§ 3. Організація роботи апарату виконавчих комітетів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 

Для здійснення консультативних та обслуговуючих функцій (правово

го, організаційного, аналітичного, матеріальнотехнічного забезпечення)

щодо реалізації виконавчим комітетом закріплених за ним повноважень

створюється апарат. Він складається з підрозділів (відділів, секторів тощо),

діяльність яких спрямована на інструктування, інспектування, підготовку

питань на сесію ради та засідання виконавчого комітету, інформаційне за

безпечення, здійснення контрольних заходів. Типові штати апаратів вико

навчих комітетів місцевих рад визначені в додатках №15 до постанови

Кабінету Міністрів України від 3 грудня 1997 року №1349 (в редакції по

станови Кабінету Міністрів України від 3 травня 1999 року №758).

Оскільки питання про утворення апарату місцевої ради та її викон

кому належить до компетенції самої місцевої ради, то на практиці їх

організація характеризується суттєвим розмаїттям. Зокрема, у Вінниці,

ІваноФранківську, Львові, Херсоні та інших містах апарат є спільним

для відповідної ради та її виконкому. У Білій Церкві, Миколаєві, Фас

тові, Черкасах та інших містах апарати місцевої ради і її виконкому є

відокремленими один від одного.

Відрізняються апарати виконкомів один від одного і за своєю струк

турою. Наприклад, апарат виконкому Львівської міської ради скла

дається з таких підрозділів: відділу кадрів; організаційного відділу; юри

дичного відділу; відділу бухгалтерського обліку та звітності; сектору

взаємодії з правоохоронними органами та з питань мобілізаційної і обо

ронної роботи; сектору товарноматеріального забезпечення1. Порівня

1 Рішення Львівської міської ради від 7 серпня 2002 року № 239 «Про за

твердження Положення про апарат виконавчого комітету»  Архів Львівської

міської ради, 2002 рік.

ності виконавчих органів ради в міру необхідності, але не рідше одного

разу на місяць, і є правомочними, якщо в них бере участь понад поло

вина від загального складу виконавчого комітету. Більш детальну рег

ламентацію процедури підготовки і проведення засідання, організації

виконання і контролю рішень тощо закріплено в регламентах діяльності

виконавчих органів місцевих рад.

До матеріально(технічних форм належать дії зі складання довідок,

записок, звітів, протоколів засідань стенографуванням, обробкою ко

респонденції, виконанням машинописних робіт, розмножуванням до

кументів тощо.

У процесі своєї діяльності виконавчі комітети використовують на

ступні організаційні методи роботи. Планування є необхідним засобом

організації роботи виконавчих комітетів, за допомогою якого дося

гається забезпечення скоординованої та спрямованої діяльності вико

навчих органів та посадових осіб. У практиці роботи передбачається

перспективне та поточне планування. Планові заходи передбачаються

як в організаційних планах (план роботи виконавчого комітету), так і в

планах (програмах) розвитку відповідних галузей управління.

Особливості методу вироблення рішень визначаються на підставі рег

ламентних норм, які закріплюють порядок підготовки і опрацювання

актів виконкомів. Для розробки проекту рішення можуть утворюватися

комісії, робочі групи у складі заступників міського голови з питань діяль

ності виконавчих органів ради, представників відділів, управлінь та інших

зацікавлених організацій, висококваліфікованих спеціалістів, юристів.

Зміст методу організації виконання рішень полягає в тому, що викон

коми для організації виконання обирають спосіб доведення рішення до

відома виконавців, здійснюють планування заходів для організації ви

конання, встановлюють їх послідовність та строки проведення, вирішу

ють питання матеріальнотехнічного, фінансового і трудового забезпе

чення, створюють в необхідних випадках структури для організації ви

конання (відділи, служби або координаційні ради і комісії), проводять

організаційномасову, роз’яснювальну роботу у громадських ор

ганізаціях, трудових колективах, організаціях, організовують семінари,

наради, конференції тощо. Контроль за виконанням рішень виконкому

покладається на заступників міського голови з питань діяльності вико

навчих органів ради, керуючого справами виконкому, керівників відділів

і управлінь, інших виконавчих органів ради.

Метод координації виступає як засіб досягнення погодженості та

доцільного співвідношення дій виконкомів, відділів, управлінь, їх по

садових осіб з найменшими затратами сил та ресурсів. Численність ви

конавчих органів місцевої ради вимагає постійного узгодження їх діяль

ності. Цей метод є одним з необхідних засобів організації діяльності

виконавчих органів, завдяки якому досягається узгодженість функціо за погодженням з органами виконавчої влади. Положення про відділи,

управління та інші виконавчі органи затверджуються радою.

Крім місцевої ради рішення про створення окремого виконавчого

органу в структурі місцевої ради може приймати Верховна Рада України.

Наприклад, створення міськими та районними в містах радами служби

у справах неповнолітніх було передбачено ст. 1 Закону України «Про

органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для не

повнолітніх».

Система виконавчих органів кожної ради створюється залежно від

різних факторів — чисельності мешканців територіальної громади, гео

графічного положення, кількості державних і комунальних підпри

ємств, установ, організацій, розташованих на відповідній території, прак

тики створення таких органів та ін. Наприклад, до виконавчих органів

Сумської міської ради належать: департамент комунальної власності,

ряд управлінь: економіки; архітектури та містобудування; капітально

го будівництва; житловокомунального господарства; з питань надзви

чайних ситуацій та цивільного захисту населення; торгівлі та побуту;

освіти; охорони здоров’я; праці та соціального захисту населення; з

питань розвитку підприємництва та інвестицій; фінансове управління;

відділи — державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності; з

питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонномобі

лізаційної роботи; у справах сім’ї та молоді; інформаційноаналітичної

роботи та внутрішньої політики; культури; фізичної культури та спор

ту; з гуманітарних питань; транспорту; архівний відділ; відділ інфор

маційних технологій, а також адміністративна комісія1.

Управління, відділи та інші виконавчі органи є органами, на які

покладено функції виконавчорозпорядчої діяльності в різних сферах

управління. Залежно від обсягу та характеру компетенції всі управління,

відділи й інші виконавчі органи можна поділити на галузеві і функ(

ціональні. Галузевими є органи, які створюються радою для керівництва

відповідною галуззю місцевого управління (житлове господарство,

соціальна сфера, земельні відносини, культура, освіта, охорона здоров’я

та довкілля тощо). Функціональними є відділи й управління, які здійс

нюють координаційнорегулюючу або контрольну діяльність (фінансо

ве управління, контрольна інспекція тощо).

Галузеві та функціональні виконавчі органи місцевих рад мають

різне найменування — відділи, управління й інші виконавчі органи. На

практиці місцеві ради створюють головні управління (м. Харків),

адміністрації (м. Одеса), департаменти (м. Львів), комісії, комітети,

служби.

но зі львівським, апарат виконавчого комітету Фастівської міської ради

є дещо простішим за структурою і складається з чотирьох відділів: за

гального, з юридичноправових питань, фінансовогосподарського, по

роботі із зверненнями громадян1. До апарату виконкому Білоцерківської

міської ради входять загальний, юридичний відділ, відділ кадрової ро

боти та з питань служби в органах місцевого самоврядування, відділ

листів та прийому громадян, бухгалтерія2. Правовий статус, основні зав

дання і функції підрозділів апарату виконкому закріплюються у відпо

відних положеннях.

Так, основними завданнями організаційного відділу є узагальнення

пропозицій та формування перспективних і поточних планів діяльності

виконавчих органів; розсилка питань, які готуються на засідання вико

навчого комітету для надання пропозицій, доповнень та зауважень

іншим виконавчим органам; формування порядку денного засідання

виконкому, направлення рішень виконавчого комітету, розпоряджень

сільського, селищного, міського голови виконавцям; контроль щодо

строків виконання рішень та розпоряджень.

Завданням юридичного відділу (служби) є надання висновків щодо

відповідності рішень виконкому та розпоряджень голови чинному за

конодавству. Розгляд проектів цих рішень без попереднього опрацюван

ня в юридичному підрозділі не допускається. Відділ кадрів створюється

для проведення контролю за дотриманням єдиної системи роботи з ка

драми, методичного керівництва цією роботою в підрозділах виконав

чих органів місцевої ради.