§ 3. Функції Кабінету Міністрів України

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 

Класифікація функцій Кабінету Міністрів України в юридичній

літературі здійснюється за різними критеріями. Серед об’єктних функ

цій виокремлюють: виконавчу, економічну, соціальну, гуманітарну, еко

логічну, бюджетну, політичну, функцію забезпечення державного суве

ренітету і економічної самостійності України. Аналіз правового статусу

Кабінету Міністрів України дає підстави вирізнити: нормотворчу, право

застосовчу, кадрову, установчу, організаційну, контрольну функції. Обсяг

повноважень, які здійснює Кабінет Міністрів України в межах кожної з

функцій, досить значний, тому наведемо лише окремі приклади.

Кабінет Міністрів України є вищим органом виконавчої влади, тому

провідною є виконавча функція, яка проявляється в забезпеченні вико

нання Конституції і законів України, актів Президента України.

Економічна функція полягає в забезпеченні проведення фінансової,

цінової, інвестиційної та податкової політики, розробці і здійсненні за

гальнодержавних програм економічного розвитку України. Реалізуючи жуть бути: а) чергові — проводяться щосереди, починаються о 10 годині;

б) позачергові — проводяться в міру потреби з повідомленням про це

учасників засідання не пізніше ніж за 48 годин до його початку; в)

невідкладні — скликаються в особливих випадках за рішенням Прем’єр

міністра.

Порядок денний засідання формується Міністром Кабінету Міністрів на

основі перспективних та поточних програм і планів, актів Президента

України та Кабінету Міністрів, доручень Прем’єрміністра і складається з

трьох розділів: 1) концептуальні засади реалізації урядової політики (про

екти концепцій нормативноправових актів); 2) проекти нормативнопра

вових актів; 3) інформація, звіти. Схвалений Прем’єрміністром порядок

денний надсилається разом з відповідними матеріалами членам Кабінету

Міністрів та іншим посадовим особам, запрошеним на засідання, не

пізніше ніж за 48 годин до його початку, а в разі проведення позачергового

засідання — не пізніше ніж за 24 години. До порядку денного за пропо

зиціями членів уряду на засіданні можуть бути внесені зміни.

На засідання уряду в разі потреби можуть запрошуватися посадові

особи, яких стосується обговорюване питання; їх перелік визначається

Міністром Кабінету Міністрів і узгоджується з Прем’єрміністром.

Засідання Кабінету Міністрів вважається правомочним, якщо на ньо

му присутні не менше двох третин його членів, які беруть участь в уря

дових засіданнях особисто. Якщо міністр, з поважних причин, не може

бути присутнім на засіданні, за погодженням з Прем’єрміністром

замість нього в засіданні може брати участь з правом дорадчого голосу

його перший заступник.

На засіданнях Кабінету Міністрів головує Прем’єрміністр. Регла

мент розгляду питань на засіданні визначається головуючим за пого

дженням з членами Кабінету Міністрів. Особи, запрошені на засідання,

можуть брати участь в обговоренні питань, вносити пропозиції, робити

застереження, давати пояснення. Обговорення питання припиняється

за рішенням головуючого.

Рішення Кабінету Міністрів приймаються більшістю голосів членів

Кабінету Міністрів, присутніх на засіданні. За умови рівного розподілу

голосів вирішальним є голос Прем’єрміністра.

У процесі функціонування Кабінет Міністрів України використовує

ряд методів організаційного характеру, серед яких можна виокремити

такі: координація, планування, прогнозування, інформаційне забезпе

чення, організація виконання і контроль за виконанням прийнятих

рішень, робота з кадрами та інші.

Важливе значення для діяльності Кабінету Міністрів України має

метод координації. Його застосування забезпечує узгоджену діяльність

усієї системи органів виконавчої влади. Відповідно до розподілу функ

ціональних повноважень, який затверджено постановою Кабінету

пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та їх матеріально

технічного забезпечення; д) здійснює державне управління та забезпе

чує реалізацію державної політики у сфері інноваційної діяльності тощо.

Функція забезпечення державного суверенітету й економічної са(

мостійності України передбачає здійснення заходів, направлених на

відвернення внутрішніх і зовнішніх загроз, підтримання обороноздат

ності і економічної самостійності. Реалізуючи цю функцію, уряд Укра

їни контролює виконання законів у сфері оборони, здійснює заходи

щодо забезпечення обороноздатності країни, координує і контролює їх

виконання та несе, в межах своїх повноважень, відповідальність за за

безпечення оборони.

Політичні функції Кабінету Міністрів України поділяються на

внутрішньополітичні (управлінська діяльність стосується більшості

сфер суспільного життя) і зовнішньополітичні (здійснення зовнішніх

зв’язків України в різних галузях, укладення міжурядових угод).