§ 1. Основи організації і діяльності місцевих державних адміністрацій

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 

Відповідно до ст. 1 Закону «Про місцеві державні адміністрації», місцева

державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади і входить до

системи органів державної виконавчої влади. Вона є єдиноначальним орга

ном загальної компетенції, який у межах своїх повноважень здійснює вико

навчу владу на території відповідної адміністративнотериторіальної оди

ниці та реалізує повноваження, делеговані їй відповідною місцевою радою.

Територіальною основою діяльності місцевих державних адміні

страцій є територія області, району, міст Києва та Севастополя.

Правову основу організації та діяльності цих органів становлять нор

ми Конституції України, законів «Про місцеві державні адміністрації»,

«Про державну службу», Типового регламенту місцевої державної адмі

ністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11

грудня 1999 року № 2263; постанови Кабінету Міністрів України «Про

упорядкування структури місцевих державних адміністрацій» від 18 трав

ня 2000 року № 821 (із змінами) та інших нормативних актів.

Місцеві державні адміністрації є юридичними особами, мають печат

ки із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням і

рахунки в установах банків України. Вони фінансуються в повному обсязі

з Державного бюджету України. В управлінні місцевих держадміністрацій

перебувають об’єкти державної власності, передані їм в установленому

порядку. У разі делегування місцевим державним адміністраціям районни

ми чи обласними радами відповідних повноважень у їх управлінні можуть

перебувати об’єкти спільної власності територіальних громад.