§ 1. Основи організації та діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 

Представницьким органом Автономної Республіки Крим є Верхов

на Рада Автономної Республіки Крим (далі — Верховна Рада АРК).

Аналіз чинного законодавства України дає змогу зробити висновок, що

за своєю політикоправовою природою Верховна Рада АРК не належить

ні до органів державної влади, ні до органів місцевого самоврядування;

вона є органом АРК, який представляє інтереси громадян, спільні інте

реси територіальних громад, населення АРК в цілому і здійснює свої

повноваження з метою забезпечення реалізації їхніх прав і законних

інтересів, а також вирішення питань збалансованого соціальноеко

номічного, культурного та іншого розвитку автономії1.

Правовою основою організації і діяльності Верховної Ради АРК є нор

ми правових актів, що визначають її функції, компетенцію, форми і

методи роботи. Їх становлять норми Конституції і законів України,

Конституції Автономної Республіки Крим, регламент Верховної Ради

АРК і нормативноправові акти Автономної Республіки Крим.

Верховна Рада АРК здійснює свою діяльність на принципах: верхо

венства права; конституційності; законності; гласності; колегіальності;

поєднання інтересів Автономної Республіки Крим та загальнодержав

них інтересів України; врахування історичних, економічних, еко

логічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і куль

турних традицій; правової, організаційної і матеріальнофінансової са

мостійності в межах повноважень, визначених Конституцією і законами

України, Конституцією АРК; судового захисту.

Територіальною основою діяльності Верховної Ради АРК є територія

Автономної Республіки Крим.

Матеріально(фінансовою основою діяльності Верховної Ради АРК є

рухоме і нерухоме майно, що перебуває на її балансі, бюджетні кошти, депутатські групи і фракції, постійні і тимчасові комісії та інші органи

Верховної Ради АРК.

У статті 1 Конституції Автономної Республіки Крим зазначається,

що Верховна Рада АРК здійснює представницькі, нормотворчі, конт

рольні функції та повноваження в межах своєї компетенції. В преамбулі

Регламенту Верховної Ради АРК окрім вищеназваних вказані також

організаційнорозпорядницькі й інші функції. Аналіз правових норм,

що регулюють статус Верховної Ради АРК, дає підстави виокремити й

інші функції: інтерпретаційну, установчу, кадрову.

Здійснюючи представницьку функцію, Верховна Рада АРК представ

ляє інтереси громадян, спільні інтереси населення, територіальних гро

мад, місцевого самоврядування, Автономної Республіки Крим у ціло

му і виконує свої повноваження з метою сприяння і забезпечення ре

алізації їх прав і законних інтересів. У межах нормотворчої функції вона

регулює суспільні відносини, виходячи зі своєї компетенції. З нормо

творчою тісно пов’язана інтерпретаційна функція, згідно з якою Верхов

на Рада АРК роз’яснює порядок застосування актів, які вона приймає.

Здійснюючи установчу функцію, Верховна Рада АРК формує власну

структуру і апарат; за пропозицією Голови Ради міністрів АРК утворює

і ліквідує міністерства і республіканські комітети АРК, Рахункову па

лату Верховної Ради АРК тощо. Кадрова (номінаційна) функція включає:

а) призначення і звільнення з посад за поданням Голови Верховної Ради

АРК Голови Ради міністрів АРК, керівника Секретаріату і керуючого

справами Верховної Ради АРК, голови Рахункової палати Верховної

Ради АРК; б) призначення за поданням Голови Ради міністрів АРК за

ступників Голови Ради міністрів АРК, міністрів, голів республіканських

комітетів АРК; в) погодження призначення на посади і звільнення з посад

начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ України

в Криму, начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції

України в АРК, генерального директора Державної телерадіокомпанії

«Крим»; погодження призначення на посаду Прокурора АРК.

Здійснюючи контрольну функцію, Верховна Рада АРК має право:

а) зупинення дії актів Ради міністрів АРК з питань виконання держав

них функцій і повноважень у разі, якщо вони суперечать Конституції

України і законам України, актам Президента і Кабінету Міністрів Укра

їни, Конституції АРК і нормативноправовим актам Верховної Ради

АРК, з одночасним зверненням до Президента України про їх скасуван

ня; б) скасування актів Ради міністрів АРК з питань, віднесених до

відання АРК, у разі, якщо вони суперечать Конституції України, Кон

ституції АРК, законам України і нормативноправовим актам Верхов

ної Ради АРК; в) заслуховування звітів Голови та членів Ради міністрів

АРК; г) прийняття рішення про звільнення з посади Голови та членів

Ради міністрів АРК у зв’язку з висловленням недовіри; ґ) контролю ви

подання необхідних документів приймає рішення щодо реєстрації кан

дидата в депутати і йому видається відповідне посвідчення. З дня

реєстрації особи кандидатом вона дістає право проведення передвибор

ної агітації, яка може здійснюватись у будьяких формах і будьякими

засобами, що не суперечать Конституції та законам України.

Голосування проводиться в день виборів або в день повторного го

лосування з 7 до 20 години, кожен виборець голосує особисто. Підра

хунок голосів здійснюється членами дільничної виборчої комісії. Якщо

найбільшу і водночас однакову кількість голосів набрали два або більше

кандидатів у депутати, проводиться повторне голосування по цих кан

дидатурах. Рішення про визнання депутата обраним приймає окружна

виборча комісія. Виборча комісія Автономної Республіки Крим реєст

рує осіб, обраних депутатами, і видає їм посвідчення депутата.

З 1 жовтня 2005 року набирає чинності Закон України від 6 квітня

2004 року № 1667IV «Про вибори депутатів Верховної Ради Автоном

ної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських

голів». Згідно з ним вибори депутатів Верховної Ради АРК проводити

муться за пропорційною системою. Обрання депутатів здійснювати

меться за виборчими списками від організацій політичних партій, ви

борчих блоків у багатомандатному виборчому окрузі, межі якого збіга

ються з межами Автономної Республіки Крим. Кандидатів у депутати

Верховної Ради АРК може висунути республіканська в Автономній Рес

публіці Крим організація партії (блок) у кількості, що не перевищує

кількості депутатів у Верховній Раді АРК. На підтримку виборчого спис

ку кандидатів у депутати Верховної Ради АРК необхідно подати підписні

листи з не менш як тисяча підписів виборців.

Право на участь у розподілі депутатських мандатів Верховної Ради

АРК набувають кандидати в депутати, включені до виборчих списків ор

ганізацій партій (блоків), що отримали три і більше відсотки голосів ви

борців, які взяли участь у голосуванні. Депутатські мандати в багатоман

датному окрузі розподіляються між виборчими списками організацій

партій (блоків) пропорційно до кількості отриманих голосів виборців.