§ 2. Організація роботи народних депутатів України у Верховній Раді України та у виборчому окрузі

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 

Народні депутати України є повноважними представниками Укра

їнського народу у Верховній Раді України та відповідальними перед ним.

Вони покликані виражати і захищати суспільні інтереси та інтереси

своїх виборців, брати активну участь у здійсненні законодавчої та конт

рольної функції парламенту.

Правову основу роботи народних депутатів у Верховній Раді України

та виборчому окрузі становлять норми Конституції України, Регламен

ту Верховної Ради України, законів «Про статус народного депутата

України», «Про комітети Верховної Ради України», постанов Верхов

ної Ради України «Про забезпечення діяльності народних депутатів

України» від 26 липня 1994 року № 12294ВР (зі змінами), «Про за

твердження Положення про консультанта депутатської групи (фракції)

Верховної Ради України» від 13 жовтня 1995 року № 37895ВР, «Про

затвердження Положення про помічникаконсультанта народного де

путата України» від 13 жовтня 1995 року № 37995ВР (зі змінами) та

інших актів.

Згідно з чинним законодавством, народні депутати здійснюють свої

повноваження на постійній основі і мають вільний мандат. При вико

нанні своїх функцій і повноважень вони повинні керуватися Конституцією України, законами України, а також загальновизнаними норма

ми моралі.

Діяльність народного депутата у Верховній Раді України складається

з таких форм: 1) участь у засіданнях Верховної Ради України; 2) участь

у роботі депутатських фракцій (груп); 3) участь у роботі комітетів, тим

часових спеціальних комісій, тимчасових слідчих комісій; 4) участь у

роботі підкомітетів і робочих груп; 5) участь у парламентських слухан

нях; 6) подання депутатських запитів та депутатських звернень; 7) ви

конання доручень Верховної Ради та її органів; 8) індивідуальна робота

над законопроектами, іншими документами; 8) інтерв’ю, участь у

брифінгах та пресконференціях.

Розклад робочого дня народного депутата планується з урахуванням

розкладу роботи Верховної Ради України, а також тих комітетів і тим

часових комісій, до складу яких його обрано. При цьому індивідуальна

робота депутата поєднується з колективною роботою у складі колегіаль

них органів парламенту (пленарні засідання парламенту, засідання

комітетів, робочих груп, фракцій тощо).

Кожен з народних депутатів забезпечується персональним місцем у

залі засідань Верховної Ради України, окремим технічно обладнаним

службовим кабінетом у приміщеннях парламенту з розташуванням у

ньому постійного робочого місця його помічникаконсультанта. Народ

ний депутат зобов’язаний бути присутнім та особисто брати участь у

засіданнях Верховної Ради України. У разі неможливості прибути на

пленарне засідання він повинен завчасно повідомити про це з зазначен

ням причин апарат Верховної Ради України, а також голову комітету,

комісії, до складу яких він обраний.

Народний депутат як член парламенту користується правом

ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на пленарних

засіданнях Верховної Ради України та її органів, до складу яких він

входить. Він голосує особисто і має один голос. Депутат має право

брати участь у роботі комітетів, комісій, членом яких він не є, з пра

вом дорадчого голосу.

Кожен депутат може впливати на зміст діяльності парламенту та

його органів, бо йому надано право пропонувати питання для розгляду

Верховною Радою або її органами; виступати із законодавчою ініціати

вою, висловлювати думку щодо кожного питання, яке розглядається на

пленарному засіданні, виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій і

з мотивів голосування, брати участь у дебатах, ставити запитання до

повідачам, головуючому на засіданні, порушувати питання про довіру

складу органів, утворених парламентом, а також посадовим особам,

яких обрано, призначено або затверджено парламентом, передавати для

внесення до протоколу і стенографічного бюлетеня текст свого висту

пу, окремої думки, заяви, пропозиції і зауваження з питань, що розгля

даються парламентом.

Реалізації Верховною Радою свого повноваження щодо здійснення

парламентського контролю сприяє надане депутату право порушувати

питання про перевірку діяльності підприємств, установ, організацій,

розташованих на території України, щодо яких є дані про порушення

ними чинного законодавства, про проведення депутатських розсліду

вань з будьякого питання. Цьому ж сприяє і депутатський запит.

Закон «Про статус народного депутата України» надає право народ

ному депутату обирати і бути обраним до органів Верховної Ради —

комітетів, тимчасових спеціальних і слідчих комісій. Народний депутат,

який є членом комітету чи тимчасової комісії, має право вносити про

позиції про розгляд на їх засіданні будьякого питання, що належить до

їх компетенції, брати участь в обговоренні цих питань.

Маючи широке коло прав у Верховній Раді, народний депутат несе

відповідальність перед нею, виконує її доручення. Верховна Рада має

право заслуховувати повідомлення про його роботу в парламенті і про

виконання доручень.

Обов’язки народного депутата у Верховній Раді України: а) дбати про

благо України і добробут Українського народу, захищати інтереси ви

борців та держави; б) додержуватися вимог Конституції, Закону «Про

статус народного депутата України» та інших законів, Регламенту Вер

ховної Ради України, присяги народного депутата; в) бути присутнім та

особисто брати участь у засіданнях Верховної Ради України та її органів,

до складу яких його обрано; г) брати участь у голосуванні з питань, що

розглядаються парламентом та його органами; ґ) виконувати доручен

ня Верховної Ради України, комітету, депутатської фракції (групи), тим

часової комісії, до складу яких його обрано; д) інформувати парламент

та його органи про виконання їх доручень.

Закон «Про статус народного депутата України» акцентує увагу на

тому, що народні депутати повинні додержуватись вимог трудової дис

ципліни та норм депутатської етики. Як зазначається у спеціальній літе

ратурі, парламентська етика — це не тільки сукупність правил поведінки

депутатів між собою, адже у процесі своєї діяльності парламентарі

спілкуються з виборцями, співпрацюють з державним апаратом. Вона

охоплює питання поведінки народних обранців не тільки стосовно

співробітників своїх апаратів, а й щодо депутатського корпусу взагалі1.

Діяльність депутата у виборчому окрузі складається з таких форм:

1) індивідуальний прийом громадян; 2) зустрічі з виборцями, трудо

вими колективами; 3) участь у роботі сесій місцевих рад та засіданнях їх органів; 4) відвідування органів державної влади, органів місцевого

самоврядування, підприємств, установ та організацій; 5) зустрічі з

керівниками та іншими посадовими особами органів публічної влади,

підприємств, установ, організацій (у межах реалізації права на невід

кладний прийом).

Народний депутат у разі порушень законності має право на місці

вимагати негайного припинення порушення або звернутися з цією ви

могою до відповідних органів і посадових осіб, які зобов’язані негайно

вжити заходів для усунення порушення, а за необхідності — притягну

ти винних до відповідальності з наступним інформуванням про це на

родного депутата.

Закон «Про статус народного депутата України» передбачає низку

обов’язків парламентарів у виборчому окрузі: 1) підтримувати зв’язок з

виборцями, регулярно інформувати їх про роботу Верховної Ради Укра

їни та її органів, про реалізацію своєї передвиборної програми; 2) ви

вчати громадську думку, потреби і запити населення, в разі потреби

інформувати про них Верховну Раду України; 3) здійснювати регуляр

ний прийом виборців. На виконання цих обов’язків народний депутат

розглядає отримані ним звернення громадян, вживає необхідних заходів

для їх вирішення. Депутат не рідше одного разу на рік звітує перед ви

борцями про свою діяльність, і йому забезпечується належні умови для

проведення зустрічей із виборцями.