§ 2. Порядок утворення і будова Кабінету Міністрів України

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 

Порядок формування Кабінету Міністрів України умовно можна

поділити на два етапи: а) призначення Прем’єрміністра України; б)

призначення інших членів Кабінету Міністрів України.

Процедура призначення Прем’єр(міністра України має кілька стадій:

1) узгодження кандидатури. Президент України проводить консуль

тації з Головою Верховної Ради України, керівниками депутатських груп

і фракцій з метою попереднього узгодження кандидатури на посаду

Прем’єрміністра;

2) внесення узгодженої кандидатури на розгляд парламенту. Прези

дент України надсилає до Верховної Ради України письмову пропозицію економічну функцію, Кабінет Міністрів України: 1) організовує підго

товку прогнозів та програм економічного і соціального розвитку Укра

їни, 2) забезпечує та контролює виконання Державної програми еко

номічного і соціального розвитку України і програм розвитку окре

мих галузей економіки; 3) здійснює державне регулювання ринку

зерна; 4) забезпечує здійснення державної політики цін; 5) забезпечує

рівні умови розвитку всіх форм власності; здійснює управління об’єкта

ми державної власності; 6) сприяє розвитку підприємництва тощо.

Бюджетна функція полягає в розробці проекту Основних напрямів

бюджетної політики на наступний рік, проекту закону про Державний

бюджет України; в забезпеченні виконання затвердженого парламентом

Державного бюджету України; в поданні звіту Верховній Раді про його

виконання.

Реалізація державної політики у сфері охорони природи, екологічної

безпеки і природокористування становлять екологічну функцію, здійс

нюючи яку Кабінет Міністрів України: а) забезпечує реалізацію визна

ченої парламентом екологічної політики, розробку державних, міждер

жавних і регіональних екологічних програм; б) організовує екологічне

виховання та екологічну освіту громадян; в) вносить подання про ого

лошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації;

г) забезпечує реалізацію політики держави у сфері захисту населення і

територій від надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків.

Соціальна функція уряду полягає в реалізації політики у сферах праці

й зайнятості населення, соціального захисту, розробці і здійсненні загаль

нодержавних програм соціального розвитку України. Реалізуючи соціаль

ну функцію, Кабінет Міністрів: а) забезпечує дотримання і реалізацію

гарантій, передбачених пенсійним законодавством, права на соціально

економічний захист військовослужбовців та осіб, звільнених з військової

служби, членів їх сімей; б) забезпечує фінансування та матеріально

технічне постачання закладів охорони здоров’я, державної санітарно

епідеміологічної служби; в) розробляє систему заходів щодо підтриман

ня та зміцнення здоров’я населення; г) затверджує соціальні норми та

правила щодо соціального становлення і розвитку молоді тощо.

Гуманітарна функція охоплює реалізацію політики у сфері освіти,

науки, культури, розробка і здійснення загальнодержавних програм

науковотехнічного і культурного розвитку. Реалізуючи гуманітарну

функцію, Кабінет Міністрів України: а) здійснює державну політику у

галузі освіти, організовує розроблення та здійснення відповідних загаль

нодержавних та інших програм; б) затверджує державні стандарти освіти

з кожного освітнього та освітньокваліфікаційного рівня; в) встановлює

порядок створення, реорганізації, ліквідації, ліцензування, інспектуван

ня, атестації та акредитації закладів освіти; г) здійснює науковотехнічну

політику держави; ґ) подає Верховній Раді України пропозиції щодо

До складу Кабінету Міністрів України входять: Прем’єрміністр

України; чотири його заступники — Перший віцепрем’єрміністр і три

віцепрем’єрміністри; міністри — керівники міністерств; міністри, які

не очолюють відповідні міністерства, — Міністр України у зв’язках з

Верховною Радою України і Міністр Кабінету Міністрів України. Цей

перелік є вичерпним. Указом Президента України від 15 грудня 1999

року № 157499 «Про склад Кабінету Міністрів України» із змінами ста

ном на 1 жовтня 2004 року встановлено, що до складу Кабінету Мініст

рів України входять: Прем’єрміністр України, Перший віцепрем’єр

міністр України, три віцепрем’єрміністри України, Міністр аграрної

політики України, Міністр внутрішніх справ України, Міністр екології

та природних ресурсів України, Міністр економіки та з питань євро

пейської інтеграції України, Міністр палива і енергетики України,

Міністр закордонних справ України, Міністр культури і мистецтв Укра

їни, Міністр України з питань надзвичайних ситуацій, Міністр оборо

ни України, Міністр освіти і науки України, Міністр охорони здоров’я

України, Міністр праці та соціальної політики України, Міністр про

мислової політики України, Міністр транспорту та зв’язку України,

Міністр України у справах сім’ї, дітей та молоді, Міністр фінансів Укра

їни, Міністр юстиції України, Міністр України у зв’язках з Верховною

Радою України, Міністр Кабінету Міністрів України. Кількісний склад

Кабінету Міністрів України Конституцією і законами України не ви

значається, вирішення цього питання віднесене до компетенції глави

держави.