§ 1. Основи організації та діяльності Верховної Ради України

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 

Верховна Рада України є парламентом нашої країни, одним із ви

щих органів держави, який уособлює законодавчу гілку влади та висту

пає від імені Українського народу. На відміну від Верховної Ради УРСР

вона є постійно діючим органом, що забезпечує безперервність законо

давчого процесу й оперативне вирішення питань державної політики.

Саме вона визначає загальні засади внутрішньої та зовнішньої політи

ки нашої держави, їй підконтрольний і підзвітний уряд. Такий статус

обумовлює пріоритетну роль парламенту в державному механізмі,

свідчить про його провідне місце серед органів державної влади України

і дає підстави твердити, що в нашій країні існує парламентаризм.

Правову основу організації та діяльності Верховної Ради України ста

новлять норми Конституції України, законів «Про вибори народних

депутатів України» від 25 березня 2004 року № 1665IV, «Про статус на

родного депутата України» від 17 листопада 1992 року № 2790ХІІ (в

редакції Закону від 22 березня 2001 року № 2328ІІІ з наступними зміна

ми), «Про комітети Верховної Ради України» від 4 квітня 1995 року

№11695ВР (з наступними змінами), «Про Уповноваженого Верхов

ної Ради України з прав людини» від 23 грудня 1997 року № 77697ВР,

постанов Верховної Ради України «Про структуру апарату Верховної

Ради України» від 20 квітня 2000 року № 1678ІІІ, «Про газету Верхов

ної Ради України «Голос України» від 2 червня 1999 року та інших.

Згідно з Конституцією, основні процесуальні аспекти діяльності

парламенту мають бути внормовані Законом «Про регламент Верховної

Ради України». На сьогодні цей Закон ще не прийнятий, тому продов

жує діяти (із змінами і доповненнями) Регламент Верховної Ради Укра

їни, введений в дію постановою Верховної Ради України від 27 липня

1994 року №13094ВР.

Суттєве значення для належного впорядкування діяльності посадо

вих осіб та структурних підрозділів парламенту мають розпорядження

Голови Верховної Ради України, зокрема «Про розподіл обов’язків між

Головою Верховної Ради України, Першим заступником і заступниками

голови Верховної Ради України» від 29 лютого 2000 року № 140, «Про за

твердження Положення про апарат Верховної Ради України від 31 травня

2000 року № 459, «Про Порядок забезпечення та використання ПЕОМ,

комп’ютерної мережі та інформаційних систем у Верховній Раді України»

від 12 травня 1999 року № 348, «Про затвердження Інструкції з діловодства

в апараті Верховної Ради України» від 25 березня 2002 року № 153 та ін.

Територіальною основою діяльності парламенту є вся державна тери

торія, межі якої визначаються державним кордоном України.

Матеріальну основу діяльності законодавчого органу становлять об’єкти

виключної власності Українського народу (земля, її надра, атмосферне

повітря, природні ресурси, які знаходяться в межах території України, при

родні ресурси її континентального шельфу та виключної економічної зони),

майно, що перебуває в державній власності й забезпечує діяльність парла

менту (адміністративні будинки, житловий фонд, санаторнокурортний

комплекс Управління справами Верховної Ради України, меблі, оргтехніка,

фонди парламентської бібліотеки, автотранспорт, засоби зв’язку тощо). Роз

поряджається використанням приміщень, споруд, обладнання, територій,

що перебувають у віданні парламенту, Голова Верховної Ради України.

Фінансову основу діяльності парламенту становлять виключно кошти

Державного бюджету України. Головним розпорядником бюджетних асиг

нувань у цьому разі виступає апарат Верховної Ради України. У Державному

бюджеті України на 2004 рік на фінансове забезпечення діяльності законо

давчого органу було виділено 327240,0 тис. грн.; з них: 151379,7 тис. грн. —

на здійснення законотворчої діяльності, 47152,9 тис. грн. — на органі

заційне, інформаційноаналітичне та матеріальнотехнічне забезпечення,

9000,0 тис. грн. — на візити народних депутатів України за кордон1.

Розробку проекту кошторису витрат Верховної Ради України, пого

дження його з Міністерством фінансів і подання його на розгляд парламен

ту забезпечує Голова Верховної Ради України. Він же розпоряджається ко

штами, виділеними згідно з затвердженим бюджетом і кошторисом витрат.