§ 6. Організація роботи робочих органів Кабінету Міністрів України

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 

Кабінет Міністрів для забезпечення ефективної реалізації своїх пов

новажень, координації дій центральних та місцевих органів виконавчої новами, організаціями та громадянами; г) забезпечення стабільності та

наступності в роботі Секретаріату.

Секретаріат діє на підставі Положення, яке затверджується Кабіне

том Міністрів України, і виконує такі функції і повноваження:

1) координує розроблення та виконання органами виконавчої вла

ди планів роботи Кабінету Міністрів України та урядових комітетів;

2) проводить роботу з підготовки засідань Кабінету Міністрів Укра

їни та урядових комітетів, здійснює контроль за своєчасним поданням

відповідних матеріалів керівниками центральних органів виконавчої

влади;

3) забезпечує розроблення аналітичних, довідкових та інших ма

теріалів з питань, що розглядатимуться Кабінетом Міністрів України,

урядовими комітетами, Прем’єрміністром України, віцепрем’єр

міністрами України;

4) забезпечує дотримання регламенту та інших вимог щодо оформ

лення та проходження документів, які подаються на розгляд уряду та

урядових комітетів;

5) готує експертні висновки щодо документів, поданих керівника

ми центральних органів виконавчої влади на розгляд Кабінету Міністрів

України та урядових комітетів;

6) складає протоколи засідань Кабінету Міністрів України та урядо

вих комітетів, забезпечує їх направлення членам уряду;

7) організовує контроль за виконанням органами виконавчої влади

рішень Кабінету Міністрів України та урядових комітетів, доручень

Прем’єрміністра України, віцепрем’єрміністрів України;

8) організовує вивчення та візування в органах виконавчої влади

законів, що надійшли на підпис Президентові України;

9) здійснює редагування проектів нормативноправових актів та

інших документів, забезпечує ведення діловодства, здійснює облік і си

стематизацію нормативноправових актів та підтримує їх тексти в конт

рольному стані;

10) організовує підготовку органами виконавчої влади матеріалів для

проведення Прем’єрміністром та віцепрем’єрміністрами України

переговорів з представниками іноземних держав, міжнародних ор

ганізацій; здійснює протокольне забезпечення зустрічей цих посaдових

осіб та Міністра Кабінету Міністрів України;

11) здійснює фінансове, матеріальнотехнічне та господарськопо

бутове забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України та урядових

комітетів.

Структура Секретаріату визначається постановою Кабінету Мініст

рів України № 88 від 24 січня 2000 року (із змінами) «Питання Секре

таріату Кабінету Міністрів України». Структура Секретаріату така:

Керівництво Секретаріату Кабінету Міністрів України; Служба Міністра

чених до нього, надсилаються членам Урядового комітету, посадовим

особам, що запрошуються на засідання, Службі Прем’єрміністра не

пізніше ніж за сорок вісім годин до його початку. Засідання урядового

комітету проводить голова, в разі його відсутності — один із членів

комітету. Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні

не менш як дві третини членів комітету. Для розгляду, врегулювання

розбіжностей і схвалення проектів комплексних нормативноправових

актів та інших документів можуть проводитися спільні засідання уря

дових комітетів.

Рішення урядового комітету приймаються за загальною згодою

членів комітету, присутніх на засіданні (консенсусом), оформляються

протоколом, який підписує голова комітету. Якщо за результатами роз

гляду проекту акта консенсусу не досягнуто, голова комітету може прий

няти рішення про його внесення з розбіжностями для розгляду на

засіданні уряду. Прийняті рішення доводяться до відома виконавців у

формі витягів з протоколу засідання структурним підрозділом Секре

таріату Кабінету Міністрів, відповідальним за організаційне забезпечен

ня підготовки та проведення засідань урядових комітетів.

Урядовий комітет у разі потреби утворює підкомітети, експертні

комісії та робочі групи для розгляду окремих питань, що належать до

його компетенції. Порядок роботи цих органів визначається положен

нями про них або відповідним рішенням Урядового комітету.