9) обрання голів і членів постійних

Управління справами; г) аналіз стану і перспектив розвитку мате

ріальнотехнічної бази Верховної Ради АРК, її структурних підрозділів;

ґ) розробка і внесення на розгляд відповідним постійним комісіям про

екту кошторису витрат Верховної Ради АРК; д) здійснення редакційно

видавничої діяльності; створення і обслуговування інформаційних си

стем Верховної Ради АРК; е) розробка програм капітального будів

ництва і ремонту об’єктів; нагляд за утриманням у належному стані

будівель, споруд та інженерних систем. Структура, чисельність Управ

ління справами, витрати на його утримання встановлюються Верхов

ною Радою АРК.

ючий справами Верховної Ради АРК не можуть бути депутатами Верхов

ної Ради АРК. Секретаріат Верховної Ради АРК складається з таких

структурних підрозділів: 1) юридичне управління (відділ комп’ютеризації

і систематизації правової бази); 2) управління інформації, аналізу і про

токолу (відділ міжрегіональних зв’язків, протоколу і офіційних делегацій;

аналітичний відділ; пресцентр; 3) управління з організаційних питань

(відділ по забезпеченню діяльності постійних комісій Верховної Ради

АРК і організаційній роботі; відділ по взаємодії з органами місцевого са

моврядування); 4) управління документального забезпечення (відділ об

слуговування пленарних засідань і протокольної роботи, який включає

сектор по редагуванню і коректуванню документів; відділ діловодства і

контролю, який включає сектор контролю; сектор архівної роботи); 5)

управління кадрової роботи, державної служби і секретного діловодства;

6) відділ листів і прийому громадян; 7) відділ нагород; 8) голова комісії

Верховної Ради АРК з питань поновлення прав реабілітованих.

Основними функціями Секретаріату є: а) забезпечення взаємодії

Верховної Ради АРК і її органів, посадових осіб з органами виконавчої

влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядуван

ня, організаціями і установами; б) забезпечення підготовки і проведення

сесій Верховної Ради АРК, засідань Президії, постійних та інших комісій,

депутатських слухань, нарад та інших організаційних заходів; в) сприяння

підготовці, розробці проектів нормативноправових актів, інших доку

ментів і матеріалів; г) сприяння у здійсненні депутатського контро

лю; ґ) проведення юридичної експертизи проектів нормативнопра

вових та інших актів, які вносяться на розгляд Верховної Ради АРК;

д) забезпечення організації контролю за розглядом запитів депутатів;

сприяння виборчим комісіям в організації проведення виборів, рефе

рендумів і опитувань на території республіки; е) організація прийому

громадян, участь у розгляді їх пропозицій, заяв і скарг; є) висвітлення в

засобах масової інформації діяльності Верховної Ради АРК, її Президії,

постійних та інших комісій, депутатів.

Положення про Секретаріат Верховної Ради АРК затверджено По

становою Верховної Ради АРК від 18 вересня 2002 року № 253302.

Управління справами Верховної Ради АРК здійснює оперативне

управління майном і фінансовими коштами, фінансовогосподарське

і матеріальнотехнічне забезпечення діяльності Верховної Ради АРК, її

Президії, постійних і тимчасових комісій, депутатських груп і фракцій,

депутатів, апарату Верховної Ради АРК. Положення про Управління

справами Верховної Ради АРК затверджене Постановою Верховної Ради

АРК від 21 квітня 1999 року № 472299.

Основними функціями Управління справами є: а) розробка програ

ми фінансового забезпечення діяльності Верховної Ради АРК; б) обслу

говування делегацій; в) управління майном, що перебуває на балансі недовіри, прийняти рішення про його відставку або про звільнення з

посади Голови Ради міністрів АРК. Якщо за результатами звіту буде ви

знана незадовільною робота з окремих напрямів діяльності Ради мініст

рів АРК або окремих міністерств і республіканських комітетів Автоном

ної Республіки Крим, Верховна Рада АРК має право прийняти рішен

ня про звільнення заступника Голови уряду АРК, міністра або голови

республіканського комітету АРК. Верховна Рада АРК може висловити

недовіру Голові Ради міністрів АРК або окремим її членам у зв’язку з

неналежним виконанням ними своїх обов’язків, порушенням Консти

туції України, Конституції АРК, законів України, нормативноправо

вих актів Верховної Ради АРК.

При звільненні з посади заступника Голови Ради міністрів АРК на

його посаду Голова Ради міністрів на строк не більше одного місяця

призначає з числа міністрів або голів республіканських комітетів тим

часово виконуючого обов’язки заступника Голови Ради міністрів АРК.

При звільненні з посади міністра, голови республіканського комітету

АРК обов’язки звільненої особи тимчасово, не більше одного місяця,

виконує перший заступник, а в разі його відсутності — заступник. Го

лова Ради міністрів АРК протягом двох тижнів зобов’язаний подати

пропозиції про кандидатуру для призначення на посаду, що звільнила

ся. У разі відхилення Верховною Радою АРК запропонованої кандида

тури він вносить протягом двох тижнів нову кандидатуру.

З питань виконання державних функцій і повноважень Рада мініст

рів АРК, Голова Ради міністрів АРК, його заступники, керівники

міністерств і республіканських комітетів АРК підзвітні і підконтрольні

Кабінету Міністрів України, а керівники місцевих державних адмі

ністрацій — Раді міністрів АРК.