§ 5. Форми і методи діяльності центральних органів виконавчої влади

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 

Форми діяльності центральних органів виконавчої влади поділяють

ся на правові, організаційні та матеріальнотехнічні. До правових форм

слід віднести нормотворчу, правозастосовчу, установчу та контрольну

форми діяльності.

Нормотворча форма діяльності реалізується шляхом ординарного,

законопроектного та спеціального провадження. В межах ординарного

провадження здійснюється видання керівником центрального органу

виконавчої влади наказів, затвердження положень, інструкцій, правил та відних міністрів. Її основними засобами є: погодження з міністром про

ектів нормативноправових актів, розроблених центральним органом;

проведення аналізу щорічного звіту центрального органу виконавчої

влади про результати його діяльності; участь посадових осіб централь

ного органу виконавчої влади у засіданнях колегії. Механізм спрямуван

ня і координації реалізується шляхом видання міністрами спеціальних

директивних наказів.

З метою забезпечення взаємодії з парламентом в міністерствах та

ряді інших центральних органах виконавчої влади запроваджені поса

ди першого заступника керівника у зв’язках з Верховною Радою Укра

їни. Ці посадові особи представляють за дорученням Президента,

Кабінету Міністрів України законопроекти та інші питання на пленар

них засіданнях; беруть участь у роботі дорадчих та інших органів Вер

ховної Ради України.

Інформаційне забезпечення. Основними способами отримання інфор

мації центральними органами виконавчої влади є: участь керівництва

цих органів у засіданнях Кабінету Міністрів України, урядових комі

тетів, робочих та допоміжних органів при Президентові, Кабінеті

Міністрів України, колегій інших органів виконавчої влади; участь пред

ставників центральних органів виконавчої влади у парламентських та

комітетських слуханнях; отримання звітів; вивчення стану справ шля

хом проведення робочих поїздок по країні, зустрічей з посадовими осо

бами; підготовка і надання інформаційноаналітичних матеріалів

відповідними структурними підрозділами апарату тощо.

Організація роботи з кадрами. Центральні органи виконавчої влади

здійснюють прогнозування розвитку персоналу, підбір, стажування,

перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів, заохочення праців

ників, забезпечують ведення кадрового резерву державних службовців

та керівників підприємств, що належать до сфери управління цього ор

гану. Безпосереднє виконання цієї роботи покладається на кадрову

службу центрального органу виконавчої влади.

офіційні візити за кордон, участь у міжнародних переговорах, прийом

громадян, проведення пресконференцій, участь у роботі семінарів,

конференцій, симпозіумів тощо.

До матеріально(технічних форм роботи центрального органу виконав

чої влади належать: робота з депутатськими запитами, зверненнями, різни

ми інформаційними запитами, підготовка звітів, ведення бухгалтерського

обліку, статистичної звітності, діловодство, господарська робота.

У своїй діяльності центральні органи виконавчої влади використо

вують основні організаційні методи діяльності, притаманні й іншим

органам державної влади, — планування, вироблення рішень, органі

зації і контролю виконання рішень, координації, інформаційного забез

печення, роботи з кадрами.

Планування. Центральні органи виконавчої влади здійснюють пла

нування соціальноекономічного розвитку відповідної галузі або сфе

ри суспільного життя, нормотворчої та контрольної діяльності, ор

ганізаційне планування. Проект плану подається для розгляду на

засіданні колегії центрального органу виконавчої влади, після чого за

тверджується наказом керівника цього органу. Організаційне плануван

ня роботи структурних підрозділів здійснюється на основі щорічних,

піврічних, квартальних та місячних планів, індивідуальне планування

роботи керівників — на основі щотижневих графіків.

Вироблення рішень. Рішення, що приймаються в центральних органах

виконавчої влади, видаються у формі наказів, розпоряджень, доручень.

Порядок їх підготовки і видання визначається регламентами роботи апа

рату цих органів, а також інструкціями з діловодства, що затверджують

ся керівником центрального органу виконавчої влади. Акти центральних

органів виконавчої влади, що мають нормативноправовий характер,

підлягають державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Контроль за виконанням рішень. Обов’язковому контролю централь

ними органами виконавчої влади підлягає виконання законів України,

постанов Верховної Ради України, актів та доручень Президента, актів

Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єрміністра України, за

питів та звернень народних депутатів України. Організацію контролю

здійснює один із заступників керівника центрального органу виконав

чої влади відповідно до розподілу функціональних обов’язків. Безпосе

редній контроль за виконанням рішень покладається на спеціальний

підрозділ апарату, який веде облік завдань, проводить перевірки стану

їх виконання; готує аналітичні та інформаційні матеріали про хід вико

нання актів, вносить керівнику органу пропозиції щодо притягнення

посадових осіб до відповідальності за їх невиконання або неналежне

виконання.

Координація. Діяльність центральних органів виконавчої влади ко

ординується і спрямовується Кабінетом Міністрів України через відпоної адміністрації її працівники розподіляються за структурними підроз

ділами, які залежно від покладених на них завдань діляться на три види:

керівництво, функціональногалузеві й обслуговуючі підрозділи.

До складу керівництва належать голова місцевої державної адмі

ністрації, його перший заступник, заступники, керівники структурних

підрозділів. Функціональногалузевими підрозділами є головні управ

ління, управління, відділи, інспекції, служби, а також консультативні,

дорадчі та інші допоміжні органи (ради, комісії, колегії, робочі групи

тощо). Обслуговуючий характер мають підрозділи апарату місцевої дер

жавної адміністрації.

Голови місцевих державних адміністрацій очолюють відповідні місцеві

органи виконавчої влади і самостійно визначають їх склад, у тому числі

кількість посад своїх заступників у межах установленої граничної чи

сельності працівників, фонду оплати їх праці та бюджетних видатків.

Управління, відділи та інші структурні підрозділи здійснюють керів

ництво галузями управління і відповідають за їх розвиток. Примірні

переліки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій

різного рівня та їх апарату затверджені постановами Кабінету Міністрів

України від 27 травня 2000 року № 733 та від 18 травня 2000 року № 821

(зі змінами), згідно з якими у структурі апарату будьякої місцевої дер

жавної адміністрації утворюються такі відділи: організаційної і кадро

вої роботи; загальний; контролю; юридичний; фінансовогосподар

ський; з питань діяльності правоохоронних органів; оборонної та мобі

лізаційної роботи; з питань режимносекретної роботи. Водночас для

всіх державних адміністрацій притаманні структурні підрозділи (в об

ласних — головні управління, в районних — управління чи відділи) з

питань сільського господарства і продовольства, економіки, праці та

соціального захисту населення, фінансів, у справах сім’ї та молоді,

освіти, культури, надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населен

ня, служба у справах неповнолітніх, архів. Система структурних підроз

ділів будується з урахуванням системи центральних органів виконавчої

влади, а також економічних, географічних, демографічних, екологічних

та інших особливостей певної адміністративнотериторіальної одиниці.

Колегія місцевої державної адміністрації є колегіальним органом, що

забезпечує координацію роботи управлінь і відділів, всебічний розгляд

й обговорення найважливіших напрямків діяльності держадміністрації.

До її складу входять голова місцевої державної адміністрації (голова

колегії), його перший заступник, заступники, керівник апарату (за по

садою), керівники структурних підрозділів місцевої держадміністрації.

До складу колегії можуть входити керівники територіальних органів

центральних органів виконавчої влади, посадові особи органів місцево

го самоврядування (за їх згодою), а до складу колегії обласної, Київської