§ 5. Форми і методи діяльності місцевих державних адміністрацій

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 

До правових форм діяльності місцевих держадміністрацій належать

нормотворча, правозастосовча, контрольна, установча. Інтерпретаційна

форма на практиці використовується досить рідко, хоча здійснення ав

тентичного тлумачення нормативних актів, прийнятих головою адмі

ністрації чи керівником її структурного підрозділу, не виключається.

Правові форми діяльності місцевих держадміністрацій, як правило, за

вершуються виданням правового акта — розпорядження голови або

наказу керівника структурного підрозділу адміністрації.

Нормотворчі провадження застосовуються при розробці й прийнятті

розпоряджень і наказів нормативного характеру, регламенту місцевої

держадміністрації, положень про її структурні підрозділи та апарат.

Правозастосовчі провадження виникають при прийнятті розпоря

джень і доручень голови, наказів керівників структурних підрозділів

Згідно з чинним законодавством, голови місцевих держадміні

страцій виконують організаційновиконавчу, представницьку, установ

чу, кадрову, бюджетнофінансову та інформаційну функції.

У межах організаційно(виконавчої функції голови організовують ро

боту очолюваної ними адміністрації та її структурних підрозділів, поса

дових і службових осіб; налаштовують їх на успішне виконання покла

дених функцій і повноважень. Виконуючи представницьку функцію,

вони представляють адміністрації у відносинах з іншими державними

органами та органами місцевого самоврядування, об’єднаннями грома

дян, підприємствами, установами та організаціями, громадянами. Уста(

новча функція голів передбачає визначення структури адміністрації та її

апарату, утворення консультативних, дорадчих та інших допоміжних

органів, служб та комісій, визначення їх завдань і функцій.

Кадрова функція полягає в тому, що голови призначають та звільняють

з посад своїх заступників, керівників структурних підрозділів, апарату

місцевих держаадміністрацій; укладають та розривають контракти з

керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери

управління місцевої держадміністрації; погоджують у встановленому по

рядку призначення та звільнення з посад керівників непідпорядкованих

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління

органів виконавчої влади вищого рівня (крім керівників установ, підпри

ємств і організацій Збройних Сил та інших військових формувань України).

Голови забезпечують розробку місцевого бюджету і своєчасне його

подання на розгляд відповідної місцевої ради; в межах затверджених

асигнувань Державного бюджету виступають розпорядниками коштів

відповідних держадміністрацій, використовуючи їх лише за цільовим

призначенням, і таким чином здійснюють бюджетно(фінансову функцію.

Інформаційна функція обумовлює обов’язок голови регулярно інфор

мувати населення про діяльність очолюваної ним адміністрації; інфор

мувати Президента і Кабінет Міністрів України та щорічно звітувати

перед ними про виконання місцевою держадміністрацією покладених

на неї повноважень, а також про суспільнополітичне, соціальноеко

номічне, екологічне та інше становище на відповідній території.

Перший заступник та заступники голів місцевих держадміністрацій

виконують обов’язки, визначені головами, і персонально відповідають

за стан справ на дорученій їм ділянці роботи. Розподіл обов’язків між

посадовими особами адміністрації здійснюється головою держадмі

ністрації не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду.

У разі відсутності голови місцевої держадміністрації його функції та по

вноваження виконує перший заступник голови, а в разі відсутності ос

таннього — один із заступників.

У діяльності голів місцевих держадміністрацій та їх заступників ви

користовуються такі організаційні форми, як індивідуальна робота з законодавства України; 3) реалізація державних і регіональних про

грам соціальноекономічного та культурного розвитку відповідного

регіону; 4) перелік різноманітних організаційномасових заходів, що

повинні здійснюватися адміністрацією, а також деякі інші питання.

Метод інформаційного забезпечення діяльності передбачає збір, об

робку й використання різноманітної інформації в роботі місцевої держ

адміністрації. Інформація, що використовується місцевою держадмі

ністрацією повинна бути достовірною, повною, оперативною.

Метод координації полягає в забезпеченні узгодженості в роботі місце

вої держадміністрації з іншими органами публічної влади шляхом вста

новлення раціональних зв’язків між ними. Відносини можуть бути коор

динаційнопаритетними та координаційносубординаційними. До пер

ших, наприклад, можна віднести взаємовідносини з органами місцевого

самоврядування: взаємодія на відповідній території з місцевими радами;

укладення договорів та створення спільних органів і організацій для

здійснення спільних програм; складання і подання місцевою держадмі

ністрацією на затвердження ради проекту відповідного бюджету та забез

печення його виконання. До координаційносубординаційних можна

віднести, наприклад, взаємовідносини місцевої держадміністрації з Пре

зидентом України, урядом та іншими органами виконавчої влади.

Метод вироблення рішень полягає в сукупності засобів і вимог щодо

формування рішень місцевої держадміністрації, забезпечення їх опти

мального та законного змісту і форми. Згідно з Типовим регламентом,

проекти розпоряджень голови місцевої держадміністрації вносяться

структурними підрозділами адміністрації, проекти розпоряджень голови

обласної, Київської і Севастопольської міської державної адміністрації —

відповідними районними держадміністраціями. Проект розпорядження

може вноситися тільки після проведення експертизи, підготовки пояс

нювальної записки, що містить необхідні розрахунки, обґрунтування і

прогнози соціальноекономічних та інших результатів його реалізації.

Внесений проект розпорядження доповідається голові місцевої держ

адміністрації або його заступнику, за дорученням якого у десятиденний

строк апарат проводить опрацювання проекту та редагування тексту.

Проекти розпоряджень з питань соціальноекономічного розвитку в

разі необхідності попередньо обговорюються на засіданнях колегії держ

адміністрації. Підписання акта здійснює голова місцевої держадмі

ністрації.

Метод роботи з кадрами включає заходи з добору, підготовки, пе

репідготовки та підвищення кваліфікації працівників місцевої дер

жадміністрації. Прийняття на державну службу до адміністрації здійс

нюється шляхом конкурсного відбору або за іншою процедурою, ви

значеною законодавством. У місцевій держадміністрації створюється

резерв кадрів, який підлягає щорічному перегляду та затвердженню.

місцевої держадміністрації індивідуального характеру чи з питань ор

ганізаційної роботи.

Установчі провадження мають місце у процесі формування главою

місцевої держадміністрації її структури, при вирішенні кадрових питань,

а також при порушенні перед парламентом головами обласних дер

жадміністрацій питання про призначення дострокових виборів у разі

дострокового припинення повноважень місцевих рад і їх голів.

Контрольні провадження стосуються спостереження за нормотвор

чою та викиконавчорозпорядчою діяльністю підконтрольних суб’єктів

(місцевих держадміністрацій нижчого рівня, керівників структурних

підрозділів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та

організацій в межах відповідної території) з боку голови місцевої держ

адміністрації та його заступників.

До організаційних форм діяльності місцевої держадміністрації мож

на віднести такі: 1) персональна виконавчорозпорядницька діяльність

голови, його заступників, керівників структурних підрозділів адмі

ністрації; 2) засідання колегії; 3) наради у голови місцевої держадмі

ністрації; 4) засідання консультативнодорадчих, допоміжних органів і

служб адміністрації; 5) відвідування підконтрольних об’єктів посадови

ми особами місцевої держадміністрації; 6) індивідуальний прийом гро

мадян; 7) робота з депутатськими запитами і зверненнями, звернення

ми громадян; 8) пресконференції, інтерв’ю, «прямі телефонні лінії»,

«круглі столи».

Серед матеріально(технічних форм роботи вирізняються такі: 1) підго

товка матеріалів на засідання Кабінету Міністрів України; 3) розробка

проекту обласного та районного бюджетів та звіт про їх виконання;

4) здійснення статистичного та бухгалтерського обліків у місцевій держ

адміністрації; 5) діловодство; 6) транспортне обслуговування; 7) забез

печення зв’язком; 8) матеріальнофінансове і соціальнопобутове забез

печення.

У межах правових та організаційних форм діяльності місцевих держ

адміністрацій застосовуються відповідні методи роботи: планування;

розробка, прийняття управлінського рішення та організація контролю

за його виконанням; координація діяльності; інформаційне забезпечен

ня діяльності; робота з кадрами та ін.

Планується як робота адміністрації в цілому, так і окремих її струк

турних підрозділів. Плани, які можуть бути перспективними, поточни

ми, оперативними, потребують затвердження з боку голови місцевої

держадміністрації. Формування планів здійснюється керівником апара

ту адміністрації за пропозиціями структурних підрозділів адміністрації,

погоджених з відповідним заступником голови місцевої держадмі

ністрації. План роботи адміністрації повинен передбачати такі розділи:

1) робота щодо реалізації державної регіональної політики; 2) виконан ви місцевої державної адміністрації розробляє проекти розпоряджень з

організаційних та кадрових питань; перевіряє виконання актів законо

давства, розпоряджень і доручень голови держадміністрації її структур

ними підрозділами; готує матеріали з організаційних та кадрових пи

тань, що розглядаються головою місцевої державної адміністрації;

опрацьовує і подає голові держадміністрації проекти планів роботи

адміністрації, забезпечує контроль за їх виконанням; здійснює ор

ганізаційне та матеріальнотехнічне забезпечення засідань колегій, на

рад, що проводяться в держадміністрації; організовує прийом громадян

і розгляд звернень; проводить кадрову роботу; забезпечує ведення діло

водства; здійснює матеріальнотехнічне і господарськопобутове забез

печення діяльності держадміністрації; виконує інші функції відповідно

до законодавства та за дорученням голови місцевої держадміністрації.

Організація роботи апарату адміністрації здійснюється відповідно до

регламенту держадміністрації, інструкції з питань діловодства, положення

про апарат, що затверджуються головою місцевої держадміністрації.