§ 7. Структура, функції та організація роботи аппарату Кабінету Міністрів України

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 

Організаційне, експертноаналітичне, правове, інформаційне, ма

теріальнотехнічне та інше забезпечення діяльності Кабінету Міністрів

України здійснюється Секретаріатом Кабінету Міністрів України. Сек

ретаріат є постійно діючим органом; його очолює Міністр Кабінету

Міністрів України, який призначається на посаду і звільняється з посади

Президентом за поданням Прем’єрміністра.

Указом Президента України від 5 червня 2003 року № 4802003 затвер

джено Положення про Міністра Кабінету Міністрів України, відповідно

до якого його основними завданнями є: а) організаційне забезпечення

діяльності Прем’єрміністра України, Першого віцепрем’єрміністра,

віцепрем’єрміністрів; б) керівництво роботою Секретаріату; в) забез

печення взаємодії Секретаріату з Адміністрацією Президента України,

Апаратом Верховної Ради України, центральними органами виконав

чої влади, місцевими держадміністраціями, іншими органами держав

ної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, уста