§ 7. Наукова організація управлінської праці в органах державної влади і місцевого самоврядування, її основні вимоги

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 

Зростання масштабів і ускладнення завдань управління нині потре

бують всебічного посилення чіткості, злагодженості, культури в роботі

всього державного апарату, подальшої раціоналізації управлінської

праці. Вирішення цих завдань у роботі органів державної влади і місце

вого самоврядування здійснюється насамперед шляхом застосування

наукової організації управлінської праці (НОУП). НОУП — це система

узагальнених знань про оптимальну організацію управлінської праці,

засіб забезпечення її високої продуктивності за допомогою досягнень

сучасної науки і техніки.

Об’єктом НОУП є сама організація управлінської праці, засобами —

передовий досвід, наука і техніка, а цілями — підвищення ефективності

управлінської праці, збереження здоров’я людини та виховання свідо

мого ставлення до праці.

Вимоги НОУП охоплюють усю сферу державного будівництва та

місцевого самоврядування, реалізуються як в організації органів пуб

лічної влади, так і в процесі їх спрямовуючої діяльності. При цьому

термін «управлінська праця» використовується в широкому розумінні

слова, тому НОУП стосується роботи не тільки працівників виконавчих

органів, але й інших органів публічної влади в цілому, всіх їхніх струк

турних підрозділів, як індивідуальних, так і колективних форм діяль

ності. Вимоги НОУП є важливим виразником зв’язків роботи органів

публічної влади з науковотехнічним прогресом. Вони поєднують вис

новки щодо ефективності управління, вироблені різними суспільними

науками — інформатикою, наукою управління, соціальною психо

логією, наукою адміністративного права та ін.

Шляхом застосування в діяльності органів публічної влади вимог

НОУП має досягатися ефективність управлінських процесів, під якою

розуміють досягнення потрібних результатів при мінімальних витратах.

До елементів ефективності належать: ступінь, критерії, особистості,

організаційноправові, психологічні та організаційнотехнічні умови і

чинники.

До основних напрямків НОУП у діяльності органів державної влади і

місцевого самоврядування належать:

1. Побудова оптимальної системи і структури органів публічної вла

ди, що включає: а) забезпечення відповідності між структурою органів

публічної влади і їхніми цілями, завданнями, функціями; б) досягнен

ня доцільного співвідношення між посадовими особами і технічним

персоналом, між галузевими й функціональними підрозділами апара

ту; в) встановлення точної компетенції для кожного працівника апара

ту; г) забезпечення оптимального розподілу праці між співробітниками

відповідно до їх здібностей і кваліфікації.

2. Удосконалення підготовки, прийняття та виконання рішень, зо

крема: а) залучення науководослідних установ, провідних фахівців до

розробки владних рішень і надання експертних висновків; б) запрова

дження громадських слухань з принципових питань організації та діяльності органів публічної влади; в) забезпечення гласності на всіх етапах

управлінського процесу; г) поліпшення інформаційноаналітичної ро

боти при підготовці управлінських рішень; ґ) забезпечення дієвого конт

ролю за ходом виконання прийнятих рішень.

3. Удосконалення організаційного планування, у тому числі: а) попе

редній аналіз витрат робочого часу; б) взаємозв’язок і координація планів;

в) раціональне поєднання поточного й стратегічного планування.

4. Раціоналізація діловодства, зокрема: а) уніфікація форми та тра

фаретизація змісту документів; б) запровадження електронного доку

ментообігу; в) системи комплексної обробки документів; г) запрова

дження єдиної системи реєстрації та обліку документів; ґ) складання

схем документообігу.

5. Удосконалення роботи з інформацією, що включає: а) широке

використання комп’ютерної, копіювальномножильної техніки; б) цент

ралізоване використання технічних засобів; в) належне обладнання

службових приміщень з урахуванням вимог ергономіки.

6. Удосконалення роботи з кадрами, покращення соціальнопсихо

логічного клімату і культурноетичних основ управління, в тому числі:

а) врахування психічної сумісності працівників; б) забезпечення не

ухильного дотримання трудової дисципліни, моральноетичних норм,

боротьба з аморальними явищами; в) стимулювання й розвиток особи

стої ініціативи працівників, творчого підходу до виконання покладених

обов’язків; г) правильне поєднання матеріальних і моральних стимулів.

НОУП має здійснюватися поступово, поетапно. До основних етапів її

впровадження належать: 1) вивчення діючої організації управління; 2) уза

гальнення передового досвіду; 3) підготовка рекомендацій; визначення

шляхів і методів поширення рекомендацій; 4) практичне здійснення реко

мендацій; 5) перевірка ефективності впровадження рекомендацій.

Підвищенню рівня НОУП сприяє нормативне закріплення управ

лінських процедур. Принципи, напрямки, етапи впровадження НОУП

праці в органах публічної влади визначаються законами України «Про

державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування»,

«Про місцеве самоврядування в Україні»; Регламентом Верховної Ради

України, Тимчасовим регламентом Кабінету Міністрів України тощо.

Важливе значення мають укази Президента України «Про заходи щодо

вдосконалення роботи з кадрами в органах виконавчої влади керівни

ками підприємств, установ і організацій» і «Про систему підготовки, пе

репідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців».