§ 3. Організаційна будова та функції Верховної Ради Автономної Республіки Крим

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 

Верховна Рада АРК є однопалатним представницьким органом, її

загальний склад становить сто депутатів. Очолює Верховну Раду АРК

Голова, який обирається з числа депутатів на першій сесії, шляхом

таємного голосування. В такому ж порядку Верховна Рада АРК з числа

депутатів обирає першого заступника і заступника Голови Верховної

Ради АРК. Структурними елементами Верховної Ради АРК є Президія, представляє Верховну Раду АРК при формуванні основних принципів

внутрішньополітичної і зовнішньоекономічної діяльності України, роз

робці і реалізації загальнодержавних програм з питань, що стосуються

автономії. Виконуючи організаційну функцію, він веде засідання Верхов

ної Ради АРК та її Президії і забезпечує їх підготовку, здійснює загаль

не керівництво підготовкою питань, які підлягають розгляду Верховною

Радою АРК, організовує контроль за виконанням її рішень і постанов,

координує діяльність органів і посадових осіб Верховної Ради АРК.

У межах реалізації кадрової функції пропонує кандидатури на посади

першого заступника і заступника Голови Верховної Ради АРК, голів

постійних комісій, подає кандидатуру для призначення на посаду Голо

ви Ради міністрів АРК і погоджує кандидатуру голови Фонду майна в

Автономній Республіці Крим. Голова Верховної Ради АРК у межах своїх

повноважень видає розпорядження.

Перший заступник і заступник Голови Верховної Ради АРК здійсню

ють свої повноваження на постійній основі. Вони заміщають Голову в

разі його відсутності і здійснюють повноваження згідно з розподілом

обов’язків між ними. Відповідно до Регламенту Верховної Ради АРК,

Перший заступник Голови організовує взаємодію з Радою міністрів

АРК, забезпечує контроль за її діяльністю; організовує роботу, що сто

сується питань власності; здійснює міжрегіональні зв’язки, координує

роботу постійних комісій, організовує контроль за виконанням актів і

доручень Верховної Ради АРК. Заступник Голови організовує підготовку

і проведення пленарних засідань Верховної Ради АРК та засідань її Пре

зидії; координує роботу Секретаріату; організовує роботу з підготовки

актів Верховної Ради АРК; забезпечує взаємодію з органами місцевого

самоврядування, об’єднаннями громадян, засобами масової інформації,

районними державними адміністраціями.

Для координації роботи органів Верховної Ради АРК, сприяння де

путатам у виконанні ними своїх обов’язків, підготовки сесій і реалізації

інших повноважень утворюється Президія Верховної Ради АРК. До її

складу входять Голова Верховної Ради АРК, його перший заступник і

заступник, голови постійних комісій. Очолює цей орган Голова Верхов

ної Ради АРК.

Президія Верховної Ради АРК: 1) скликає сесії і організовує їх підго

товку; 2) формує проект порядку денного сесії; 3) координує роботу

органів Верховної Ради АРК; 4) забезпечує реєстрацію і офіційне опри

люднення нормативноправових актів Верховної Ради АРК; 5) призна

чає на посади і звільняє заступників керівника Секретаріату, керівників

управлінь, завідуючих відділами Секретаріату, працівників Управління

справами Верховної Ради АРК. Президія приймає рішення, які публіку

ються в газеті «Кримські відомості», а також у «Збірнику нормативно

конання бюджету АРК; д) заслуховування звітів органів, які вона утво

рює чи обирає, та їх керівників, посадових осіб, яких вона призначає,

обирає чи затверджує.

Організаційно(розпорядницька функція має як внутрішню, тобто сто

сується організації роботи Верховної Ради АРК, її органів, посадових

осіб, так і зовнішню спрямованість. Так, Верховна Рада АРК призначає

чергові вибори депутатів Верховної Ради АРК, приймає рішення про

проведення республіканського (місцевого) референдуму; визначає по

рядок укладення і затвердження договорів і угод від імені АРК, вирішує

питання збалансованого соціальноекономічного, культурного та іншо

го розвитку АРК.

У межах фінансово(бюджетної функції Верховна Рада АРК затвер

джує бюджет АРК і вносить зміни до нього, приймає рішення щодо звіту

про його виконання; встановлює податки і пільги щодо оподаткуван

ня згідно з законами України; приймає рішення, за пропозицією Ради

міністрів АРК, про випуск місцевих позик.

Реалізуючи політичну функцію, вона бере участь у формуванні основ

них принципів внутрішньополітичної, зовнішньоекономічної та зовніш

ньополітичної діяльності України з питань, що стосуються інтересів АРК.

Про здійснення економічної, соціальної, культурної, екологічної

функцій свідчать широкі повноваження у відповідних сферах. Так, за

поданням Ради міністрів АРК Верховна Рада АРК затверджує програ

ми з питань соціальноекономічного і культурного розвитку; раціональ

ного природокористування, охорони навколишнього природного сере

довища відповідно до загальнодержавних програм, вносить зміни до них

і контролює їх виконання; вирішує питання організації і розвитку ку

рортнорекреаційної сфери і туризму тощо.

Здійснюючи функцію забезпечення громадської безпеки і правопоряд(

ку, Верховна Рада АРК у межах своєї компетенції вирішує питання за

безпечення прав і свобод громадян, національної згоди; сприяє охороні

правопорядку і громадської безпеки; має право ініціювання введення

надзвичайного стану і встановлення зон надзвичайної екологічної си

туації в АРК або окремих її місцевостях у випадках, передбачених зако

нодавством України.