§ 6. Відділи, управління та інші органи місцевої державної адміністрації, її апарат, організація їх роботи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 

Обслуговуючі та функціональногалузеві підрозділи місцевої дер

жадміністрації представлені апаратом, управліннями, відділами й інши

ми структурними підрозділами, примірний перелік яких затверджений

постановами Кабінету Міністрів України. Так, наприклад, у структурі

обласної держадміністрації утворюються такі підрозділи: 1) головні управ

ління — сільського господарства і продовольства; економіки; праці та

соціального захисту населення; фінансове; освіти і науки; 2) управління

— промисловості, транспорту і зв’язку; розвитку переробної промисло

вості, торгівлі та побутового обслуговування населення; капітального

будівництва; житловокомунального господарства; містобудування та

архітектури; з питань внутрішньої політики; у справах преси та інфор

мації; охорони здоров’я; фармацевтичне; паливноенергетичного комп

лексу; з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населен

ня; культури; у справах сім’ї та молоді; з питань фізичної культури, спор

ту та туризму; державної ветеринарної медицини; з питань правової

роботи; у справах захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС; відділ

у справах національностей та міграції; відділ у справах релігій; інспекція

державного технічного нагляду; інспекція якості та формування ре

сурсів сільськогосподарської продукції; служба у справах неповнолітніх;

державний архів області та інші. Структурні підрозділи держадмі

ністрацій підзвітні та підконтрольні головам місцевих держадмініст

рацій, а також органам виконавчої влади вищого рівня.

Апарат адміністрації здійснює правове, інформаційноаналітичне,

методичне, кадрове, матеріальнотехнічне та інше організаційне забез

печення діяльності місцевої державної адміністрації, систематичну пе

ревірку виконання актів законодавства та розпоряджень голови держ

адміністрації.

Зокрема, до структури апарату обласної державної адміністрації

можна віднести такі підрозділи: пресслужба; організаційний, юридич

ний, господарський відділ; загальний відділ; відділи кадрової роботи та

з питань державної служби; контролю; взаємодії з правоохоронними ор

ганами; з питань оборонної й мобілізаційної роботи; інформаційно

комп’ютерного забезпечення; по роботі зі зверненнями громадян; по

міжнародних зв’язках та прикордонному співробітництву, з питань ре

жимносекретної роботи; бухгалтерського обліку; сектор з організації

навчання кадрів; канцелярія; архів.

Апарат відповідно до покладених на нього завдань: опрацьовує до

кументи, що надходять до місцевої державної адміністрації, готує до них

аналітичні, довідкові та інші матеріали, проекти доручень голови та за

ступників голови місцевої державної адміністрації; за дорученням голови за рахунок яких здійснюється фінансування витрат на забезпечення її

діяльності. Верховна Рада АРК визначає порядок управління майном,

що належить Автономній Республіці Крим, і перелік майна, що не

підлягає приватизації.