§ 8. Організація прийняття актів Верховної Ради України

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 

Згідно зі ст. 91 Конституції, Верховна Рада України приймає свої

рішення у вигляді законів, постанов та інших актів. Застосування відкри

того переліку правових актів парламенту має на меті відкрити простір для

вибору депутатами такої форми документа, яка буде найбільш чітко

відповідати змісту прийнятого рішення. У спеціальній літературі кон

ституційний перелік парламентських актів доповнюють такими вида

ми, як декларації, регламенти і нормативноправові договори, а серед

законів виокремлюють такі їх різновиди, як Конституція (Основний

Закон), конституційні, звичайні, надзвичайні закони, кодекси1. Історія

функціонування українського парламенту знає й такі політикоправові

документи, як акт, заява, звернення.

Порядок підготовки, обговорення, прийняття правових актів пар

ламенту, а також порядок набуття ними чинності визначається Консти

туцією, Регламентом Верховної Ради України, Указом Президента Укра

їни «Про порядок офіційного оприлюднення нормативноправових

актів та набрання ними чинності» від 4 грудня 1997 року № 132797.

Порядок проходження проектів правових актів через підрозділи парла

ментського апарату визначається Інструкцією з діловодства в апараті

Верховної Ради України, затвердженою розпорядженням Голови Вер

ховної Ради України від 25 березня 2002 року № 153.

Розробка законопроектів здійснюється в ініціативному порядку, за

дорученням Верховної Ради України, на договірній основі на замовлен

ня парламенту. Верховна Рада України може доручити розробку законо

проекту комітету, науководослідним установам. В ініціативному поряд

ку законопроект може бути розроблений громадянами і юридичними

особами, але він вноситься від імені суб’єктів, які мають право законо

давчої ініціативи. Проекти постанов розробляються в ініціативному

порядку або за дорученням парламенту.

Проекти актів Верховної Ради України подаються до парламенту в

порядку, встановленому Регламентом. Разом з примірником тексту за

конопроекту подається відповідний комп’ютерний файл на дискеті або

через засоби електронної пошти. Законопроекти реєструються відділом

службової кореспонденції Головного управління документального за

безпечення апарату і передаються для опрацювання до сектору реєст

рації законопроектів.

Сектором реєстрації законопроектів готується проект резолюції Го

лови Верховної Ради України або його заступників відповідно до роз

поділу обов’язків, який має містити вказівку щодо виготовлення тира

жу законопроектів для вручення їх народним депутатам України.

Після поширення законопроекту серед депутатів для попереднього

розгляду та підготовки висновку про доцільність їх прийняття, включен

ня до порядку денного сесії та порядок подальшої роботи над ними,

вони передаються відповідним комітетам з визначенням терміну вико

нання. Для підготовки висновку визначається головний комітет, якому

інші комітети подають свої висновки про результати розгляду ними за

конопроекту.

Копії законопроектів, що передаються до комітетів, надсилаються

Президентові України, Кабінету Міністрів України, керівництву Апара

ту, до Головного юридичного, Головного організаційного управлінь та

Управління комп’ютеризованих систем. Щодо кожного зареєстрованого

законопроекту секретаріат парламентського комітету, визначений голо

вним, веде справу законопроекту.

Після попереднього розгляду в комітетах законопроект разом з ви

сновками комітетів передається на розгляд парламенту для прийняття

рішення щодо включення їх до порядку денного сесії. Після включен

ня до порядку денного він обговорюється на пленарних засіданнях у ході

трьох читань.

При першому читанні обговорюються основні положення законо

проекту, в результаті чого парламент може прийняти рішення про його

відхилення, передачу на доопрацювання, опублікування для всенарод

ного обговорення, доопрацювання і повторне подання на перше читан

ня або прийняття законопроекту за основу. Після схвалення законопро

екту в першому читанні та його підготовки головним комітетом до роз

гляду в другому та наступних читаннях у вигляді порівняльної таблиці

секретаріат комітету передає на тиражування порівняльну таблицю,

висновок комітету та Головного юридичного управління апарату й інші

матеріали для вручення народним депутатам України.

Друге читання полягає в постатейному обговоренні законопроекту

та внесених депутатами пропозицій і поправок, а третє — у внесенні редакційних правок, узгодженні структурних частин схваленого в дру

гому читанні законопроекту між собою, узгодженні розглянутого зако

нопроекту з іншими законами. На третє читання законопроект по

дається головним комітетом у вигляді кінцевої його редакції, а внесені

на третє читання пропозиції і поправки, відхилені за рішенням головно

го комітету, подаються ним у вигляді додатку до законопроекту.

Акти, прийняті Верховною Радою України, подаються секретаріата

ми комітетів до протокольного відділу, який після обробки передає їх

заступнику керівника парламентського апарату і керівнику апарату для

візування і надання їх на підпис Голові Верховної Ради України. Згідно

зі ст. 6.10.1 Регламенту Верховної Ради України, тексти законів та інших

законодавчих актів, прийнятих парламентом, мають бути підписані ним

у п’ятиденний термін

Підписані Головою Верховної Ради України постанови парламенту

передаються до протокольного відділу, де забезпечується їх тиражуван

ня, а підписані закони України невідкладно фельдзв’язком надсилають

ся до Секретаріату Президента України на підпис главі держави. Підпи

саний Президентом України примірник закону є оригіналом, який повер

тається до протокольного відділу для зберігання; всі інші примірники

закону є копіями.

Якщо глава держави повернув для повторного розгляду надісланий

йому на підпис закон України, відділ службової кореспонденції реєструє

лист з пропозиціями Президента, передає їх до сектору реєстрації зако

нопроектів. Цей сектор готує проект резолюції і після розгляду пропо

зицій Президента Головою Верховної Ради України, а в разі його відсут

ності — його Першим заступником або заступником, згідно з дорученням

надсилає копії пропозицій глави держави на опрацювання парламентським

комітетам та структурним підрозділам апарату.

Копії текстів законів і постанов парламенту передаються протоколь

ним відділом до Парламентського видавництва для опублікування, а

також Управлінню комп’ютеризованих систем для введення їх до сис

теми інформаційного забезпечення законотворчого процесу.