§ 4. Голова місцевої державної адміністрації та його заступники, їх повноваження й організація роботи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 

Голови місцевих державних адміністрацій очолюють відповідні

адміністрації, здійснюють керівництво їх діяльністю, персонально

відповідають за виконання покладених на ці органи завдань і за здійс

нення ними своїх повноважень. За Законом України «Про державну

службу» посади голів обласних, Київської і Севастопольської міських

державних адміністрацій належать до першої категорії посад державних

службовців і їм може бути присвоєно 3, 2 і 1 ранг державного службов

ця, посади їх перших заступників — до другої категорії посад держслуж

бовців, яким може бути присвоєно 5, 4 і 3 ранг, а посади заступників цих

голів, а також голів районних, районних у містах Києві і Севастополі

державних адміністрацій належать до третьої категорії посад, і їм може

бути присвоєно 7, 6 і 5 ранг.

щодо громадян та працівників апарату державного управління, які

скоїли правопорушення. Здійснення цієї підфункції забезпечує швид

ке, своєчасне та ефективне покарання порушників громадського поряд

ку, службової дисципліни, а також осіб, що порушують права та свобо

ди інших громадян. Юрисдикційна діяльність місцевих державних

адміністрацій має розглядатися в нерозривному зв’язку з такою функ

цією, як захист громадського порядку, прав та свобод громадян.

Сутність контрольної функції місцевих держадміністрацій полягає в

здійсненні на відповідних територіях державного контролю за: збере

женням та раціональним використанням державного майна; станом

фінансової дисципліни, виконанням державних контрактів та зо

бов’язань перед бюджетом; використанням та охороною природних

ресурсів; охороною пам’яток історії та культури, збереженням житло

вого фонду; додержанням санітарних і ветеринарних правил, збиран

ням, додержанням правил благоустрою, архітектурнобудівельних

норм, правил і стандартів, правил торгівлі, побутового, транспортного,

комунального обслуговування; додержанням законодавства з питань

науки, мови, реклами, освіти, культури, охорони здоров’я, материнст

ва та дитинства, сім’ї, молоді та неповнолітніх, соціального захисту на

селення, фізичної культури і спорту; охороною праці; додержанням гро

мадського порядку та ін.

Для реалізації місцевими держадміністраціями своїх повноважень

вони мають право: проводити перевірки стану додержання Конституції

та законів України, інших актів законодавства органами місцевого са

моврядування, їх посадовими особами, керівниками підприємств, уста

нов, організацій незалежно від форм власності і підпорядкування за

напрямами, визначеними статтею 16 Закону України «Про місцеві дер

жавні адміністрації»; залучати вчених, спеціалістів, представників гро

мадськості до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що

входять до компетенції держадміністрацій; одержувати статистичну

інформацію та інші дані від державних органів і органів місцевого са

моврядування, їх посадових осіб, об’єднань громадян, підприємств,

установ та організацій; давати згідно з чинним законодавством обов’яз

кові для виконання розпорядження керівникам підприємств, установ,

організацій незалежно від форм власності і громадянам з контрольова

них питань, порушувати питання про їх відповідальність у встановле

ному законом порядку.

У перспективі, в межах адміністративноправової реформи, пла

нується зміна преференцій місцевих державних адміністрацій від вико

навчорозпорядчих до контрольнонаглядових функцій документами; головування на засіданнях колегії місцевої держадмі

ністрації; участь у роботі сесії відповідної місцевої ради; координаційні

і селекторні наради; звітування перед главою держави, урядом, населен

ням; індивідуальний прийом громадян; зустрічі з керівниками органів

публічної влади, підприємств, установ, організацій; пресконференції

та інтерв’ю.

Повноваження голів місцевих держадміністрацій припиняються

Президентом у разі: порушення ними Конституції і законів України;

втрати громадянства, виявлення факту подвійного громадянства; ви

знання судом недієздатним; виїзду на проживання в іншу країну; набран

ня законної сили обвинувального вироку суду; порушення вимог не

сумісності; смерті; за ініціативою Президента з підстав, передбачених

законодавством про місцеві державні адміністрації та державну службу;

висловлення недовіри двома третинами голосів від складу відповідної

ради; подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням.

Їх повноваження можуть також припинятися Президентом України в

разі: а) прийняття відставки голови відповідної державної адміністрації;

б) подання Кабінету Міністрів з підстав, передбачених законодавством

про державну службу; в) висловлення недовіри більшістю голосів від скла

ду відповідної ради.

У разі обрання нового Президента України голови місцевих дер

жадміністрацій продовжують здійснювати свої повноваження до при

значення нових голів. У разі припинення повноважень голови місцевої

держадміністрації його перші заступники і заступники заявляють про

припинення своїх повноважень новопризначеним головам.