§ 6. Форми і методи діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 

Діяльність Верховної Ради АРК здійснюється у правових, органі

заційних і матеріальнотехнічних формах.

Правовими формами роботи Верховної Ради АРК є нормотворча,

правозастосовча, установча, контрольна, інтерпретаційна.

Верховна Рада АРК у межах своєї компетенції приймає Конституцію

АРК, зміни і доповнення до неї; щодо питань, які мають нормативно

правовий характер, приймає постанови; з питань організаційнорозпо

рядчого характеру — рішення. Акти Верховної Ради АРК приймаються

на її засіданні відкритим або таємним голосуванням більшістю голосів

депутатів від загального складу і повинні відповідати Конституції Укра

їни, законам України. Право внесення проектів нормативноправових

актів належить депутатам Верховної Ради АРК, які реалізують його

індивідуально або колективно, а також Раді міністрів АРК.

Організаційною формою роботи Верховної Ради АРК є сесія, яка скла

дається з пленарних засідань Верховної Ради АРК і засідань її органів.

Порядок скликання і проведення сесій регулюється Регламентом Вер

ховної Ради АРК.

Депутатський запит — це письмова вимога депутата чи групи де

путатів з питань, віднесених до відання Верховної Ради АРК, заявлена

на пленарному засіданні до підконтрольних і підзвітних їй органів,

керівників органів, які обираються, затверджуються, призначаються на

посади Верховною Радою АРК, керівників підприємств, установ, ор

ганізацій, які належать Автономній Республіці Крим, дати офіційне

роз’яснення з питань, віднесених до їх відання.

Органи чи посадові особи, яким адресовано запит, зобов’язані дати

офіційну письмову відповідь депутату не пізніше ніж в п’ятнадцятиден

ний строк з дня його отримання, якщо інший строк не встановлений

Верховною Радою АРК. Якщо запит не може бути розглянутий у цей

строк, посадова особа чи керівник органу, до якого направлено запит,

зобов’язаний письмово повідомити про це депутата і секретаріат сесії і

запропонувати інший строк, який не може перевищувати одного міся

ця з дня отримання запиту. Відповідь на запит може бути зачитана де

путатом або головою секретаріату сесії на пленарному засіданні. Депу

тат має право оцінити відповідь, а при необхідності внести на розгляд

Верховної Ради АРК проект рішення за своїм депутатським запитом.

Депутатське звернення — це викладене в письмовій формі звернен

ня депутата або групи депутатів з питань, пов’язаних з депутатською

діяльністю, на адресу органів державної, республіканської влади, місце

вого самоврядування, установ, організацій незалежно від форми влас

ності, об’єднань громадян, підприємств чи посадових осіб, до повнова

жень яких належить вирішення поставлених у зверненні питань. Реєст

рація і облік звернень, здійснення контролю за отриманням відповідей

входить до обов’язків помічників депутата. Звернення до органів вла

ди, установ, організацій, підприємств, які перебувають на території

Автономної Республіки Крим, розглядаються і вирішуються в строк, що

не перевищує десяти днів з моменту їх отримання. Якщо в цей строк

вирішити питання неможливо, про це письмово повідомляється депу

тат і керівником органу чи посадовою особою встановлюється не

обхідний для розгляду звернення строк, який не може перевищувати

тридцяти днів з моменту його отримання. Якщо депутат не задоволений

відповіддю на своє звернення, він має право внести запит.

Повноваження депутата Верховної Ради АРК припиняються одно

часно з припиненням повноважень Верховної Ради АРК. Достроково

повноваження депутата припиняються за рішенням Верховної Ради АРК

у разі: 1) складення повноважень за його особистою заявою; 2) набран

ня чинності обвинувальним вироком суду щодо нього; 3) визнання його

судом недієздатним або безвісно відсутнім; 4) припинення громадянства

України або вибуття на постійне місце проживання за межі України; 5)

відкликання виборцями; 6) смерті; 7) в інших випадках, передбачених

чинним законодавством.

комісій. За рішенням Верховної Ради АРК до порядку денного ор

ганізаційних пленарних засідань можуть бути включені інформація Го

лови Верховної Ради АРК попереднього скликання про результати ро

боти Верховної Ради, а також інформація Голови Ради міністри АРК про

результати роботи уряду Автономної Республіки Крим.

У період проведення сесії Верховної Ради АРК із числа депутатів ство

рюється секретаріат сесії в кількості п’яти чоловік. Секретаріат сесії

реєструє депутатські запити, звернення, довідки, повідомлення, заяви,

пропозиції та інші матеріали депутатів; організовує роботу по забезпечен

ню депутатів необхідними матеріалами і інформацією; дає роз’яснення

депутатам з питань роботи Верховної Ради АРК; організовує роботу із

зверненнями, які надходять під час проведення сесії. Організація і поря

док діяльності секретаріату сесії визначаються відповідним положенням.

За рішенням Верховної Ради АРК, прийнятим більшістю голосів

депутатів від їхнього загального складу, з питань, віднесених до відан

ня Автономної Республіки Крим, можуть проводитися депутатські слу

хання. Порядок їх проведення визначено в Положенні про депутатські

слухання у Верховній Раді АРК (затверджене Постановою Верховної

Ради АРК від 17 вересня 2003 року № 665303). Депутатські слухання

проводяться з метою більш глибокого вивчення проблем збалансовано

го соціальноекономічного, культурного і іншого розвитку Автономної

Республіки Крим, пошуку ефективних шляхів реалізації прав і закон

них інтересів громадян, територіальних громад, місцевого самовряду

вання, консолідації позицій депутатів. За підсумками слухань більшістю

голосів осіб, що взяли участь у слуханнях, приймається рекомендація з

обговорюваних питань.