§ 1. Основи організації і діяльності центральних органів виконавчої влади

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 

Центральні органи виконавчої влади є важливою ланкою державно

го апарату, що забезпечує усталену, спеціалізовану, професійну діяль

ність з реалізації державної політики в різних сферах соціальноеко

номічного та політичного життя. Ці органи являють собою загальнодер

жавні єдиноначальні органи виконавчої влади спеціальної компетенції,

що здійснюють галузеве та функціональне (міжгалузеве) управління.

В Україні функціонують три види центральних органів виконавчої вла

ди — міністерства, державні комітети (державні служби) та центральні

органи виконавчої влади зі спеціальним статусом.

Головним органом у забезпеченні впровадження державної політи

ки у визначеній сфері діяльності є міністерство. Воно покликане фор

мувати та реалізовувати державну політику у відповідній сфері суспіль

ного життя. Саме між міністерствами розподіляється весь спектр уря

дової політики, за винятком тих напрямів, реалізація яких віднесена до

повноважень центральних органів виконавчої влади зі спеціальним ста

тусом. Очолюють міністерства міністри, які особисто відповідають за

розроблення і реалізацію державної політики, спрямовують і координу

ють здійснення центральними органами виконавчої влади заходів з пи

тань, віднесених до їх відання.

Другий вид центральних органів виконавчої влади становлять дер

жавні комітети (державні служби), які, безпосередньо не формуючи

урядової політики, покликані сприяти міністерствам та уряду в цілому

в її реалізації шляхом виконання функцій державного управління міжга

лузевого або функціонального характеру. Ці органи вносять пропозиції

щодо формування державної політики членам уряду, що спрямовують і

координують їх діяльність, та забезпечують її реалізацію у визначеній сфері

діяльності, здійснюють управління в цій сфері, міжгалузеву координацію

та функціональне регулювання з питань, віднесених до їх відання.

Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом, третій

вид центральних органів виконавчої влади, мають визначені Консти

Кабінету Міністрів України; Департамент кадрового забезпечення та

персоналу; Юридичний департамент; Департамент економічної політи

ки; Управління адміністративної реформи; Управління підготовки та

організаційного забезпечення проведення засідань Кабінету Міністрів

України та Урядових комітетів; Перше управління; Управління експер

тизи та аналізу оборонномобілізаційної роботи, діяльності правоохо

ронних органів та органів юстиції; Управління експертизи та аналізу

розвитку техногенної, екологічної, ядерної безпеки та природокорис

тування; Управління моніторингу та ринкових перетворень в енергетич

ному секторі економіки; Управління координації здійснення аграрної

політики; Господарськофінансовий департамент; Відділ протокольного

забезпечення та прийому офіційних делегацій; Пресслужба Кабінету

Міністрів України; Департамент діловодства та моніторингу; Історико

документальний відділ; Департамент зв’язків з Верховною Радою Укра

їни та моніторингу інформації; Департамент координації здійснення

соціальної, гуманітарної та регіональної політики.

На систему центральних органів виконавчої влади покладається

здійснення виконавчорозпорядчої, нормотворчої, установчої та конт

рольнонаглядової функцій. Пріоритетною для розглядуваних органів

є виконавчо(розпорядча функція, що полягає в забезпеченні реалізації

державної політики, організації виконання Конституції і законів Укра

їни, актів Президента та Кабінету Міністрів України в певній галузі або

сфері суспільного життя. Реалізуючи нормотворчу функцію, центральні

органи виконавчої влади здійснюють у межах своїх повноважень видан

ня обов’язкових для виконання підзаконних нормативноправових актів,

а також встановлення різноманітних, в тому числі й технікоюридичних,

стандартів та нормативів. Установча функція цих органів спрямована на

структурні перетворення в системі галузевого або функціонального

управління. В межах контрольно(наглядової функції вони виконують спо

стереження і перевірку виконання актів законодавства, встановлених пра

вил, стандартів, нормативів і сприяють їх додержанню органами влади,

підприємствами, організаціями, установами, які здійснюють діяльність

у відповідній галузі або сфері суспільного життя.

Владні повноваження центрального органу виконавчої влади як

єдиноначального органу реалізуються одноосібно його керівником,

який несе персональну відповідальність перед Президентом та Кабіне

том Міністрів України за стан справ у дорученій йому сфері діяльності.

Керівники центральних органів виконавчої влади, їх заступники

призначаються на посади Президентом за поданням Прем’єрміністра

України. Керівник центрального органу за погодженням з Прем’єр

міністром, Першим віцепрем’єрміністром, віцепрем’єрміністрами

України відповідно до розподілу їх функціональних повноважень затвер

джує структуру, а за погодженням з Міністерством фінансів України —

штатний розпис очолюваного ним органу.

Працівників центральних апаратів міністерств призначають на по

сади та звільняють відповідні міністри, інших центральних органів ви

конавчої влади — їх керівники. Кандидатури на посади керівників

структурних підрозділів центральних органів виконавчої влади за дея

ким винятком, зокрема міністерств внутрішніх справ, оборони, Держав

ної податкової адміністрації та інших, попередньо погоджуються з

Прем’єрміністром, Першим віцепрем’єрміністром, віцепрем’єр

міністрами відповідно до розподілу їх повноважень, Міністром Кабінету

Міністрів України.