§ 2. Відносини органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування з судовими органами та органами юстиції

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 

Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Суди теж є

органами публічної влади, однак, на відміну від інших, вони перебува

ють поза політикою і здійснюють розгляд справ фахово, неупереджено,

виключно на основі закону. При здійсненні правосуддя судді є незалеж

ними і підкоряються лише закону. Вплив на суддів і втручання в діяль

ність судді при здійсненні правосуддя забороняється і тягне за собою

відповідальність згідно з законодавством. Однак належне здійснення

правосуддя потребує організаційного, кадрового, матеріально фінансового ганів, Ради міністрів АРК, колегій міністерств, комітетів і відомств АРК,

місцевих рад, їх виконавчих комітетів. Прокурори областей, міст Києва

і Севастополя, районні, міжрайонні, міські, транспортні та інші при

рівняні до них прокурори, заступники і помічники прокурорів мають

право брати участь у засіданнях місцевих рад, їх виконавчих комітетів,

інших органів місцевого самоврядування.

Втручання органів державної влади, органів місцевого самовряду

вання, їх посадових осіб у діяльність прокуратури по нагляду за додер

жанням законів або по розслідуванню справ забороняється. Вплив у

будьякій формі на працівника прокуратури з метою перешкодити ви

конанню ним службових обов’язків або добитися прийняття непра

вомірного рішення тягне за собою відповідальність, передбачену зако

ном. Звернення представників влади, інших посадових осіб до проку

рора з приводу конкретних справ і матеріалів, що перебувають у

провадженні прокуратури, не можуть містити будьяких вказівок або

вимог щодо результатів їх вирішення.

Прокуратура відіграє ключову роль у процедурах, пов’язаних із при

тягненням певних осіб до конституційноправової відповідальності.

Зокрема, згідно зі ст. 111 Конституції України, для проведення розсліду

вання у справі про усунення Президента з поста в порядку імпічменту

Верховна Рада України створює спеціальну тимчасову слідчу комісію,

до складу якої обов’язково входить спеціальний прокурор. Подання до

Верховної Ради України щодо надання згоди на притягнення народно

го депутата до кримінальної відповідальності вносить Генеральний про

курор України. Прокурори здійснюють повноваження, спрямовані на

усунення порушень законів, причин та умов, що їм сприяють, шляхом

опротестування актів органів та посадових осіб органів державної вла

ди, органів місцевого самоврядування.

При виявленні порушень закону прокурор або його заступник у

межах своєї компетенції мають право: 1) опротестовувати акти Прем’єр

міністра України, Кабінету Міністрів України, Ради міністрів АРК,

центральних органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевих

рад, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, рішення

і дії посадових осіб; 2) вносити подання або протест на рішення місце

вих рад залежно від характеру порушень; 3) порушувати в установлено

му законом порядку кримінальну справу, дисциплінарне провадження

або провадження про адміністративне правопорушення, передавати ма

теріали на розгляд громадських організацій; 4) давати приписи про усу

нення порушень закону; 5) вносити подання до державних органів, гро

мадських організацій і посадовим особам про усунення порушень зако

ну та умов, що їм сприяли.

Фінансування органів прокуратури здійснюється за рахунок коштів

Державного бюджету України. Розміри асигнувань на утримання ор

Взаємодія судових органів з органами виконавчої влади й органами

місцевого самоврядування полягає в матеріальнотехнічному, кадрово

му, правовому, інформаційному забезпеченні, яке здійснюється Мініс

терством юстиції України, Міністерством юстиції АРК, управліннями

юстиції на місцях, Державною судовою адміністрацією України.

Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські

державні адміністрації вишукують можливості для забезпечення суддів,

поліпшення умов житла робітників судових органів, розглядають питан

ня матеріальнотехнічного забезпечення судів.