§ 7. Організація роботи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

У більшості конституційних держав, які декларують свою при

хильність до гуманістичних ідеалів, існує інститут парламентського

комісара з прав людини. У кожній із країн цей інститут має власну на

зву, тому загалом його називають омбудсманом, — за назвою найбільш

раннього з них — Уповноваженого шведського Ріксдагу, який був сфор

мований ще в 1809 році згідно з Актом про форму правління. Таким

спеціальним контрольним органом Верховної Ради України є Уповно

важений з прав людини, запровадження якого є безумовним кроком на

шляху до правової держави і являє собою важливий елемент національ

ного механізму охорони й захисту прав людини.

Правовий статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав

людини регулюється Конституцією України, законами «Про Уповнова

женого Верховної Ради України з прав людини», «Про державну служ

бу», «Про звернення громадян», постановами Кабінету Міністрів Укра

їни від 10 листопада 1999 року «Про умови оплати праці Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, представників Уповнова

женого та працівників його секретаріату» та від 29 листопада 1999 року

«Про забезпечення діяльності Уповноваженого Верховної Ради України

та його Секретаріату».

Уповноважений призначається на посаду і звільняється з посади Вер

ховною Радою на п’ять років таємним голосуванням шляхом подання

бюлетенів. На цю посаду може бути призначено тільки громадянина

України, який на день обрання досяг сорока років, володіє державною мо

вою, має високі моральні якості, досвід правозахисної діяльності та про

тягом останніх п’ять років проживає в Україні. Не може бути призначе

но Уповноваженим особу, яка має судимість за вчинення злочину, якщо

ця судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку.

Пропозиції щодо кандидатур (и) на посаду Уповноваженого вносять

Голова Верховної Ради України або не менше чверті народних депутатів

України від конституційного складу парламенту. Голосування проводить

ся під час пленарних засідань. Призначеним вважається той кандидат, за

якого проголосувала більшість народних депутатів від конституційного

складу Верховної Ради України, про що приймається постанова. Повно

важення Уповноваженого починаються з моменту складення присяги на

пленарному засіданні парламенту.

Для забезпечення діяльності Уповноваженого утворюється секре(

таріат, який є юридичною особою, має свій рахунок у банку та печат

ку встановленого зразка. Структура секретаріату, розподіл обов’язків та

інші питання щодо організації його роботи регулюються Положенням

про секретаріат. Призначення та звільнення працівників секретаріату

здійснюються Уповноваженим. На сьогодні секретаріат Уповноважено

го Верховної Ради України з прав людини складається із таких підроз

ділів: керівник секретаріату та його заступник; перший помічник Упов

новаженого; консультативна рада (створюється з осіб, що мають досвід

роботи в галузі захисту прав і свобод людини і громадянина з метою

надання консультаційної підтримки, проведення наукових досліджень,

вивчення пропозицій щодо поліпшення стану захисту прав і свобод

людини і громадянина); секретар консультативної ради; департаменти;

управління, відділи; інші працівники секретаріату.

Уповноважений розробляє, подає на затвердження Верховної Ради

України кошторис своїх витрат. Фінансування його діяльності прова

диться за рахунок Державного бюджету України. Зокрема, в Державному

бюджеті України на 2004 рік на здійснення парламентського контролю

за додержанням конституційних прав і свобод людини було виділено

9707,6 тис. грн.1 Верховна Рада України, органи виконавчої влади та ор

гани місцевого самоврядування створюють необхідні умови для діяль

ності Уповноваженого. У межах виділених коштів Уповноважений має

право призначати своїх представників, організація діяльності та межі

повноважень яких регулюються спеціальним Положенням.

Постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 1999

року № 2164 «Про забезпечення діяльності Уповноваженого Верхов

ної Ради України з прав людини та його секретаріату» встановлено,

що за умовами матеріальнопобутового, медичного, санаторноку

рортного та транспортного обслуговування, забезпечення засобами

зв’язку він прирівнюється до Голови Конституційного Суду України,

а його представники та керівник секретаріату — до членів Кабінету

Міністрів України.

Діяльність Уповноваженого здійснюється в таких організаційних

формах: персональна робота зі зверненнями громадян та їх індивіду

альний прийом; зустрічі з керівниками органів державної влади та

органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підпри

ємств, установ, організацій; участь у засіданнях органів державної

влади, колегії прокуратури України та інших органів; відвідуван

ня органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, ор

ганізацій, участь у їх засіданнях; відвідування місць тримання затри

маних, попереднього ув’язнення, установ відбування покарань та

примусового лікування і перевиховання; участь у судових засіданнях;

участь у науковопрактичних конференціях; пресконференції,

інтерв’ю.

Серед правових форм діяльності Уповноваженого пріоритетне місце

посідають контрольна і правозастосовча. Установча та нормотворча

форми стосуються лише внутрішньоорганізаційних питань діяльності

Уповноваженого та його секретаріату, а інтерпретаційна форма не засто

совується. Актами реагування Уповноваженого щодо порушень поло

жень Конституції, законів України, міжнародних договорів України сто

совно прав і свобод людини і громадянина є конституційне подання

Уповноваженого та подання Уповноваженого до органів державної вла

ди, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, уста

нов, організацій та їх посадових і службових осіб.

На практиці поряд з поданням та конституційним поданням Упов

новажений з прав людини використовує й інші, не передбачені законом

форми впливу на посадових осіб, що порушили права людини. До їх

числа слід віднести оприлюднення заяв, звернень Уповноваженого з

прав людини, надсилання відкритих листів до вищих органів держав

ної влади та їх посадових осіб1.

Уповноважений здійснює свою діяльність на підставі відомостей про

порушення прав і свобод людини і громадянина, які отримує трьома

шляхами: 1) за зверненнями громадян України, іноземців, осіб без гро

мадянства чи їх представників; 2) за зверненнями народних депутатів

України; 3) за власною ініціативою. Щоденно до Уповноваженого звер

тається 50–70 осіб1. З 14 квітня 1998 року (дня обрання Ніни Карпачо

вої омбудсманом) по 23 вересня 2003 року Уповноважений отримав по

над 305 тисяч звернень2.