§ 5. Організація роботи депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 

Депутатом Верховної Ради АРК може бути громадянин України,

який має право голосу, на день виборів досяг вісімнадцяти років, про

живає в Україні не менше п’яти років. Не може бути обраним до Вер

ховної Ради АРК громадянин, який має судимість за вчинення умисного

злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому за

коном порядку.

Депутат Верховної Ради АРК має всю повноту прав, які забезпечу

ють його активну участь у діяльності Верховної Ради АРК та її органів,

він зобов’язаний брати участь у їх роботі, дотримуватись Конституції

України, Конституції АРК, законів України, інших нормативноправо

вих актів. Депутат має право: а) голосувати по всіх питаннях, які обго

ворюються на засіданні Верховної Ради АРК і постійної комісії, членом

якої він є; б) обирати і бути обраним, в) ставити питання доповідачам і

співдоповідачам; г) брати участь у дебатах, вносити пропозиції, заува

ження, поправки; ґ) ставити питання про недовіру складу органів, ство

рених Верховною Радою АРК, посадовим особам, які обрані, призна

чені, затверджені нею; д) пропонувати питання до порядку денного

сесії; е) брати участь у роботі органів Верховної Ради АРК, членом яких

він не є, з правом дорадчого голосу; є) розробляти та вносити на роз

гляд Верховної Ради і її органів проекти нормативноправових та інших

актів.

Депутат Верховної Ради АРК має право звертатися з депутатським

запитом і зверненням, порядок оформлення, внесення і процедура роз

гляду яких визначається Тимчасовим положенням про порядок роботи

з депутатськими запитами і депутатськими зверненнями, внесеними

депутатами Верховної Ради АРК (затвердженим Постановою Верховної

Ради АРК від 25 грудня 2003 року № 779303).

правових актів Автономної Республіки Крим»1. Для підготовки пропо

зицій з питань, які входять до компетенції Президії із складу її членів,

депутатів, спеціалістів, представників республіканських органів, об’єд

нань громадян, можуть утворюватися робочі комісії (групи).

Депутати Верховної Ради АРК можуть об’єднуватися в депутатські

групи і фракції за умови, що до складу кожної з них входить не менше

десяти депутатів. Фракції формуються на основі партійної належності,

групи об’єднують депутатів, які поділяють однакові чи подібні погляди

з політичних, економічних чи інших питань. Статус, повноваження,

порядок організації і діяльності депутатських об’єднань визначається

Тимчасовим положенням про депутатські групи, фракції Верховної Ради

АРК. Депутатські групи і фракції створюють раду, яка більшістю голосів

приймає рішення рекомендаційного характеру. В раді кожне депутат

ське об’єднання при прийнятті рішення має кількість голосів, про

порційну кількості його членів, виходячи з норми десять депутатів —

один голос.

Постійні та тимчасові комісії є органами Верховної Ради АРК, які

обираються з числа депутатів для вивчення, попереднього розгляду і

підготовки питань, що належать до її відання, здійснення контролю за

виконанням її актів. У Верховній Раді АРК створюються і діють дванад

цять постійних комісій, перелік яких закріплено в ст. 71 Регламенту.

Депутат зобов’язаний входити до складу як мінімум однієї постійної

комісії і може входити до складу кількох. Постійна комісія обирається

у складі голови, заступника (заступників), секретаря і членів. Голова

постійної комісії працює на постійній основі. Організація, порядок ро

боти, повноваження постійних комісій визначаються Законом України

«Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим», Регламентом Верхов

ної Ради Автономної Республіки Крим і Положенням про постійні комісії

Верховної Ради Автономної Республіки Крим і їх функції (№ 135302 від

19 червня 2002 року).

Тимчасова комісія Верховної Ради АРК створюється для вирішен

ня конкретних завдань. Рішення про її створення приймається біль

шістю голосів депутатів від загального складу Верховної Ради АРК. Тим

часова комісія повноважна приймати рішення, якщо в її засіданні бе

руть участь більше половини її членів. Рішення приймаються більшістю

голосів депутатів, присутніх на засіданні. По закінченню строку повно

важень вона звітує перед Верховною Радою АРК про виконану роботу.

З метою забезпечення контролю за дотриманням законодавства України

Депутати Верховної Ради АРК, які працюють на постійній основі,

не мають права суміщати свою службову діяльність з іншою роботою,

крім викладацької, наукової та творчої в позаробочий час, входити до

складу керівного органу чи наглядової ради підприємства, що має на

меті одержання прибутку.

На час проведення засідань Верховної Ради АРК, постійних комісій,

для здійснення інших депутатських повноважень депутат звільняється

від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням

середньої заробітної плати за основним місцем роботи та інших витрат,

пов’язаних з депутатською діяльністю, за рахунок коштів бюджету Ав

тономної Республіки Крим. Порядок відшкодування цих витрат визна

чається Положенням про забезпечення діяльності депутатів Верховної

Ради АРК (затвердженим Постановою Верховної Ради АРК від 17 верес

ня 2003 року №679303).

Депутати, які переїхали до м. Сімферополя у зв’язку із здійсненням

своїх повноважень на постійній основі і в яких нема в місті постійного

житла, мають право на отримання службових житлових приміщень.

Забезпечення депутатів легковим автотранспортом здійснюється згідно

з Порядком використання автотранспорту Верховної Ради АРК, затвер

дженому Рішенням Президії Верховної Ради АРК від 5 серпня 2003 року

№ 627303.