§ 3. Функції та компетенція місцевих державних адміністрацій

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 

Найбільш суттєві завдання місцевих органів виконавчої влади ви

значені у ст. 2 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,

відповідно до якої вони забезпечують: 1)виконання Конституції, законів

України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших

органів виконавчої влади вищого рівня; 2) законність і правопорядок,

додержання прав і свобод громадян; 3) виконання державних і регіо

нальних програм соціальноекономічного, культурного розвитку, охо

рони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і

національних меншин — також програм їх національнокультурного

розвитку; 4) підготовку та виконання відповідних бюджетів; 5) звіт про

виконання відповідних бюджетів і програм; 6) взаємодію з органами

місцевого самоврядування; 7) реалізацію інших наданих державою, а

також делегованих відповідними радами повноважень.

Відповідно до цих завдань можна виокремити такі функції місцевих

державних адміністрацій: економічну, бюджетну, соціальну, екологічну,

правозастосовчу, контрольну, нормотворчу, установчу та інші.

Основною функцією місцевих державних адміністрацій як органів

виконавчої влади є правозастосовча, в межах якої вирізняються три

підфункції: організаційновиконавча, регулятивноуправлінська та

юрисдикційна. Організаційно(виконавча підфункція передбачає ор

ганізацію виконання Конституції, законів України, а також підзакон

них актів глави держави та органів виконавчої влади вищого рівня. Ре(

гулятивно(управлінська підфункція виглядає як діяльність з керівництва

економікою, фінансами, культурою, освітою, охороною здоров’я та

іншими сферами суспільного життя на відповідній території.

Юрисдикційна підфункція передбачає діяльність по застосуванню

адміністративних, дисциплінарних, матеріальних та фінансових санкцій

і Севастопольської міської державної адміністрації — керівники район

них держадміністрацій. Загальний склад колегії обласної, Київської та

Севастопольської міської державної адміністрації не може перевищува

ти дев’ятнадцяти, а районної — п’ятнадцяти осіб. Персональний склад

колегії затверджується головою державної адміністрації. Засідання ко

легії проводиться відповідно до плану роботи, як правило, раз на місяць,

позачергові засідання — в разі потреби.

Апарат створюється головою місцевої держадміністрації для право

вого, організаційного, матеріальнотехнічного забезпечення її діяль

ності, підготовки аналітичних, інформаційних та інших матеріалів. Крім

того, апарат систематично перевіряє виконання актів законодавства та

розпоряджень голови місцевої держадміністрації, надає методичну до

помогу держадміністраціям та органам місцевого самоврядування. Го

лова місцевої держадміністрації затверджує положення та визначає

структуру апарату, призначає і звільняє з посади керівника апарату,

керівників та інших працівників структурних підрозділів апарату.

Керівник апарату організовує його роботу, забезпечує підготовку ма

теріалів на розгляд голови держадміністрації, організовує доведення

розпоряджень голови до виконавців, відповідає за стан діловодства,

обліку й звітності, виконує інші обов’язки, покладені на нього головою

місцевої державної адміністрації.

Організаційнопроцедурні питання діяльності місцевих держадмі

ністрацій регулюються регламентами, що затверджуються їх головами

на основі Типового регламенту місцевої державної адміністрації.

Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на поса

ду Президентом за поданням Кабінету Міністрів України на строк пов

новажень глави держави. Уряд на своєму засіданні розглядає кандида

тури на посади голів місцевих державних адміністрацій і приймає

рішення про подання їх Президенту для призначення. Кандидатури на

посаду голів обласних державних адміністрацій на розгляд уряду вно

сить Прем’єрміністр України, кандидатури на посади голів районних

державних адміністрацій — відповідні голови обласних державних

адміністрацій, а районних у Автономній Республіці Крим державних

адміністрацій — голова Ради міністрів АРК.

Перші заступники голів обласних державних адміністрацій призна

чаються на посаду головами обласних держадміністрацій за згодою

Прем’єрміністра України, а їх заступники — головами цих адміністрації

за погодженням з відповідним віцепрем’єрміністром України. Перші за

ступники і заступники голів районних держадміністрацій призначаються

на посади головами цих адміністрацій за погодженням з відповідними

заступниками голів облдержадміністрацій. Керівники управлінь, відді

лів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій

призначаються на посаду та звільняються з посади головами відпо

Важливою функцією місцевих державних адміністрацій є нормо(

творча, що полягає у врегулюванні суспільних відносин шляхом видан

ня актів нормативного характеру.

Компетенцію місцевих держадміністрацій доцільно розподіляти на

власну, делеговану та договірну. До власної компетенції (статті 13–28

Закону «Про місцеві державні адміністрації») віднесено вирішення пи

тань загальнодержавного значення, представництво і захист інтересів

держави на місцевому рівні. Зокрема, до їх предметної підвідомчості

належить вирішення питань: 1) забезпечення законності, охорони прав,

свобод і законних інтересів громадян; 2) соціальноекономічного роз

витку відповідних територій; 3) бюджету, фінансів та обліку; 4) управ

ління майном, приватизації та підприємництва; 5) промисловості,

сільського господарства, будівництва, транспорту і зв’язку; 6) науки,

освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури і спорту, сім’ї, жінок,

молоді та неповнолітніх; 7) використання землі, природних ресурсів,

охорони довкілля; 8) зовнішньоекономічної діяльності; 9) оборонної

роботи та мобілізаційної підготовки; 10) соціального захисту, зайнятості

населення, праці та заробітної плати.

Другим різновидом компетенції місцевих державних адміністрацій

є делегована. Здійснення державними адміністраціями повноважень

інших органів передбачено ст.13 Закону України «Про місцеві державні

адміністрації». Делегування районними та обласними радами повнова

жень місцевого самоврядування місцевим держадміністраціям викли

кане тим, що зазначені ради не мають власних виконавчих органів

Договірна компетенція місцевих держадміністрацій — це компетенція,

що отримується за договором, як правило, адміністративним. На сьогодні

практика укладення таких договорів перебуває на стадії становлення.