§ 4. Система, будова, порядок утворення та форми роботи відділів, управлінь, комісій та інших виконавчих органів рад

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 

Згідно зі ст. 54 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні»,

сільська, селищна, міська, районна в місті рада в межах затверджених

нею структури і штатів може створювати відділи, управління й інші ви

конавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання

виконавчих органів рад. Ці органи є підзвітними і підконтрольними

раді, яка їх утворила, підпорядкованими її виконавчому комітету,

сільському, селищному, міському голові, голові районної в місті ради.

Керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради при

значаються і звільняються з посади відповідним головою, головою ра

йонної в місті ради одноособово, а у випадках, передбачених законом, — ної громади, підприємств і організацій, які функціонують на відповідній

території.

Згідно з функціями виконавчих органів встановлюється їх компе

тенція. Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачає такі

предмети відання виконавчих органів: соціальноекономічний та куль

турний розвиток, планування і облік, бюджет, фінанси та ціни; управ

ління комунальною власністю; житловокомунальне господарство, по

бутове, торговельне обслуговування; громадське харчування, транспорт

і зв’язок; будівництво; освіта, охорона здоров’я, культура, фізкультура

та спорт; регулювання земельних відносин і охорона навколишнього

природного середовища; соціальний захист населення; зовнішньоеко

номічна діяльність; оборонна робота; забезпечення законності, право

порядку, охорона прав, свобод і законних інтересів громадян.

Повноваження виконавчих органів розділяються на власні (само

врядні) й делеговані. Крім значного переліку повноважень, що має місце

в Законі «Про місцеве самоврядування в Україні», повноваження вико

навчих органів закріплюються в галузевому законодавстві (наприклад,

у законах України «Про нафту і газ», «Про охорону атмосферного

повітря», «Про меліорацію земель», «Про гідрометеорологічну діяль

ність», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про

позашкільну освіту») тощо.

Положеннями про виконавчі органи, які приймаються на сесії відпо

відної ради, регулюється правовий статус відділів і управлінь, визначаються

їх функції, завдання, повноваження, структура, взаємовідносини та зв’яз

ки, матеріальнофінансова основа. За структурою управління та відділи

різняться залежно від функцій та завдань, що закріплені за ними. У са

мостійних виконавчих органах, як правило, виокремлюються такі внут

рішні ланки: керівництво, апарат при керівництві, відділи, сектори, можуть

створюватися госпрозрахункові підрозділи.

Основною організаційною формою роботи відділів та управлінь є

персональна діяльність керівника. Відповідно до положення про вико

навчий орган, керівник (начальник, завідувач): керує діяльністю і несе

персональну відповідальність за виконання покладених на орган зав

дань; розподіляє обов’язки між заступниками; видає в межах своєї ком

петенції накази, контролює їх виконання; подає голові пропозиції щодо

штатного розпису та кошторису видатків на утримання органу; розпоря

джається коштами, переданими для фінансування витрат на утримання

підвідомчої мережі та виконання програм у окремій сфері; представляє

орган у взаємовідносинах з фізичними та юридичними особами; забез

печує координацію діяльності структурних підрозділів, контролює веден

ня діловодства; виконує інші повноваження згідно із законодавством.