§ 3. Система, функції та порядок утворення центральних органів виконавчої влади

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 

Відповідно до ст.106 Конституції України, міністерства й інші цент

ральні органи виконавчої влади утворюються, реорганізуються і ліквіду

ються за поданням Прем’єрміністра України Президентом України в

межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади.

Указом Президента України від 15 грудня 1999 року № 157399 «Про

зміни у структурі центральних органів виконавчої влади» запровадже

на система центральних органів виконавчої влади в Україні, яку станом

нa 1 жовтня 2004 року становлять 17 міністерств (серед яких Міністер

ство економіки та з питань європейської інтеграції має спеціальний ста

тус), державні комітети і прирівняні до них органи та центральні орга

ни виконавчої влади зі спеціальним статусом. Міністерства як провідні

органи цієї системи утворені і за галузевим (Міністерство палива та

енергетики України, Міністерство культури і мистецтв України), і за

функціональним (Міністерство України з надзвичайних ситуацій,

Міністерство юстиції України) принципом.

Керівник центрального органу виконавчої влади в межах гранич

ної чисельності центрального апарату органу та його штатного розпису

має право формувати патронатну службу. До її складу включаються

посади помічника, радника, керівника пресслужби та інші посади. Ця

служба здійснює підготовку необхідних матеріалів та документів для

керівника органу, організацію його зустрічей з громадськістю, пред

ставниками засобів масової інформації, посадовими особами інших

органів, прийому відвідувачів та іноземних делегацій, надання окре

мих фахових консультацій та роз’яснення з питань діяльності керівни

ка або органу в цілому.

Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій щодо

головних напрямів розвитку науки і техніки, обговорення найваж

ливіших програм та інших питань у центральних органах виконавчої

влади можуть утворюватися науковотехнічні (наукові) ради з учених і

висококваліфікованих фахівців. Склад і положення про них затверджує

керівник центрального органу виконавчої влади. З урахуванням спе

цифіки діяльності можуть утворюватися й інші дорадчі, робочі та кон

сультативні органи.

Важливою рисою структурної організації центральних органів ви

конавчої влади є наявність територіальних органів, що утворюють так

звану «систему центрального органу виконавчої влади». Ці органи спри

яють підвищенню ефективності здійснення державної політики Уряду

на територіальному рівні, гармонійному поєднанню загальнодержавних

та місцевих інтересів, розширенню видів управлінських послуг та підви

щенню їх якості. Територіальні органи утворюються, реорганізуються і

ліквідуються у встановленому законодавством порядку.