§ 2. Система, будова та порядок утворення комітетів Верховної Ради України

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 

Парламент України крім представницької функції має забезпечувати

ефективний розвиток суспільних відносин у всіх галузях державного,

соціальноекономічного й культурного розвитку. Конституція покладає

на нього здіснення найважливіших функцій з управління цими сферами. Одночасно слід враховувати, що вищий представницький орган є

колегіальним, а це вимагає додержання рівності прав і свобод депутатів

як представників народу у прийнятті будьякого рішення. З метою

поєднання представництва з прийняттям належних рішень створюють

ся структурні підрозділи — комітети Верховної Ради України.

Комітети не виступають самостійними органами державної влади, а

є лише внутрішніми, робочими органами Верховної Ради. Їх система ви

значається постановою останньої і має вирішувати питання здійснення

повноважень за предметами відання, які встановлені у ст. 92 Конституції

України. Перелік комітетів, функціональна спрямованість їх діяльності

визначаються з урахуванням важливості проблем державного, госпо

дарського, соціальнокультурного будівництва, внутрішньооргані

заційної необхідності, а також інших факторів об’єктивного характеру.

У Верховній Раді четвертого скликання утворено двадцять чотири

комітети.

Комітети створюються на першій сесії Верховної Ради нового скли

кання на строк її повноважень з числа народних депутатів. Кожний де

путат, за винятком Голови Верховної Ради, його Першого заступника і

заступника, повинен входити до складу комітетів. Утворення комітетів

відбувається у два етапи: а) прийняття низки постанов на пленарному

засіданні; б) прийняття рішень на перших організаційних засіданнях

комітетів. На засіданні Верховної Ради затверджуються постанови про:

перелік комітетів; кількісний склад; голів комітетів; перших заступників

голів комітетів; обрання народних депутатів членами відповідних

комітетів. Рішення комітетів стосуються питання про обрання заступ

ника (заступників) голови, секретаря комітету, утворення підкомітетів

та робочих груп.

Комітети створюються за галузевою, міжгалузевою та функціональ

ною ознакою. Першу групу становлять комітети, напрямок діяльності

яких пов’язаний з відповідною сферою (з питань науки і освіти, куль

тури і духовності, охорони здоров’я, будівництва, транспорту і зв’язку

тощо). До міжгалузевих належать такі комітети: з питань материнства та

дитинства; молодіжної, економічної, екологічної, промислової політики

тощо. Функціональними визнаються комітети, діяльність яких немож

ливо окреслити якоюсь галуззю (з питань бюджету, з питань регламен

ту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України).

Кандидатури для обрання голів комітетів, а також їх членів висува

ються на засіданнях депутатських груп (фракцій) згідно з квотами про

порційного представництва депутатських об’єднань та з урахуванням

згоди кандидатів. За рахунок своєї квоти групи (фракції) за домов

леністю можуть висувати кандидатури депутатів, які є членами іншого

депутатського об’єднання. Обрання голів здійснюється за списком у

цілому, без обговорення, шляхом поіменного голосування. Список кан

дидатур на посади голів погоджується Погоджувальною радою депу

татських груп (фракцій). Така ж процедура встановлена для обрання

перших заступників голів. Члени комітетів обираються списком без

обговорення шляхом поіменного голосування.

На засіданні комітету обираються заступник (заступники) голови

комітету і секретар. Перший заступник, заступник та секретар коміте

ту не можуть бути членами однієї фракції (групи). Голова комітету в

межах своїх повноважень розподіляє обов’язки між першим заступни

ком і заступником (заступниками) голови комітету.

Для забезпечення конкретних напрямів своєї діяльності комітет

створює зі свого складу підкомітети. Підкомітет може створюватися у

складі не менш як трьох членів комітету. Члени комітету можуть входи

ти до складу кількох підкомітетів. Голова підкомітету обирається на

засіданні комітету відкритим голосуванням більшістю голосів членів

комітету від їх фактичної кількості.

Для підготовки проектів законів, рішень, рекомендацій, висновків

комітетів і розгляду питань, що обговорюються на засіданнях комітетів,

можуть створюватися робочі групи і призначатися їх керівники. До

складу робочої групи включаються члени комітету, народні депутати, які

не є членами цього комітету (за їх згодою), працівники парламентського

апарату, науководослідних установ, автори проектів. Робочу групу очо

лює народний депутат України, якщо він в ініціативному порядку бере

на себе відповідальність за підготовку законопроекту.