§ 1. Основи організації і діяльності Кабінету Міністрів України

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 

Кабінет Міністрів України є вищим колегіальним органом загаль

ної компетенції в системі органів виконавчої влади, який спрямовує,

координує і контролює діяльність інших органів державної виконавчої

влади. Статус Кабінету Міністрів України обумовлений змішаною фор

мою правління, яка передбачає його відповідальність перед Президен

том України та підконтрольність і підзвітність Верховній Раді України

у межах, передбачених Конституцією України. Відповідальність Кабіне

ту Міністрів має політичний характер і зводиться до можливостей гла

ви держави достроково припинити повноваження як усього складу, так

і окремих його членів, а також права парламенту прийняти резолюцію

недовіри уряду, що також має наслідком його відставку.

Кабінет Міністрів України, посідаючи вище керівне місце в системі

органів виконавчої влади: а) забезпечує державний суверенітет і еко

номічну самостійність України, здійснення внутрішньої і зовнішньої

політики держави, виконання Конституції і законів України, актів Пре

зидента; б) вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і гро

мадянина; в) забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної

та податкової політики; політики у сферах праці й зайнятості населення,

соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, еко

логічної безпеки і природокористування; г) розробляє і здійснює загаль

нодержавні програми економічного, науковотехнічного, соціального і

культурного розвитку України; ґ) забезпечує рівні умови розвитку всіх форм

власності; здійснює управління об’єктами державної власності; д) розроб

ляє проект закону про Державний бюджет України, забезпечує його ви

конання, подає звіт про виконання; е) здійснює заходи щодо забезпечен

ня обороноздатності і національної безпеки України, громадського по

рядку, боротьби зі злочинністю; є) організовує і забезпечує здійснення

зовнішньоекономічної діяльності України, митної справи.

Правовою основою організації і діяльності Кабінету Міністрів Укра

їни є норми Конституції України, міжнародних актів, які ратифіковані

б) представницька — представляти інтереси глави держави в АРК, до

водити його позицію до відома посадових осіб автономії; в) виконавчо

розпорядча — вживати заходів для забезпечення належного виконання

законодавства України Верховною Радою АРК і Радою міністрів АРК,

районними держадміністраціями і органами місцевого самоврядування

в АРК, виконувати доручення Президента; г) правозабезпечувальна —

сприяти додержанню конституційних прав і свобод людини і громадя

нина та досягненню міжнаціональної злагоди, соціальноекономічної

і політичної стабільності в АРК; ґ) номінаційна — сприяти Президен

тові у вирішенні кадрових питань в АРК.

Представництво є єдиноначальним державним органом загальної

компетенції. Його очолює Постійний Представник Президента Укра

їни, який призначається на посаду і звільняється з посади главою дер

жави. Він здійснює загальне керівництво діяльністю Представництва,

несе персональну відповідальність за виконання покладених на цей

орган завдань, репрезентує Представництво у відносинах з іншими ор

ганами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, ор

ганізаціями та громадянами.

Структура і штатний розпис Представництва встановлені Указом

Президента «Питання Представництва Президента України в Авто

номній Республіці Крим» від 22 липня 2000 року № 9112000 (із зміна

ми). Гранична чисельність працівників закріплена у кількості 29 штат

них одиниць. Крім Постійного Представника Президента України в

АРК, двох його перших заступників і заступника, основними структур

ними підрозділами є: Служба Постійного Представника Президента в

АРК, відділ організаційноправового забезпечення, відділ інфор

маційноаналітичної роботи, відділ бухгалтерського обліку і матеріально

технічного забезпечення, Секретаріат Ради представників кримсько

татарського народу.

Основними правовими формами діяльності Представництва є пра

возастосовча та установча. Серед організаційних форм діяльності

найбільш часто використовуються персональна робота Постійного

Представника Президента (робота з документами, участь у роботі Ради

міністрів АРК тощо), проведення нарад, консультацій, «круглих столів»,

інших заходів за участю представників органів державної виконавчої

влади та місцевого самоврядування, об’єднань громадян, науковців.

Здійснюється робота зі зверненнями громадян, яких надходить понад

тисячу на рік1.

і інформаційні матеріали щодо кандидата на посаду Прем’єрміністра:

відомості про освіту, фах, автобіографію, декларацію про доходи, відо

мості про нерухоме та інше цінне рухоме майно, вклади в банках і цінні

папери тощо;

3) розгляд кандидатури на посаду Прем’єрміністра в парламенті.

Порядок розгляду врегульовано Постановою Верховної Ради України від

10 липня 1996 року № 28796ВР «Про процедуру надання згоди на при

значення Прем’єрміністра України» (із змінами), відповідно до якої

перед внесенням на розгляд парламенту цього питання проводяться

зустрічі кандидата з депутатськими групами (фракціями). На пленарно

му засіданні Верховної Ради кандидат на посаду Прем’єрміністра Укра

їни виступає з доповіддю про основні напрями діяльності нового скла

ду уряду, після чого відповідає на запитання народних депутатів. Потім

проводиться обговорення запропонованої кандидатури;

4) прийняття рішення про надання згоди на призначення Президен

том України Прем’єрміністра України. Рішення приймається на засі

данні парламенту більшістю від конституційного складу в режимі поімен

ного голосування і оформлюється відповідною постановою. У разі, якщо

запропонована кандидатура не отримала необхідної кількості голосів,

Президент у десятиденний строк представляє нову кандидатуру;

5) призначення Президентом України Прем’єрміністра України

(глава держави видає відповідний указ). Після призначення Прем’єр

міністр направляє главі держави подання щодо інших членів уряду, які

призначаються на посаду Указом Президента. Строк повноважень

Кабінету Міністрів України збігається із строком повноважень Прези

дента України. Уряд складає повноваження перед новообраним главою

держави.

Достроково повноваження Кабінету Міністрів України припиня

ються в разі: а) відставки Прем’єрміністра України; б) прийняття Вер

ховною Радою України резолюції недовіри, що має наслідком відстав

ку уряду України; в) прийняття рішення про відставку Президентом

України; г) смерті Прем’єрміністра України.

Прем’єрміністр, інші члени уряду мають право заявити Президен

тові про свою відставку. Кабінет Міністрів України, відставку якого

прийнято главою держави, за його дорученням продовжує виконувати

свої повноваження до початку роботи новосформованого уряду, але не

довше ніж шістдесят днів.

Прем’єрміністр зобов’язаний подати главі держави заяву про

відставку Кабінету Міністрів за рішенням Президента чи у зв’язку з

прийняттям парламентом резолюції недовіри. Питання про відпо

відальність уряду не може розглядатися парламентом більше одного разу

протягом однієї чергової сесії, а також протягом року після схвалення

Програми діяльності Кабінету Міністрів.

парламентом України, інших законодавчих та нормативних актів: зокрема

Постанови Верховної Ради України від 10 липня 1996 року №28796ВР

«Про процедуру надання згоди на призначення Прем’єрміністра Укра

їни»; Указу Президента України від 15 грудня 1999 року № 157499

«Про склад Кабінету Міністрів України» (із змінами); Тимчасового

регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою від

5 червня 2000 року № 915; постанов Кабінету Міністрів України «Про

урядові комітети» від 13 вересня 2001 року № 1165; «Питання Секре

таріату Кабінету Міністрів України» від 24 січня 2000 року № 88 та

інших.

Територіальною основою діяльності Кабінету Міністрів України є

державна територія України.

Матеріально(фінансовою основою діяльності Кабінету Міністрів

України є рухоме й нерухоме майно, що забезпечує реалізацію його

функцій і повноважень та фінансовобюджетні кошти, які він має у

своєму розпорядженні. У Державному бюджеті на 2004 рік Секретаріату

Кабінету Міністрів України як головному розпоряднику бюджетних

асигнувань було виділено 13 6475,8 тис. грн., у тому числі 49 890,2 тис.

грн. — на інформаційноаналітичне та матеріальнотехнічне забезпе

чення діяльності уряду, 3800,0 тис. грн. — на організацію та здійснення

офіційних прийомів керівництвом Кабінету Міністрів України, 43405,8

тис. грн. — на обслуговування діяльності уряду, 69,7 тис. грн. — на пе

репідготовку та підвищення кваліфікації працівників Секретаріату

Кабінету Міністрів1.