§ 5. Функції та компетенція виконавчих органів місцевих рад

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 

Виконавчі органи місцевих рад здійснюють різні функції, які можуть

бути класифіковані на певні групи. Залежно від сфери діяльності можна

вирізняти політичну, економічну, соціальну, культурну, екологічну функ

ції. Як органи, що створюються місцевою радою для безпосереднього

керівництва відповідною галуззю місцевого господарства, виконавчі ор

гани здійснюють планування, прогнозування, облік, контроль, коорди

націю і здійснення кадрової політики.

Для виокремлення виконавчих органів серед інших організаційних

структур територіальної громади в основу класифікації можна поклас

ти й характер діяльності цих органів. Залежно від цього їх функції

поділяються на: організаційні — діяльність, що безпосередньо спрямо

вана на надання депутатам місцевої ради інформаційної та юридичної

допомоги у здійсненні їх повноважень; виконавчі — діяльність, яка має

спрямування на реалізацію рішень ради, а також рішень, прийнятих

іншими органами державної влади; розпорядчі — діяльність, яка харак

теризується самостійним розглядом та вирішенням питань, віднесених

законодавством до відання виконавчих органів; правоохоронні — діяль

ність, спрямована на забезпечення прав та свобод членів територіальної

Загальні принципи взаємодії органів державної влади з об’єднан

нями громадян закріплені у ст. 8 Закону «Про об’єднання громадян»:

1) держава забезпечує додержання прав і законних інтересів об‘єднань

громадян, легалізованих у порядку, передбаченому законом; 2) втручан

ня державних органів та службових осіб у діяльність об’єднань грома

дян, так само як і втручання об’єднань громадян у діяльність держав

них органів, службових осіб не допускається, крім випадків, передбаче

них Законом. Взаємодія об’єднань громадян із органами місцевого

самоврядування ґрунтується фактично на тотожних засадах, що дає

підстави для висновку про спільність вихідних засад взаємовідносин

об’єднань громадян з усіма органами публічної влади. Однак на харак

тер взаємодії суттєво впливає вид самого об’єднання громадян, адже всі

вони, незалежно від назви, поділяються на політичні партії та гро

мадські організації.

Політичні партії відіграють особливу роль у політичній системі. Дер

жава та місцеве самоврядування є тими соціальними інститутами, де

партійні інтереси можуть виступати як суспільні, забезпечуватися влад

ною підтримкою, супроводжуватися механізмом їх реалізації. Однак

державний і муніципальний апарат не повинен «зрощуватися» з партій

ним, тому органам публічної влади та їх посадовим особам заборонено

виокремлювати у своєму ставленні певні політичні партії чи надавати

їм привілеї, сприяти у провадженні їх діяльності. Членами політичних

партій не можуть бути судді, працівники прокуратури, працівники ор

ганів внутрішніх справ, співробітники СБУ та військовослужбовці.

Політичні партії відіграють ключову роль у формуванні органів

публічної влади, оскільки є головними суб’єктами права висування кан

дидатів на всі виборні посади в органах публічної влади — від поста Пре

зидента України до депутата місцевої ради. Саме за партійною ознакою

потім формуються депутатські фракції у Верховній Раді України, Вер

ховній Раді АРК та місцевих радах, новий склад уряду (особливо ко

аліційного).

На відміну від політичних партій, громадські організації обмежені

в можливостях участі у виборчому процесі. Вони не мають права вису

вати кандидатів на виборах чи брати участь у фінансуванні передвибор

ної кампанії, однак можуть поряд із партіями брати участь у передви

борній агітації.

Всі об’єднання громадян підлягають обов’язковій легалізації, яка

може бути здійснена шляхом реєстрації або повідомлення про заснуван

ня. Політичні партії та міжнародні громадські організації підлягають

обов’язковій реєстрації Міністерством юстиції України, їх місцеві осе

редки та місцеві об’єднання громадян — Головним управлінням Мініс

терства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласними,

Київським та Севастопольським міськими, районними, районними в