§ 4. Форми і методи діяльності Кабінету Міністрів України

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 

Серед правових форм діяльності уряду можна виокремити нормо

творчу, правозастосовчу, установчу, контрольну, інтерпретаційну форми.

Нормотворча форма діяльності пов’язана із законопроектним про

вадженням, яке виникає у зв’язку із реалізацією Кабінетом Міністрів

права законодавчої ініціативи, а також із провадженнями щодо розроб

ки і прийняття урядових актів нормативного характеру та підготовки

проектів актів Президента України. Правозастосовча форма діяльності

знаходить свій вияв у провадженнях щодо вирішення питань індивіду

ального, організаційного характеру (наприклад, щодо присвоєння

рангів державним службовцям, нагородження). Про наявність установ(

чої форми діяльності свідчать провадження щодо призначення і звільнен

ня керівників органів виконавчої влади, глав місцевих державних

адміністрацій (уся підготовча робота для вирішення цього питання ве

деться в Кабінеті Міністрів України з дотриманням відповідної проце

дури і чітких стадій), формування урядових робочих органів та ін. Конт(

рольна форма діяльності пов’язана із контрольними провадженнями, що

виникають у процесі реалізації контрольної функції уряду, наприклад,

щодо підготовки конституційного подання до Конституційного Суду

України, скасування актів глав місцевих держадміністрацій, що супере

чать Конституції чи іншим законодавчим актам, та ін.

Основною організаційною формою роботи уряду є засідання, порядок

підготовки і проведення яких визначається Тимчасовим регламентом

Кабінету Міністрів України. Засідання Кабінету Міністрів України монавчої влади у кваліфікованих кадрах та їх ефективного використання,

здійсненні контролю за проходженням державної служби в Україні і

прийняття заходів для забезпечення її ефективного функціонування

через Головне управління державної служби.