§ 1. Основи організації і діяльності Президента України

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 

Президент України є одноосібним главою держави, одним з вищих

органів державної влади, який виступає від імені держави. У публічних

правовідносинах він завжди є офіційною особою і не може передавати

свої повноваження іншим особам або органам. Звання Президента Укра

їни охороняється законом і зберігається за ним довічно, якщо тільки він

не був усунутий з поста в порядку імпічменту.

Правову основу організації й діяльності Президента становлять нор

ми Конституції України, законів України «Про вибори Президента

України», «Про оборону України», «Про Збройні Сили України», «Про

Раду національної безпеки і оборони України», «Про громадянство

України» та інших. Організаційноправові аспекти діяльності Президен

та України, зокрема порядок здійснення тих чи інших повноважень гла

ви держави та організація роботи його апарату, на сьогодні визначається

здебільшого його власними указами (зокрема, «Питання Секретаріату

Президента України» від 27 січня 2005 р. № 1112005, «Про Секретаріат

Президента України» від 24 січня 2005 року № 1082005, «Про щорічні

послання Президента України до Верховної Ради України» від 9 квітня

1997 року № 31497, «Про затвердження Положення про порядок підго

товки і внесення актів Президента України» від 20 серпня 1993 року, «Пи

тання підготовки та проведення робочих поїздок Президента України» від

9 грудня 1995 року № 114495 та ін.).

Виконання президентських повноважень фінансується за рахунок

Державного бюджету України. Головним розпорядником коштів Дер

жавного бюджету, що виділяються на забезпечення діяльності Прези

дента України, є Державне управління справами. За Законом «Про Дер

жавний бюджет України на 2004 рік» (із змінами, внесеними Законом

від 17 червня 2004 року № 1801IV) на організаційне, інформаційно

аналітичне та матеріальнотехнічне забезпечення діяльності апарату

Президента України було виділено 51080,1 тис. грн., на обслуговуван

ня діяльності Президента — 31790,6 тис. грн., на його офіційні візити

за кордон — 5900,0 тис. грн.

Глава Української держави має власну резиденцію на вул. Банковій, 6

у м. Києві, загальною площею 2,65 га, де розташовується Секретаріат

Президента. Протокольні заходи та офіційні церемонії за участю Пре

зидента проводяться в Маріїнському палаці.

Згідно з Постановою парламенту «Про забезпечення, обслуговуван

ня та охорону Президента України» від 4 січня 1992 року № 2033ХІІ,

оплата праці глави держави становить 22 мінімальні заробітні плати. На

період перебування на посту Президентові надаються заміська рези

денція та службова квартира в м. Києві, спеціально обладнані літак і

вертоліт, автомобільний транспорт. Охорону Президента і його сім’ї за

безпечує Управління державної охорони України.