§ 2. Форми і методи роботи виконавчих комітетів місцевих рад

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 

Для реалізації своїх функцій і повноважень виконавчі комітети ви

користовують відповідні форми діяльності. В процесі їх практичної ро

боти постають різні завдання та цілі, що зумовлюють використання пра(

вових, організаційних і матеріально(технічних форм.

Правові форми діяльності мають велике значення для функціонуван

ня виконавчих комітетів місцевих рад. Саме завдяки їм існує можливість

реалізовувати повноваження шляхом встановлення загальнообов’язко

вих правил поведінки, прав і обов’язків окремих суб’єктів, здійснюва

ти виконання законодавства України та рішень місцевих рад. Реалізація

нормотворчої, правозастосовчої, контрольної форм діяльності викон

кому відбувається шляхом видання правових актів з питань, віднесених

до його відання. Конкретні процедури, провадження і стадії в рамках

правових форм діяльності встановлюються за допомогою норм регла

менту виконавчого комітету.

Результатом правових форм діяльності виконавчого комітету є його

рішення, що приймаються на засіданнях більшістю голосів від загального

складу виконкому і підписуються сільським, селищним, міським головою,

головою районної в місті ради. У разі незгоди голови з рішенням викон

кому він може зупинити його дію своїм розпорядженням та внести питан

ня на розгляд ради. Рішення виконавчого комітету з питань, віднесених до

власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані ра

дою. Рішення виконавчого комітету з мотивів їх невідповідності Консти

туції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.

Через організаційні форми забезпечується упорядкування діяльності

виконкому, виявляється його організаційна єдність. В діяльності викон

комів найбільш часто застосовуються такі організаційні форми, як:

засідання (звичайні, розширені, виїзні); персональна діяльність членів

виконкому; проведення нарад, семінарів і зустрічей; спільні заходи (на

ради, засідання робочих груп) з депутатами ради; індивідуальний при

йом громадян. Поряд з ними застосовуються й такі форми, як «гарячі

лінії», брифінги, пресконференції, зустрічі з трудовими колективами,

переговори з делегаціями інших муніципалітетів.

Основною організаційною формою роботи виконкому місцевої ради

є засідання. Вони скликаються сільським, селищним, міським головою,

а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції —

заступником сільського, селищного, міського голови з питань діяль

ління СБУ у Вінницькій області, начальника державної податкової

інспекції у м. Вінниці1.

Особи, які входять до складу виконкому, крім тих, хто працює у вико

навчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого

комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільня

ються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуван

ням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат,

пов’язаних з виконанням обов’язків члена виконавчого комітету, за раху

нок коштів відповідного місцевого бюджету. На осіб, які входять до складу

виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поши

рюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою робо

тою (діяльністю), встановлені для сільського, селищного, міського голови.

Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної в місті

ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені законом до відан

ня виконавчих органів місцевих рад. До його виключної компетенції на

лежать: а) попередній розгляд проектів місцевих програм соціально

економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань,

місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на

розгляд відповідної ради; б) координація діяльності відділів, управлінь

та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ, організацій,

що належать до комунальної власності територіальної громади, заслу

ховування звітів про роботу їх керівників; в) зміна або скасування актів

підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів

ради, а також їх посадових осіб.

Виконавчий комітет є органом місцевої ради, за допомогою якого за

безпечується реалізація конкретних завдань, функцій та повноважень пред

ставницького органу у виконавчорозпорядчій сфері. Основною метою

створення такого органу є необхідність колегіального та професійного

вирішення питань усіх галузей виконавчої діяльності. До його складу вхо

дять як посадовці галузевих чи функціональних виконавчих органів ради,

так і представники громадськості. Кількісний склад виконавчого комітету

визначається самостійно місцевою радою. Як правило, він встановлюється

з урахуванням величини території, чисельності мешканців, специфіки ко

мунального господарства. Наприклад, до складу виконавчого комітету

Рівненської міськради входить сімнадцять осіб, Криворізької міськради —

тринадцять осіб, Хмельницької міськради — дев’ять осіб існування системи виконавчих органів при збереженні їх функціональ

ної і статутної самостійності.

Зміст методу інформаційного забезпечення становить діяльність вико

навчих комітетів щодо збору, обробки та використання інформації, яка

використовується ними в процесі управління. Залучення сучасних

комп’ютерних технологій, нових форм роботи з інформацією в плану

ванні та прогнозуванні управління, виробленні рішень є завданням ви

конавчих комітетів сьогодні. Належне використання цього методу до

помагає встановити зворотний зв’язок територіальної громади і вико

навчих органів місцевої ради.

Метод роботи з кадрами передбачає реалізацію дій з підготовки,

підбору та розстановки кадрів, оцінки їх діяльності, підвищення квалі

фікації кадрів.