§ 2. Функції Ради міністрів Автономної Республіки Крим

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 

Рада міністрів АРК є виконавчим органом Автономної Республіки

Крим і здійснює виконавчі функції та повноваження в межах своєї ком

петенції. Конституція АРК виокремлює виконавчі функції та повнова

ження з питань, віднесених до самостійного відання АРК, а також дер(

жавні виконавчі функції, делеговані відповідно до Конституції України.

Класифікація функцій Ради міністрів АРК можлива за об’єктами та

формами (способами) діяльності.

Здійснюючи нормотворчу функцію, уряд АРК у межах своєї компе

тенції приймає акти нормативного характеру, які регулюють відносини в

різних сферах суспільного розвитку. В межах установчої функції уряд Ав

тономної Республіки Крим створює координаційні ради, організаційні