§ 1. Загальна характеристика елементів організації та діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і місцевого самоврядування в Україні

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 

Як було зазначено в попередньому розділі, предметом науки держав

ного будівництва і місцевого самоврядування є суспільні відносини, що

складаються в процесі організації та функціонування органів публічної

влади. Однак термін «організація» може використовуватися для озна

чення різних явищ і процесів. Поперше, під організацією розуміють

певний об’єкт, систему зі складною внутрішньою структурою, елемен

ти якої перебувають у стані динамічної цілісності. Подруге — це

якісний стан упорядкованості тієї чи іншої сукупності предметів та

явищ, внутрішня форма, структура системи. Потретє — це діяльність

органу, людини щодо створення стану раціональної впорядкованості

цілісної системи, досягнення більш злагодженої взаємодії між її елемен

тами, тобто організаційна робота. При визначенні предмета державно

го будівництва і місцевого самоврядування термін «організація» охоп

лює всі названі аспекти.

З урахуванням предметної специфіки даної науки організацію дер

жавних і муніципальних органів теж слід розглядати в зазначених аспек

тах. Насамперед її розглядають як системноструктурну організацію

публічної влади в країні, через яку народ реалізує владу, що йому нале

жить. Система державних і муніципальних інститутів перебуває у стані

організованості; її складові пов’язані субординаційними та коорди

наційними зв’язками, функціонують за єдиними правилами, узгодже

но, спрямовують свої зусилля на досягнення спільних цілей і завдань.

Якщо розглядати організацію як активну діяльність, що має на меті

побудову системноструктурної організації публічної влади, то в тако

му контексті під організацією органів публічної влади слід розуміти про

цес, спрямований на визначення їх сфери діяльності і територіальної

специфіки, впорядкування структурних елементів, реалізацію завдань

і функцій, забезпечення взаємодії між підрозділами, ефективне викори

стання ресурсів, які є в їхньому розпорядженні, з метою налагодження

нормального функціонування органу. Виконання цих дій приводить до

переведення певної моделі організації публічної влади зі статичного в ди

намічний стан, втілення у практику ідей, які були сформульовані у про

цесі побудови теоретичної конструкції такої організації.

Органи публічної влади перебувають у постійній динаміці, показу

ють себе через свою діяльність у відносинах з іншими інститутами. Вона

являє собою різновид соціальної діяльності, що здійснюється компе

тентними владними інституціями і націлена на виконання державних і

суспільних завдань і функцій, що характеризується предметністю, впо

рядкованістю, планомірністю, професіональністю, державновладним

характером.

Організація і діяльність органів публічної влади являють собою не

подільну єдність, утворюючи дві сторони суспільного буття цих органів.

Тому повне і всебічне уявлення про статику й динаміку органів держав

ної влади і місцевого самоврядування можна скласти тільки при ком

плексному підході. В науці державного будівництва і місцевого самовря

дування комплексне уявлення про організацію й практичну діяльність

владних інституцій формується шляхом використання системи юридич

них показників — елементів організації й діяльності органів публічної влади.

На наш погляд, доцільно вирізняти сім таких елементів: 1) принципи;

2) функції; 3) компетенція; 4) внутрішньоорганізаційна будова; 5) осно

ви; 6) форми; 7) методи.

Їхня роль у характеристиці суспільного буття органів публічної вла

ди є неоднаковою. Зокрема, структура (внутрішньоорганізаційна будо

ва) стосується тільки організації органів; функції, компетенція, форми

і методи характеризують виключно їхню діяльність, а принципи і основи

можуть використовуватися для визначення як організації, так і діяль

ності цих органів.

Діяльність органів публічної влади має функціональну і процесуальну

сторони. Відповідно до цього можна виокремити й елементи, що харак

теризують функціонування і процедуру здійснення діяльності. З точки

зору функціональної характеристики, до елементів діяльності органів

публічної влади належать функції й компетенція. Функції виступають

як основні напрямки діяльності, а компетенція — як характеристика

того, що саме владна інституція може і повинна виконати в певній

сфері життєдіяльності з метою успішної реалізації функцій. Способи функціонування і зовнішнього вираження діяльності (її форми й методи)

характеризують процесуальні аспекти роботи органів публічної влади.

Для встановлення рівня ефективності діяльності важливо аналізу

вати її результат. Стосовно органів публічної влади такими результата

ми, зокрема, є правові акти, в яких виявляються й закріплюються юри

дичні дії, винесені рішення. Тому детальний аналіз того, як впливають

правові акти органів публічної влади на суспільне життя, наскільки вони

забезпечують упорядкування суспільних відносин, дає змогу досліджу

вати проблему ефективності владної діяльності.

При характеристиці організації роботи певних органів публічної

влади суттєве значення мають також такі компоненти їх правового ста

тусу, як порядок формування, характер взаємодії з іншими органами, а

також гарантії діяльності. Ці юридичні характеристики хоч і не стосу

ються безпосередньо організаційних аспектів, але суттєво впливають на

результативність їх роботи.