Анотація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 

Міністерство освіти і науки України

Національна юридична академія України

імені Ярослава Мудрого

ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО І МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

За редакцією кандидата юридичних наук,

доцента С. Г. Серьогіної

Затверджено Міністерством освіти і науки України

як підручник для студентів

юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів

Харків

«Право»

Гриф “Затверджено Міністерством освіти і науки України

як підручник для студентів вищих навчальних закладів” надано 11.04.2005 р.

Підручник підготовлений викладачами кафедри державного будівництва

і місцевого самоврядування Національної юридичної академії України

імені Ярослава Мудрого

Рецензенти

Ю. М. Тодика, академік Академії правових наук України,

доктор юридичних наук, професор

О. Н. Ярмиш, членкореспондент Академії правових наук

України, доктор юридичних наук, професор

Ю. П. Битяк, членкореспондент Академії правових наук

України, кандидат юридичних наук, професор

Авторський колектив

І. І. Бодрова, канд. юрид. наук — гл. 9, 13 (§ 2), 14 (§ 7)

С. В. Болдирєв, канд. юрид. наук — гл. 13 (§ 1, 3–6)

В. О. Величко, канд. юрид. наук — гл. 10

А. І. Кулакова, канд. юрид. наук, доцент — гл. 2 (§ 7), 5 (§ 1,

6–7)

П. М. Любченко, канд. юрид. наук, доцент — гл. 8, 11, 12,

14 (§ 2, 4–6)

С. Г. Серьогіна, канд. юрид. наук, доцент — вступ, гл. 1, 2

(§1–6), 3, 7, 14 (§1,3), 15

К. Є. Соляннік, канд. юрид. наук — гл. 5 (§ 2–5), 16

Т. В. Стешенко, канд. юрид. наук — гл. 6 (§ 1), 17

Л. В. Челомбітько — гл. 4, 6 (§ 2–5)

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні - за ред. С. Г. Серьогіної

 Підручник для студентів вищих навчальних закладів  За ред. С. Г. Серьогіної. — Х.: Пра

во, 2005. — 256 с.

У підручнику системно викладені всі теми за вузівською програмою навчаль

ного курсу «Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні». Розгляда

ються загальне поняття державного будівництва і місцевого самоврядування, історія

становлення, предмет і система однойменної науки, основи організації та діяльності

глави держави, парламенту, органів виконавчої влади, органів влади Автономної Ре

спубліки Крим та органів місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі.

Аналізуються принципи організації та діяльності зазначених органів, їх функції,

компетенція, форми і методи роботи, взаємодія із судовими і правоохоронними

органами та об’єднаннями громадян.

Для студентів, слухачів, аспірантів і викладачів юридичних вищих навчальних

закладів і факультетів, науковопедагогічних працівників, державних і муніципаль

них службовців.