§ 4. Гарантії діяльності народних депутатів України

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 

Чинне законодавство України не тільки надає народним депутатам

широкі повноваження, але й встановлює систему гарантій депутатської

діяльності. Верховна Рада України, державні органи, підприємства,

установи і організації, незалежно від форм власності і підпорядкуван

ня, забезпечують умови для виконання депутатських повноважень, а

об’єднання громадян та їх органи сприяють їм у цьому. Систему гарантій

депутатської діяльності становлять правові (юридичні), організаційні,

інформаційні та соціальноекономічні гарантії.

Найважливішою правовою гарантією є непорушність депутатських

повноважень. Ніхто не має права обмежувати повноваження народно

го депутата, крім випадків, передбачених Конституцією, Законом

«Про статус народного депутата України» та іншими законами Укра

їни. Повноваження народного депутата та його конституційні права і

свободи не можуть бути обмежені навіть в умовах воєнного чи надзви

чайного стану.

Суттєве значення для забезпечення захисту народного депутата від

переслідувань, пов’язаних з його політичною діяльністю, є депутатська

недоторканність, основу якої становить конституційне право кожної

людини на свободу та особисту недоторканність (ст. 29 Конституції). Ця

конституційна норма поширюється і на депутата, але як повноважний

представник народу він має додаткові права.

Стаття 80 Конституції закріплює, що народним депутатам України

гарантується депутатська недоторканність. Це означає, що вони не мо

жуть бути без згоди Верховної Ради України притягнені до криміналь

ної відповідальності, затримані чи заарештовані. У Рішенні від 27 жовт

ня 1999 року № 9рп99 Конституційний Суд України зазначив, що де

путатська недоторканність поширюється на народного депутата з

моменту визнання його обраним за рішенням відповідної виборчої

комісії і до моменту припинення його повноважень1.

За чинним законодавством огляд, обшук, затримання, огляд особи

стих речей і багажу, транспорту, житлового чи службового приміщення

депутата, порушення таємниці кореспонденції, прослуховування теле

фонних переговорів та застосування інших заходів, що обмежують права

і свободи народного депутата, допускаються лише в разі, коли Верхов

на Рада надала згоду на притягнення його до кримінальної відповідаль

ності, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

Мотивоване рішення Верховної Ради України за поданням Гене

рального прокурора України щодо одержання згоди на притягнення

народного депутата до кримінальної відповідальності чи арешт прий

мається двома третіми депутатів від загального складу парламенту.

У створенні належних умов для плідної праці народних депутатів

важлива роль відводиться організаційним гарантіям, до яких належать

права депутата на забезпечення окремим технічно обладнаним кабіне

том у парламенті і виборчому окрузі, на забезпечення безпеки депутата

та членів його сім’ї силами Управління державної охорони, користуван

ня послугами помічниківконсультантів, на транспортне забезпечення,

користування урядовим та іншими видами зв’язку.

Народний депутат може мати до тридцяти одного помічникакон

сультанта, правовий статус і умови діяльності яких визначаються Зако

ном «Про статус народного депутата України», іншими законами, а та

кож Положенням про помічникаконсультанта народного депутата

України.

Чинне законодавство передбачає й низку інформаційних гарантій

діяльності народних депутатів України. Зокрема, народний депутат має

право виступу з питань його депутатської діяльності не рідше одного

разу в місяць у друкованих засобах масової інформації, на радіо (до де

сяти хвилин на місяць) та телебаченні (до двадцяти хвилин на місяць),

безкоштовно, засновником (співзасновником) яких є органи державної

влади, організації або установи, що фінансуються повністю або частково

за рахунок коштів Державного бюджету. Гарантією ефективного здійс

нення повноважень народним депутатом є також можливість одержан

ня ним необхідних інформаційних матеріалів, консультацій спеціа

лістів, використання технічних засобів.

Значну групу становлять соціально(економічні гарантії діяльності

народних депутатів. До них належать, насамперед, право депутата на

фінансове, медичне та соціальнопобутове забезпечення, на забезпечен

ня житловими приміщеннями. Окрему підгрупу становлять гарантії тру

дових прав народних депутатів. Зокрема, час роботи народного депута

та в парламенті зараховується до стажу державної служби, до загально

го і безперервного стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю. Після

закінчення строку його повноважень надається попередня робота (по

сада), а в разі неможливості цього — він зараховується до резерву кадрів

Головного управління державної служби України. Народному депутату

надається щорічна оплачувана відпустка в міжсесійний період три

валістю сорок п’ять календарних днів з виплатою матеріальної допомоги

на оздоровлення в розмірі подвійної місячної заробітної плати.

У питаннях матеріального і соціальнопобутового забезпечення

народний депутат прирівнюється до членів уряду. Він безкоштовно

забезпечується медичним обслуговуванням та путівками для санатор

нокурортного лікування. Життя і здоров’я народного депутата

підлягають обов’язковому державному страхуванню за рахунок

коштів Верховної Ради України на суму десятирічного грошового

утримання депутата.

При досягненні встановленого законом пенсійного віку за наявності

трудового стажу для чоловіків — не менше двадцяти п’яти років, для

жінок — не менше двадцяти років, а також у разі визнання інвалідом

І або ІІ групи народному депутату призначається пенсія в розмірі

вісімдесяти відсотків місячної заробітної плати працюючого народно

го депутата на момент призначення пенсії.