§ 6. Організація проведення слухань у Верховній Раді України

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 

Слухання є однією з традиційних форм діяльності парламенту,

сутність якої полягає в публічному обговоренні найбільш складних пи

тань суспільного життя із залученням максимально широкого загалу:

представників органів державної влади, місцевого самоврядування,

об’єднань громадян, наукових установ, громадськості. Головна мета слу

хань — зрозуміти й проаналізувати найбільш гострі проблеми суспільного

буття, провести наукову експертизу й громадську апробацію законопро

ектів, привернути до них увагу громадськості, владних і політичних

структур, виробити практичні рекомендації щодо оптимізації шляхів і

форм вирішення проблем і завдань, що виникають. Як зазначається у

спеціальній літературі, слухання є не тільки одним з найважливіших

технологічних елементів діяльності парламенту, але й ефективним ка

налом формування громадської думки з приводу соціальнополітичних

й економічних питань, які непокоять суспільство1.

Вирізняються два види слухань у Верховній Раді України: парла

ментські та комітетські. Порядок їх проведення визначений положен

нями, які затверджені постановою Верховної Ради України від 11 груд

ня 2003 року № 1385IV (додатки №№12). На слухання може бути вне

сено лише одне тематичне питання.

Парламентські слухання проводяться з метою вивчення питань

внутрішньої та зовнішньої політики держави, що становлять суспільний

інтерес і потребують законодавчого врегулювання, стану виконання

урядом Конституції України, законів України, постанов Верховної Ради

в межах повноважень парламенту, визначених Конституцією. Пропозиції

про проведення парламентських слухань вносяться до парламенту

суб’єктами права законодавчої ініціативи у вигляді проектів постанов

Верховної Ради України. Питання про проведення слухань включається

до порядку денного сесії в установленому порядку. Парламентські слухан

ня проводяться в сесійний період, як правило, один раз на місяць у вівто

рок тижня, що відводиться для роботи народних депутатів у комітетах,

депутатських фракціях (групах). Постанова про проведення слухань

приймається не пізніше ніж за 30 днів до їх проведення і публікується в

газеті «Голос України».

Кабінет Міністрів України, інші органи державної влади, органи

місцевого самоврядування відповідно до своєї компетенції подають до

Верховної Ради України у визначений нею строк аналітичні та довідкові

матеріали з питання, що розглядатиметься. Ці матеріали, проекти

рішень за результатами парламентських слухань, висновки комітетів

розповсюджуються серед народних депутатів не пізніше ніж за п’ять днів

до їх проведення. Інші учасники слухань отримують матеріали під час

реєстрації.

Парламентські слухання, як правило, проводяться в залі пленарних

засідань Верховної Ради України. Відкриває і веде зазначені слухання

Голова Верховної Ради, його Перший заступник або заступник в поряд

ку, передбаченому Регламентом Верховної Ради України для розгляду

питань на пленарних засіданнях.

Як правило, слухання проводяться гласно і відкрито з прямою

трансляцією на загальнонаціональних радіоканалі УР1 та телеканалі

УТ1. Однак вони можуть проводитись і в закритому режимі, якщо Вер

ховною Радою України прийнято відповідне рішення, що робиться з

метою захисту державної таємниці.

За результатами слухань Верховна Рада України приймає постано

ву щодо схвалення рекомендацій, які мають враховуватися органами

публічної влади, підприємствами, установами та організаціями неза

лежно від підпорядкування і форм власності.