§ 1. Поняття основ організації та діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і місцевого самоврядування в Україні

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 

Термін «основи» використовується в юриспруденції для визначен

ня широкого кола правових явищ, якто: основи конституційного ладу,

основи місцевого самоврядування, основи державної та муніципальної

служби тощо. В науці державного будівництва і місцевого самовряду

вання термін «основи» застосовується в організаційноправовому ас

пекті, тобто в значенні організації та діяльності органів державної вла

ди і місцевого самоврядування.

Основи організації та діяльності органів публічної влади — це система

зовнішніх чинників як необхідних умов існування й ефективного

функціонування органів державної влади і місцевого самоврядування.

Це ті об’єкти реальної дійсності, на які спираються у своїй діяльності

владні органи, ті ресурси, що вони мають у своєму розпорядженні. Ос

нови є різноманітними за своєю природою, об’єктним складом, що дає

змогу дати їх наукову класифікацію.

Насамперед, усі органи публічної влади та їх посадові особи мають

діяти тільки на основі, в межах повноважень та у спосіб, що передба

чені Конституцією та законами. Органам публічної влади притаманна

правова форма діяльності, що вимагає від них, коли вони приймають

певне рішення й оформляють його правовим актом, вдаватися до аргу

ментації, підводити під рішення правову базу. Тому й система правових

норм, що є юридичним підґрунтям організації та діяльності органів

публічної влади, називається їх правовою основою.

Влада кожного з органів публічної влади поширюється на чітко

окреслену територію, юридична сила їхніх актів обмежена не тільки в

часі та за колом осіб, але й у просторі. Водночас потенційні можливості органів публічної влади об’єктивно обмежені ресурсними можливостя

ми відповідних частин території країни. Особливості підвладної тери

торії суттєво позначаються на всіх елементах організації та діяльності

органів публічної влади. Адже територіальні одиниці кожної країни

відрізняються за економічними, екологічними, соціальними, історич

ними, культурними, національними, демографічними, релігійними та

іншими ознаками. Тому при розробці та прийнятті владних рішень

відповідні органи й посадові особи повинні приймати їх не тільки на

підставі правових приписів, але й з урахуванням різноманітних кіль

кісних і якісних показників підвладної території. Природний і соціаль

ний потенціал географічного простору, що перебуває під юрисдикцією

органів державної влади чи місцевого самоврядування і на який вони

спираються при розробці, прийнятті та здійсненні своїх владних рішень,

називається територіальною основою органів публічної влади.

Існування й повноцінне функціонування органів публічної влади

можливе тільки в певних матеріальних і фінансових умовах. Адже вони

повинні мати адміністративні будинки, кожен з підрозділів повинен

працювати в окремому приміщенні, обладнаному оргтехнікою, мебля

ми, засобами зв’язку. Оперативне вирішення питань безпосередньо на

місцях вимагає наявності службового транспорту. Особам, що працю

ють в органах публічної влади на постійній основі, необхідно виплачу

вати заробітну плату, стимулювати преміями й надбавками, забезпечу

вати їхнє оздоровлення й відпочинок, створювати необхідні службові й

житлові умови. Означені фактори обумовлюють об’єктивну потребу в

тому, щоб кожен з органів державної влади чи місцевого самоврядування

мав у своєму розпорядженні таке майно та фінансові ресурси, які не

обхідні для виконання покладених на нього функцій і повноважень.

Обсяг і перелік цих ресурсів має бути достатнім для того, щоб кожен з

органів був у змозі функціонувати самостійно й ефективно, без допо

моги інших суб’єктів. Сукупність об’єктів публічної (державної та ко

мунальної) власності, що забезпечують діяльність органів публічної вла

ди, називається їх матеріально(фінансовою (економічною) основою.