§ 4. Організація роботи урядових органів державного управління

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 

Кабінет Міністрів України в межах коштів, передбачених на утри

мання органів виконавчої влади, може утворювати урядові органи дер

жавного управління (департаменти, служби, інспекції), які діють у

складі центрального органу виконавчої влади і підпорядковуються

йому.

Очолює урядовий орган державного управління керівник, який при

значається на посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів за

поданням керівника центрального органу виконавчої влади. Він персо

нально відповідає за виконання покладених на цей орган завдань; за

тверджує за погодженням з керівником центрального органу виконав

чої влади структуру і положення про структурні підрозділи урядового

органу; призначає та звільняє з посад керівників цих структурних

колегія, структурні підрозділи центрального апарату органу, патронатні

служби, науковотехнічна рада, робочі, дорадчі та консультативні орга

ни, територіальні органи.

Очолює центральний орган виконавчої влади керівник, який керує

роботою органу, персонально відповідає перед главою держави та уря

дом за виконання покладених на цей орган завдань; бере участь у

засіданнях Кабінету Міністрів України, роботі постійних і тимчасових

урядових робочих органів, дорадчих та консультативних органів при

Президентові; подає на розгляд уряду проекти законів, актів Президента

та Кабінету Міністрів України; затверджує програми і плани роботи,

звіти про їх виконання, підписує акти центрального органу виконавчої

влади; приймає рішення про розподіл бюджетних коштів, головним

розпорядником яких є центральний орган виконавчої влади; погоджує

пропозиції щодо утворення, реорганізації, ліквідації підприємств, уста

нов та організацій, що належать до сфери управління центрального ор

гану, призначає на посади їх керівників; здійснює інші повноваження.

Керівник центрального органу виконавчої влади має перших заступ

ників та заступників, кількість яких визначає Президент. Заступники

здійснюють повноваження згідно з розподілом функціональних обов’язків,

а також виконують доручення керівника органу.

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції

центрального органу виконавчої влади за рішенням його керівника

утворюється колегія, яка є дорадчим органом. До її складу входять керів

ник (голова колегії), перші заступники та заступники керівника (за по

садою), інші керівні працівники центрального органу виконавчої вла

ди; в разі потреби — керівники інших центральних органів виконавчої

влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери

управління центрального органу, керівники його територіальних ор

ганів, народні депутати України, представники інших органів держав

ної влади (за згодою). Члени колегії затверджуються та звільняються від

обов’язків Кабінетом Міністрів за поданням керівника центрального

органу виконавчої влади. Кількісний склад колегії центрального орга

ну виконавчої влади визначається урядом.

У складі апарату центральних органів виконавчої влади утворюють

ся структурні підрозділи, які поділяються на функціональні та обслуго

вуючі. Функціональні підрозділи забезпечують виконання функцій та

повноважень, спрямованих на досягнення основної мети діяльності

цього органу. Обслуговуючі — виконують роботу, пов’язану із забезпе

ченням належних умов функціонування органу незалежно від напряму

та характеру його завдань. Залежно від ступеня складності покладених

на ці підрозділи завдань, функцій та повноважень, обсягу роботи у

складі апарату центральних органів виконавчої влади утворюються, як

правило, департаменти, управління, відділи та сектори. інших документів нормативноправового характеру. Законопроектне

провадження передбачає діяльність щодо розробки проектів законів

України. Розробка проектів актів Президента, Кабінету Міністрів та їх

внесення на розгляд відповідного органу у встановленому законодавст

вом порядку виокремлюється у спеціальне провадження.

Правозастосовча форма являє собою діяльність з реалізації норма

тивних приписів шляхом видання наказів індивідуального правонаділя

ючого або правоохоронного характеру, доручень організаційнорозпо

рядчого характеру, надання спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснен

ня певного виду діяльності фізичним і юридичним особам, реєстрації

актів, документів, прав, об’єктів тощо.

Установча форма діяльності здійснюється як безпосередньо цент

ральним органом виконавчої влади, так і через Президента та Кабінет

Міністрів України. Вона пов’язана із провадженнями щодо формуван

ня структури цього органу, системи його територіальних органів, утво

рення, реорганізації, ліквідації підприємств, організацій та установ, що

належать до сфери його управління, призначення їх керівників, пого

дження призначення на посади керівників структурних підрозділів

місцевих державних адміністрацій.

Контрольна форма діяльності конкретизується в нормотворчому та

виконавчому провадженнях. Нормотворче провадження передбачає

контроль керівника цього органу за діяльністю з видання актів норма

тивного характеру його заступниками, керівниками структурних підроз

ділів, територіальних органів, структурних підрозділів місцевих дер

жадміністрацій з правом їх скасування в разі, якщо ці акти суперечать

Конституції України, іншим актам законодавства. Виконавче прова

дження являє собою поточний контроль за ефективністю діяльності

центрального апарату, територіальних органів центрального органу ви

конавчої влади, структурних підрозділів місцевих держадміністрацій,

підприємств, організацій та установ, що належать до його сфери

управління.

Організаційні форми діяльності центрального органу виконавчої вла

ди поділяються на основні та допоміжні. До основних слід віднести пер

сональну діяльність керівника, заступників керівника центрального

органу виконавчої влади, керівників структурних підрозділів централь

ного апарату цього органу, територіальних органів, урядових органів

державного управління; засідання колегії, науковотехнічної ради,

інших дорадчих, робочих та консультативних органів колегіального ха

рактеру; наради.

Допоміжними організаційними формами роботи центрального ор

гану виконавчої влади є участь його керівництва в засіданнях колегій

інших органів виконавчої влади, звітування про свою діяльність, участь

у парламентських і комітетських слуханнях, робочі поїздки по країні,

підрозділів, крім своїх заступників; підписує видані в межах компетенції

накази, організовує перевірку їх виконання; здійснює інші повноважен

ня. Керівник урядового органу за посадою є членом колегії централь

ного органу виконавчої влади.

Керівник урядового органу державного управління має заступників

(не більше трьох), у тому числі одного першого, які призначаються на

посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за подан

ням керівника центрального органу виконавчої влади, погодженим з

керівником урядового органу.

У структурі урядового органу державного управління утворюються

підрозділи, організаційні вимоги щодо яких є такими ж, що і до струк

турних підрозділів апарату центрального органу виконавчої влади. Для

реалізації покладених на нього завдань за погодженням з керівником

центрального органу виконавчої влади урядовий орган державного

управління може утворювати свої територіальні органи в межах гранич

ної чисельності працівників урядового органу, а також колегію у складі

керівника урядового органу, його заступників та керівників структурних

підрозділів. Її персональний склад затверджується керівником цент

рального органу виконавчої влади.

Урядовий орган державного управління в межах своєї компетенції

бере участь у реалізації державної політики та здійснює управління у

відповідній підгалузі або сфері діяльності центрального органу виконав

чої влади, зокрема в межах, визначених центральним органом, здійснює

управління майном підприємств, установ та організацій, що належать

до сфери управління цього органу; виконує контрольнонаглядові

функції у відповідній підгалузі або сфері діяльності; здійснює регуля

тивні та дозвільнореєстраційні функції; узагальнює практику застосу

вання законодавства. Урядовий орган державного управління може ви

давати накази організаційнорозпорядчого характеру.