§ 7. Методи роботи Верховної Ради України

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 

Головними організаційними методами, що реалізує у своїй практичній

діяльності Верховна Рада України, є: планування, координація діяль

ності, вироблення рішень, організація контролю за виконанням рішень,

робота з кадрами, інформаційне забезпечення та інші.

Організаційне планування поєднує в собі планування за основними

напрямками діяльності парламенту і планування роботи його структур

них підрозділів. Основними плановими документами щодо діяльності

парламенту в цілому є порядок денний сесії, планиграфіки пленарних

засідань, а щодо діяльності парламентських комітетів — планиграфіки

їх засідань. Плани роботи підрозділів парламентського апарату затвер

джуються керівниками цих підрозділів. При цьому перспективне плану

вання поєднується з поточним плануванням, а плани роботи комітетів,

тимчасових комісій, депутатських груп і фракцій, структурних підрозділів

апарату мають бути узгоджені з планами роботи парламенту в цілому.

Метод контролю в діяльності парламенту включає: постановку до

кументів (доручень) на контроль; формування інформаційної бази да

них щодо контрольних документів; перевірку своєчасного доведення

документів до виконавців; попередні перевірки і регулювання ходу ви

конання; облік і узагальнення результатів контролю за виконанням до

кументів (доручень); інформування керівництва про стан виконання

документів на нарадах і засіданнях; зняття документів з контролю.

Контроль здійснюється посадовими особами Верховної Ради України,

комітетами, підрозділами апарату (насамперед, відділом контролю та

Головним організаційним управлінням).

Метод координації в роботі Верховної Ради країни має дві складові:

координацію підрозділів парламенту (внутрішньоорганізаційну) і коор

динацію роботи парламенту з іншими органами публічної влади (зов

нішньоорганізаційну). Головна роль у здійсненні внутрішньооргані

заційної координації належить Голові Верховної Ради, його заступникам,

Погоджувальній раді депутатських груп і фракцій. Зовнішньооргані

заційна координація здійснюється через керівництво парламенту, пред

ставника Верховної Ради України в Конституційному Суді України,

Постійного представника Президента України у Верховній Раді Укра

їни, Міністра у зв’язках з Верховною Радою України, через Відділ

зв’язків з органами правосуддя та Управління у зв’язках з місцевими органами влади і органами місцевого самоврядування парламентсько

го апарату.

Метод інформаційного забезпечення. Головна роль у забезпеченні пар

ламенту необхідною інформацією належить структурним підрозділам

його апарату, особливо Інформаційному управлінню, Управлінню

комп’ютеризованих систем, Головному управлінню документального

забезпечення. Важливим каналом отримання інформації для парламен

тарів є також звернення громадян, зустрічі з виборцями, повідомлення

засобів масової інформації.