§ 2. Організаційна будова центральних органів виконавчої влади

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 

Основними ланками організаційної будови центрального органу

виконавчої влади є керівництво органу (керівник та його заступники),

туцією та законодавством України особливі завдання діяльності та пов

новаження. Щодо них встановлюється спеціальний порядок утворен

ня, реорганізації, ліквідації, підконтрольності, підзвітності, а також

призначення і звільнення керівників та вирішення інших питань. До

таких органів, наприклад, віднесені Антимонопольний комітет України,

Державна податкова адміністрація України, Державна судова адміні

страція України.

Правову основу організації і діяльності центральних органів вико

навчої влади становлять норми Конституції України, законів України,

що регулюють окремі аспекти діяльності цих органів, актів Президента

України, постанов Кабінету Міністрів України, актів центральних ор

ганів виконавчої влади.

Територіальною основою діяльності центральних органів виконав

чої влади є вся державна територія України. Ці органи здійснюють свої

повноваження на вказаній території як безпосередньо, так і через утво

рені ними територіальні органи.

Матеріальнофінансову основу центральних органів виконавчої

влади становлять об’єкти державної власності, майно, що перебуває

в комунальній власності і передане в установленому законодавством по

рядку в управління органам державної влади, кошти Державного бюд

жету України. Центральні органи виконавчої влади здійснюють повно

важення з управління державним майном підприємств, що належать до

сфери їх управління, а також виступають головними розпорядниками

бюджетних коштів.