§ 5. Організація роботи депутатських фракцій і груп. Погоджувальна рада депутатських фракцій і груп

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 

Народні депутати мають право об’єднуватись у депутатські фракції,

групи за умови, що до складу кожної з них входить не менш як чотир

надцять депутатів. Депутатські об’єднання, сформовані на основі

партійної належності депутатів, називаються депутатськими фракціями.

До депутатських фракцій можуть входити і позапартійні депутати, які

підтримують програмні документи відповідної партії. Депутатські

фракції, групи не можуть формуватися для захисту приватних, ко

мерційних, місцевих, професійних чи релігійних інтересів.

Порядок роботи депутатського об’єднання, умови вступу депутатів

до його складу визначаються самим об’єднанням. Депутат не може вхо

дити до складу більш як однієї зареєстрованої фракції, групи, а Голова

Верховної Ради України, його заступники — до складу жодного депу

татського об’єднання.

Депутатські фракції, групи формуються на першій сесії парламенту

нового скликання до розгляду питань про обрання Голови Верховної

Ради. Реорганізація та формування нових депутатських об’єднань мо

жуть проводитися протягом повноважень парламенту із збереженням їх

пропорційного представництва в органах Верховної Ради.

Кожна депутатська фракція, група повинна бути зареєстрована в

Секретаріаті Верховної Ради, для чого туди подається письмове повідом

лення про сформування з зазначенням назви, мети чи завдань, персо

нального складу та партійної належності їх членів та депутатів, які упов

новажені представляти фракцію чи групу. Після реєстрації депутатсько

го об’єднання головуючий на пленарному засідання інформує депутатів

про сформування такої фракції, групи, її кількісний склад та уповнова

жених представників.

Про зміни в складі депутатської фракції, групи її уповноважений

представник повідомляє письмово Голову Верховної Ради. У разі, коли

склад депутатського об’єднання стає меншим від встановленої кіль

кості, воно після п’ятнадцяти днів оголошується Головою Верховної

Ради розпущеним. Голова Верховної Ради забезпечує зареєстровані де

путатські фракції, групи приміщенням, обладнанням тощо, закріплює

за ними адміністративнотехнічний персонал, який має в них довіру,

для надання їм допомоги у здійсненні своїх функцій у парламенті.

Депутатські об’єднання попередньо обговорюють кандидатури на

посади Голови Верховної Ради і його заступників, голів комітетів, пер

сональний склад колегіальних органів парламенту, мають право на про

порційне представництво в усіх органах Верховної Ради та в офіційних

парламентських делегаціях. Кожна депутатська фракція, група має га

рантоване право на виступ свого представника з усіх питань порядку

денного на засіданнях Верховної Ради та її органів.

Кожне депутатське об’єднання обирає зі свого складу уповноваже(

ного представника, на якого покладаються представницькі та органі

заційні функції. Уповноважені представники депутатських груп і фрак

цій (від кожної по одному) утворюють Погоджувальну раду депутатських

фракцій (груп), яка є органом дорадчого характеру, сприяє узгодженню

позицій депутатів у разі виникнення спірних питань у роботі парламенту

та його органів.

Погоджувальна рада депутатських фракцій (груп) здійснює свою

роботу у формі засідань, які скликаються Головою Верховної Ради або

за ініціативою представників двох чи більше депутатських об’єднань в

разі необхідності, але не рідше одного разу на тиждень під час роботи

парламенту в пленарному режимі. Як правило, засідання Погоджуваль

ної ради проводяться по понеділках, перед початком пленарного тиж

ня. Засідання проводиться відкрито і є правомочним за умови присут

ності на ньому не менше двох третин від її складу.

Погоджувальна рада депутатських фракцій (груп):

а) вносить пропозиції щодо річного та перспективного планів робо

ти Верховної Ради;

б) розглядає та погоджує пропозиції щодо проектів порядку денно

го сесій та розкладу парламентських засідань;

в) формує проект порядку денного на кожне пленарне засідання;

г) ініціює перевірку внесених законодавчих пропозицій та законо

проектів на їх відповідність вимогам Регламенту;

ґ) вносить пропозиції щодо визначення парламентського комітету,

відповідального за підготовку законопроекту, направлення його на роз

гляд у комітети і депутатські фракції (групи), на наукову, юридичну та

іншу експертизу;

д) вносить пропозиції щодо скликання позачергового засідання пар

ламенту;

е) розглядає питання про вжиття заходів для забезпечення присут

ності депутатів на пленарних засіданнях;

є) вносить пропозиції щодо проведення парламентських слухань;

ж) вирішує інші питання організації роботи Верховної Ради відпо

відно до Регламенту.