§ 5. Організація прийняття та виконання актів Кабінету Міністрів України

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 

Відповідно до ст. 117 Конституції України, Кабінет Міністрів України

в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження. Акти, що

мають нормативний характер, видаються у формі постанов, акти з опе

ративних, організаційнорозпорядчих та інших питань, які не мають

нормативного характеру, — у формі розпоряджень. Порядок підготов

ки, подання та розгляду проектів постанов і розпоряджень уряду ви

значено Тимчасовим регламентом Кабінету Міністрів України. Право

подавати проекти постанов Кабінету Міністрів мають: члени Кабінету

Міністрів; центральні органи виконавчої влади; Рада міністрів АРК;

обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації; робочі

групи, утворені Кабінетом Міністрів.

Постанова Кабінету Міністрів складається з таких структурних еле

ментів, як назва, вступна частина, постановляюча частина, додатки (в разі

потреби), підпис, та має такі реквізити: порядковий реєстраційний но

мер, місце і дата прийняття. Важливе значення має постановляюча ча

стина, яка містить: а) нормативні положення; б) конкретні правила

поведінки суб’єктів суспільних відносин, що становлять предмет пра

вового регулювання цією постановою; в) визначення виду і міри нега

тивних правових наслідків недотримання цих правил; г) умови та по

рядок дії інших нормативних актів, які врегульовують інші правовідно

сини і спрямовані на вирішення питань, що виникають у зв’язку із

набранням чинності даною постановою; ґ) в разі потреби — посилан

ня на додатки; д) норми, пов’язані з набранням чинності постановою

або її окремими положеннями, та в разі потреби — перелік суб’єктів

контролю за її виконанням тощо.

Розпорядження Кабінету Міністрів складається з таких структурних

елементів, як назва, зміст, додатки (в разі потреби), підпис, та має такі

реквізити: порядковий реєстраційний номер, місце і дата прийняття.

Розпорядження повинне містити індивідуально визначені вказівки

(приписи) щодо виконання конкретних завдань чи вирішення питань

оперативного характеру.

Проекти постанов, підготовлені центральними органами виконав

чої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом

Міністрів через відповідних міністрів, підлягають узгодженню цими

Міністрів України від 13 грудня 2002 року № 1904, Прем’єрміністр

України координує діяльність Першого віцепрем’єрміністра і віце

прем’єрміністрів України, міністрів, керівників інших центральних

органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим,

обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій,

координує роботу з проведення адміністративної реформи, діяльність

окремих центральних органів виконавчої влади. У свою чергу Перший

віцепрем’єрміністр і віцепрем’єрміністри України координують ро

боту з окремих напрямків діяльності Кабінету Міністрів України, згідно

з розподілом функціональних повноважень координують діяльність

відповідних центральних органів виконавчої влади.

Планування роботи уряду здійснюється на основі пропозицій цент

ральних та місцевих органів виконавчої влади. Розрізняють перспектив(

не і поточне планування, планування окремих напрямків і сфер діяль

ності — нормотворчої, контрольної діяльності, затвердження графіку

проведення засідань. Індивідуальне планування роботи членів уряду

здійснюється з урахуванням розподілу їх функціональних повноважень

на основі щотижневих графіків, які передбачають їх участь у засіданнях

Кабінету Міністрів, урядових комітетів, інших утворюваних Кабінетом

Міністрів органів, у роботі Верховної Ради, засіданнях колегій централь

них органів виконавчої влади, міжнародних заходах, нарадах тощо.

За інформаційне забезпечення Кабінету Міністрів України відпові

дальними є структурні підрозділи Секретаріату: Центр інформаційних ре

сурсів, Управління зв’язків з громадськістю, Відділ технічного супровод

ження обчислювальної техніки та комп’ютерних мереж. Джерела, з яких

надходить до Кабінету Міністрів України інформація, досить різноманітні:

а) з Верховної Ради України (депутатські запити, дні уряду, рекомендації

комітетів), 2) від Президента України (укази, розпорядження, доручення);

3) від підлеглих органів виконавчої влади і посадових осіб, 4) від засобів

масової інформації. 5) через безпосереднє спілкування членів уряду з гро

мадянами, підприємствами, організаціями, установами.

Не менш важливу роль в організації роботи Кабінету Міністрів Укра

їни відіграє контроль за виконанням рішень. Підконтрольні об’єкти роз

поділені між членами уряду відповідно до розподілу функціональних пов

новажень, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від

13 грудня 2002 року № 1904. Прем’єрміністр, Перший віцепрем’єр

міністр, віцепрем’єрміністри контролюють діяльність відповідних цент

ральних органів виконавчої влади. Контроль за виконанням доручень

Кабінету Міністрів України здійснюється Секретаріатом, який регуляр

но інформує Прем’єрміністра про стан їх виконання.

Організація роботи з кадрами Кабінету Міністрів України полягає у

здійсненні ним аналітичної й організаційної роботи з кадрового ме

неджменту, вирішенні питань щодо задоволення потреб органів вико влади під час виконання відповідних завдань, розроблення проектів

актів законодавства (крім законопроектів, головним розробником яких

є Міністерство юстиції), загальнодержавних програм економічного,

науковотехнічного, соціального і культурного розвитку України, для

вирішення оперативних питань може утворювати постійні і тимчасові

робочі органи (комітети, комісії, робочі групи тощо).

До складу постійних і тимчасових робочих органів залежно від по

кладених на них завдань включаються представники центральних та

місцевих органів виконавчої влади, народні депутати України, представ

ники суб’єктів підприємницької діяльності, громадських організацій,

науковці та інші фахівці за їх згодою. Сфера діяльності та повноважень

постійних і тимчасових робочих органів визначається актами Кабінету

Міністрів щодо їх утворення або положеннями про них. Рішення цих

органів оформляються протоколами.

Робочим органом Кабінету Міністрів України, основні завдання

якого полягають у формуванні та проведенні державної політики у

відповідній сфері, є Урядовий комітет. До складу Урядового комітету вхо

дять члени Кабінету Міністрів України, керівники, заступники керів

ників центральних органів виконавчої влади, а також з правом дорад

чого голосу народні депутати України (за згодою). Відповідно до поста

нови Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2000 року № 339 «Про

урядові комітети» утворені і діють урядові комітети: 1) з питань оборо

ни, обороннопромислового комплексу та правоохоронної діяльності;

2) з питань промислової політики, паливноенергетичного комплексу,

екології та надзвичайних ситуацій; 3) економічного розвитку та з питань

європейської інтеграції; 4) соціального, науковотехнічного та гу

манітарного розвитку; 5) з реформування аграрного сектору. Цією ж

постановою затверджене Загальне положення про урядовий комітет.

Очолює урядовий комітет голова, який за посадою є Прем’єрміністром,

Першим віцепрем’єрміністром або Віцепрем’єрміністром.

Урядовий комітет: а) розглядає та схвалює концепції проектів нор

мативноправових актів та інших документів, що підлягають розроблен

ню; б) розглядає, врегульовує розбіжності щодо проектів нормативно

правових актів, схвалює ці проекти та інші документи, що подаються на

розгляд Кабінету Міністрів; в) розглядає інші питання, пов’язані з фор

муванням та реалізацією державної політики у відповідній сфері.

Організаційною формою роботи урядового комітету є засідання, які

проводяться в міру потреби в один і той же день тижня. Рішення про

скликання засідання приймається головою комітету. Порядок денний

засідання формується структурним підрозділом Секретаріату Кабінету

Міністрів, що відповідає за організаційне забезпечення підготовки та

проведення засідань урядових комітетів, і подається для затвердження

голові комітету. Порядок денний і відповідні матеріали з питань, вклю

міністрами, а також обов’язковій експертизі Міністерством юстиції та

узгодженню із зацікавленими органами. Проекти постанов, що мають

загальнодержавне значення після узгодження, надсилаються головним

розробником на розгляд усім міністерствам, Раді міністрів АРК, облас

ним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям, які

зобов’язані протягом п’ятнадцяти днів з дня отримання повідомити го

ловного розробника про свої висновки. За рішенням Кабінету Міністрів

проект його постанови може бути винесено на публічне обговорення.

Підготовка внесених проектів постанов для розгляду урядом здійс

нюється Секретаріатом відповідно до Тимчасового положення про Сек

ретаріат Кабінету Міністрів України, а також Інструкції з діловодства.

Остаточні результати фахової та юридичної експертизи відображають

ся в експертному висновку. Проект постанови та матеріали до нього

виносяться на розгляд відповідного Урядового комітету, який приймає

рішення про схвалення проекту; про його повернення головному роз

робникові для доопрацювання; про відхилення проекту. Схвалений Уря

довим комітетом проект постанови візується головою цього комітету і

подається структурним підрозділом, відповідальним за організаційне

забезпечення підготовки та проведення урядових засідань, Міністру

Кабінету Міністрів для включення до порядку денного засідання Кабі

нету Міністрів. Акти Кабінету Міністрів України, прийняті на засіданні,

підписує Прем’єрміністр України.

Постанови Кабінету Міністрів надсилаються Міністерству юстиції

для внесення їх до Єдиного державного реєстру нормативних актів і

публікуються в газеті «Урядовий кур’єр» і «Офіційному віснику України».

Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів набирають чинності з

моменту їх прийняття, якщо не встановлено пізніший термін набран

ня ними чинності. Урядові акти, які визначають права і обов’язки гро

мадян, набирають чинності не раніше дня їх опублікування в офіційних

друкованих виданнях.

Підготовка і розгляд проектів розпоряджень Кабінету Міністрів

України здійснюється за менш складною процедурою. Їх, зокрема, не

стосуються вимоги щодо розгляду проекту міністерствами, Радою

міністрів АРК, держадміністраціями; щодо подання проекту разом з

висновками Міністерства юстиції стосовно відповідності проекту ос

новним положенням законодавства Євросоюзу.