§ 7. Організація підготовки і проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 

Порядок формування Верховної Ради АРК визначається Законом

України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки

Крим» від 12 лютого 1998 року. Депутати Верховної Ради АРК обираються

громадянами України, що постійно проживають в Автономній Рес

публіці Крим, на основі загального, рівного і прямого виборчого права

шляхом таємного голосування за мажоритарною виборчою системою

відносної більшості по одномандатних виборчих округах. Виборчий

процес здійснюється на засадах вільного і рівноправного висування

кандидатів у депутати, гласності та відкритості, свободи агітації, рівних

можливостей для всіх кандидатів у проведенні виборчої кампанії, неупе

редженості до кандидатів з боку органів державної влади, органів місце

вого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів.

Вибори депутатів можуть бути черговими, позачерговими, повтор

ними, а також замість депутатів, які вибули. Чергові вибори признача

ються Верховною Радою АРК на останню неділю березня четвертого

року повноважень Верховної Ради АРК. Позачергові вибори признача

ються відповідно до Конституції України Верховною Радою України і

проводяться в шістдесятиденний строк з дня опублікування рішення

про дострокове припинення повноважень Верховної Ради АРК та в

інших випадках, передбачених законодавством України. Рішення про

проведення повторних виборів, а також виборів замість депутатів, які

вибули, приймає виборча комісія АРК.

Вибори організовують і проводять: а) виборча комісія АРК; б) окруж

ні виборчі комісії; в) дільничні виборчі комісії.

Право висування кандидатів у депутати належить громадянам Укра

їни, що постійно проживають в Автономній Республіці Крим, і ре

алізується місцевими осередками політичних партій та безпосередньо

громадянами шляхом самовисунення, зборами громадян і трудовими

колективами. Одна і та сама особа може бути висунута лише в одному

виборчому окрузі.

Однією з основних умов реєстрації кандидата в депутати є наявність

підписних листів встановленої форми, в яких висування особи канди

датом підтримують не менш як сто п’ятдесят виборців відповідного

округу. Окружна виборча комісія не пізніше ніж на третій день після